Europeiska rådet, 26.6–27.6.2014

Europeiska rådet
 • Europeiska rådet
 • 26.6–27.6.2014
 • Bryssel
 • Leds av Donald Tusk

EU:s ledare valde Jean-Claude Juncker till att leda unionens framtid

EU:s ledare, som sammanträdde i Europeiska rådet den 26–27 juni, fattade beslut om sin kandidat till posten som Europeiska kommissionens ordförande. De diskuterade också en strategisk agenda för EU och ett förslag till fredsplan för Ukraina samt gratulerade Grekland till de viktigaste resultaten under landets ordförandeskap. 

Efter en formell omröstning med kvalificerad majoritet beslutade Europeiska rådet att föreslå Europaparlamentet Jean-Claude Juncker som ordförande för Europeiska kommissionen.

Beslutet följer på omfattande diskussioner mellan Herman Van Rompuy och de större partierna i Europaparlamentet samt medlemsstaternas företrädare i syfte att komma fram till bästa möjliga kandidat till posten.

Europeiska rådet beslutade att sammanträda igen den 16 juli för att diskutera utnämningarna till övriga topposter inom EU.

En strategisk agenda för Europa

Vid ett särskilt evenemang i Ieper den 26 juni med anledning av hundraårsminnet av första världskrigets utbrott diskuterade EU:s ledare EU:s framtid, dess prioriteringar och dess syfte under de kommande åren.

De enades om en strategisk agenda med inriktning på fem huvudmål och medlen för att uppnå dessa:

 • starkare ekonomier med fler arbetstillfällen
 • samhällen med förmåga att göra samtliga medborgare delaktiga och skydda dem
 • en trygg framtid på energi- och klimatområdet
 • ett betrott område med grundläggande friheter
 • verkningsfulla gemensamma insatser i världen

Ledarna upprepade sitt åtagande för reformer och finanspolitisk konsolidering men även sin vilja att genomföra de investeringar som krävs för framtiden. EU:s befintliga finanspolitiska ram erbjuder möjligheter som bör utnyttjas för att balansera budgetdisciplin och behovet av att stödja tillväxten.

Ordförande Herman Van Rompuy sade: "Vi stöder alla helhjärtat stabilitets- och tillväxtpakten och det gäller att på bästa sätt utnyttja den flexibilitet som är inbyggd i stabilitets- och tillväxtpaktens gällande regler."

"Vi stöder alla helhjärtat stabilitets- och tillväxtpakten och det gäller att på bästa sätt utnyttja den flexibilitet som är inbyggd i stabilitets- och tillväxtpaktens gällande regler", sade ordförande Herman Van Rompuy.

 

Krisen i Ukraina

EU:s ledare välkomnade president Petro Porosjenkos fredsplan. Europeiska rådet beklagar emellertid att eldupphöret inte har lett till ett fullständigt upphörande av militära fientligheter.

När det gäller sanktioner är Europeiska rådet beslutet att närsomhelst sammanträda för att anta ytterligare betydande restriktiva åtgärder om Ryssland och separatisterna inte senast måndagen den 30 juni vidtar de konkreta åtgärder som anges på en detaljerad förteckning:

 • en överenskommelse om en kontrollmekanism, som ska övervakas av OSSE, för iakttagandet av eldupphör och effektiv gränskontroll
 • återlämnande till de ukrainska myndigheterna av tre gränsstationer
 • frisläppande av dem som hålls gisslan, inklusive alla OSSE-observatörer
 • inledande av omfattande förhandlingar om genomförandet av president Petro Porosjenkos fredsplan

Associeringsavtal med Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina

Den 27 juni undertecknade EU:s ledare associeringsavtal med Georgien och Republiken Moldavien. Undertecknadeprocessen med Ukraina slutfördes i närvaro av Petro Porosjenko, Ukrainas nyvalde president.

Ordförande Herman Van Rompuy erkände ceremonins historiska betydelse: "Dessa är inte bara avtal vilka som helst – de är milstolpar i våra förbindelser och i Europas historia som helhet. I Kiev och på andra platser har människor gett sina liv för dessa närmare förbindelser med Europeiska unionen. Vi kommer inte att glömma dem."

Han erinrade också om följande: "Europeiska unionen är beredd att ha så mycket kontakter med Ryssland som behövs för att skingra missförstånd där de kan förekomma [...]."

Andra frågor på dagordningen

Den europeiska planeringsterminen

Europeiska rådet ställde sig bakom de landsspecifika rekommendationerna och slutförde därmed 2014 års europeiska planeringstermin. EU-länderna bör följa dessa rekommendationer när de utarbetar sina budgetar och sina strukturreformer samt inom sysselsättnings- och socialpolitiken.

EU:s ledare framhöll vidare behovet av att fortsätta med en "tillväxtfrämjande och differentierad" finanspolitisk konsolidering samt tillväxtfrämjande strukturreformer.

Euroområdets utvidgning

Europeiska rådet ställde sig bakom kommissionens förslag att Litauen ska införa euron den 1 januari 2015. Det slutliga beslutet kommer att antas av Europeiska unionens råd efter det att Europaparlamentet har yttrat sig.

Strategiska riktlinjer inom området med frihet, säkerhet och rättvisa 

Europeiska rådet fastställde de strategiska riktlinjerna för lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen för de kommande åren. Dessa riktlinjer omfattar bl.a. invandring, asyl, gränser, polissamarbete och rättsligt samarbete, grundläggande rättigheter samt kampen mot allvarlig brottslighet och terrorism.

Den övergripande prioriteringen för denna period är att konsekvent införliva och effektivt genomföra och konsolidera redan befintliga rättsliga instrument och politiska åtgärder.

Klimat och energi

Ledarna utvärderade framstegen med ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och framhöll vikten av att ramens viktigaste delar utvecklas skyndsamt. De diskuterade även kommissionens europeiska strategi för energitrygghet.

Europeiska rådet bekräftade att det kommer att fatta det slutliga beslutet om ramen fram till 2030, däribland om åtgärder för att öka energitrygghet och om specifika sammankopplingsmål, senast i oktober 2014.

Albaniens kandidatstatus

Europeiska rådet ställde sig bakom rådets slutsatser av den 24 juni 2014 om att bevilja Albanien status som kandidatland.

Senast ändrad den 7.11.2014