Europeiska rådet, 19.3–20.3.2015

Europeiska rådet
  • Europeiska rådet
  • 19.3–20.3.2015
  • Bryssel
  • Leds av Donald Tusk
  • Fotoregister 

Europeiska rådets möte inleddes med en tyst minut för offren för terroristdådet mot Tunisien den 18 mars 2015. 

Vid mötet enades EU:s ledare om att inrätta en energiunion. De diskuterade också ekonomiska frågor och yttre förbindelser, situationen i Libyen, förbindelserna med Ryssland och Ukraina samt målen för det kommande toppmötet inom det östliga partnerskapet i Riga.

Energiunionen

Europeiska rådet enades om att fastställa de första stegen i en energiunion. EU:s ledare är fast beslutna att bygga upp en säker försörjning av hållbar energi till överkomliga priser inom EU.

Vid mötet var diskussionen inriktad på energitrygghet och öppenhet när det gäller gaskontrakt. Alla gaskontrakt måste följa EU:s lagstiftning, vara öppnare och bör inte inverka negativt på Europas energitrygghet.  

EU:s ledare enades också om att

  • utveckla innovativa strategier för en ny generation av förnybar energi och öka energieffektiviteten
  • öka insatserna inom EU:s klimatdiplomati för ett framgångsrikt klimattoppmöte i Paris i december 2015 

Yttre förbindelser

Östliga partnerländer

EU:s ledare enades om målen för toppmötet inom det östliga partnerskapet som äger rum i Riga den 21–22 maj 2015. Europeiska rådet upprepade sitt engagemang för de östliga partnerländerna och satte som prioriterat mål att stärka de demokratiska institutionerna i öster. 

Förbindelserna med Ryssland och Ukraina

Ledarna beslutade att koppla de befintliga sanktionerna till genomförandet av Minskavtalen. De ekonomiska sanktionerna kommer att kvarstå fram till slutet av 2015, då den sista punkten i fredsplanen ska genomföras: Ukraina ska återfå kontrollen över sina gränser i öster. 

EU:s ledare framhöll också behovet av att motverka Rysslands pågående desinformationskampanj om konflikten i Ukraina. EU:s höga representant, Federica Mogherini, kommer att utarbeta en handlingsplan för strategisk kommunikation till mötet i Europeiska rådet i juni.

Libyen

EU stöder helhjärtat Libyens övergång och det arbete som görs av FN:s särskilda representant Bernardino Leon. EU:s ledare efterlyste en omedelbar och villkorslös vapenvila samt en snabb överenskommelse om en samlingsregering.

EU:s ledare konstaterade behovet av att hantera migrationen på rätt sätt och att genomföra de åtgärder som rådet beslutade om i oktober 2014 för bättre hantering av migrationsströmmar, och att stärka Triton, Frontex-operationen i centrala Medelhavet. Det krävs mer samlade insatser för att öka EU:s stöd till ursprungs- och transitländer. 

Ekonomiska frågor 

Den europeiska planeringsterminen 2015

Europeiska rådet diskuterade den ekonomiska situationen i Europa samt medlemsstaternas genomförande av strukturreformer. 

Stats- och regeringscheferna godkände de tre prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten för 2015.

  • investeringar
  • strukturreformer 
  • ett ökat budgetansvar

De uppmanade medlemsstaterna att låta dessa prioriteringar återspeglas i de nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram, som förväntas komma i maj 2015.

Investeringsplan för Europa

EU:s ledare välkomnade att rådets förhandlingsposition avseende förslaget om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) antagits. 

Europeiska rådet förväntar sig att förhandlingarna med Europaparlamentet ska vara färdiga i juni 2015, så att fonden kan börja fungera i mitten av 2015.

Stats- och regeringscheferna diskuterade också läget i förhandlingarna med USA om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). De upprepade att de är fast beslutna att slutföra förhandlingarna före årsskiftet och intensifiera insatserna för att informera om avtalets fördelar.

Inbjudan och bakgrundsinformation

Det sociala trepartstoppmötet 

Före Europeiska rådets möte den 19 mars var Donald Tusk tillsammans med Jean-Claude Juncker och Laimdota Straujuma, Lettlands premiärminister, ordförande för detta toppmöte, ett forum för dialog mellan EU-institutionerna och de europeiska arbetsmarknadsparterna.

Temat för vårens sociala trepartstoppmöte var "Investeringar i tillväxten och skapande av arbetstillfällen: att öka bidraget från arbetsmarknadens parter".

Senast ändrad den 24.3.2015