Europeiska rådet, 15.12.2016

Europeiska rådet
 • Europeiska rådet
 • 15.12.2016
 • Bryssel
 • Leds av Donald Tusk
 • Fotoregister 

Information till medierna

De viktigaste resultaten

Vid Europeiska rådets decembermöte diskuterades de frågor som stod högst på dagordningen, bland annat migration, säkerhet, ekonomi och ungdomsfrågor samt yttre förbindelser.

Migration

Centrala Medelhavsrutten

EU:s ledare diskuterade framstegen med genomförandet av avtalen, de så kallade pakterna, med fem afrikanska ursprungs- och transitländer.

De sade att ”mot bakgrund av dessa erfarenheter” under genomförandet av pakterna med Etiopien, Mali, Niger, Nigeria och Senegal kan ytterligare pakter eller andra former av samarbete ”komma i fråga”.

Pakterna är en del av EU:s övergripande strategi för att minska den olagliga migrationen längs centrala Medelhavsrutten. För att detta ska bli verklighet hjälper EU afrikanska länder att motverka grundorsakerna till migration. EU samarbetar även nära med dem för att öka andelen återvändande.

Östra Medelhavsrutten

Ledarna bekräftade sitt engagemang för ett fullständigt genomförande av uttalandet från EU och Turkiet om migration. De uttryckte även sitt stöd för den genomförandeplan som utarbetats av Grekland och kommissionen och uppmanade EU-länderna att snabbt genomföra den .

De påminde om sin ståndpunkt om östra Medelhavsrutten som de kommit överens om vid sitt senaste möte i oktober. För att behålla och skärpa övervakningen av rutten efterlyste de

 • snabbare återvändanden från de grekiska öarna till Turkiet
 • stöd från EU-länderna till Grekland, om EU:s organ bedömer det vara nödvändigt
 • ytterligare framsteg med åtagandena i uttalandet från EU och Turkiet, bland annat om viseringslättnader

Uttalandet från EU och Turkiet, som man enades om i mars 2016, har bidragit till att hejda strömmen av irreguljär migration via Turkiet till Europa och omintetgöra smugglarnas affärsmodell.

De lovade även att fortsätta ge stöd till länderna längs västra Balkanrutten.

Gränsbevakning

Ledarna sade att det är nödvändigt att stärka stödet till den libyska kustbevakningen i kampen mot människosmugglare. Samtidigt krävs det åtgärder för att erbjuda migranter som är strandsatta i Libyen möjligheter till självmant återvändande. Tillsammans kan dessa båda åtgärder bidra till att rädda liv till havs, sade de.

Ledarna har också understrukit behovet av en europeisk gräns- och kustbevakning och det Europeiska stödkontoret för asylfrågor för att få tillräckliga resurser.

Huvuduppgiften för gränsbevakningen, som inleddes under hösten 2016, är att hjälpa EU-länder att bevaka EU:s gränser och se till att migrationsströmmar hanteras på ett effektivt vis. Den utgörs av en EU-byrå samt de nationella myndigheter som ansvarar för gränsförvaltningen. Sedan den 7 december har byrån även haft en reserv för snabba insatser. Reserven består av 1 500 tjänstemän från EU:s medlemsstater och Schengenassocierade länder, och kan placeras ut inom fem dagar vid krissituationer.

Europeiska stödkontoret för asylfrågor är en EU-byrå som hjälper medlemsstaterna att hantera tillströmningen av asylsökande.

Säkerhet

Europeiska rådet bekräftade sitt åtagande för genomförandet av strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2015–2020. Det behandlade även förstärkningen av EU-samarbetet när det gäller yttre säkerhet och försvar. Stats- och regeringscheferna fokuserade särskilt på följande tre prioriteringar:

 • EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet
 • den europeiska handlingsplanen på försvarsområdet
 • genomförandet av de gemensamma förslag som följer på EU:s och Natos gemensamma förklaring, som undertecknades i Warszawa i juli 2016

I sin gemensamma debattartikel inför Europeiska rådet framhöll Donald Tusk, Jean-Claude Juncker och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg vikten av samarbete mellan dessa båda organisationer.

”I denna föränderliga värld står det nu mer än någonsin klart att mjuk makt inte räcker. Säkerhet börjar på hemmaplan och det är därför som EU har åtagit sig att göra mer för att skydda och försvara medborgarna och för att hjälpa de medlemsstater som är allierade att till fullo spela sin roll inom Nato”, skrev de.

Ekonomi, social utveckling samt ungdomsfrågor

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

Ledarna välkomnade rådets överenskommelse att utvidga Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), EU:s flaggskeppsinitiativ inom ramen för investeringsplanen för Europa. Utvidgningen – både vad gäller varaktighet och finansiell kapacitet – kommer att mobilisera minst en halv biljon euro i investeringar fram till 2020, däribland ett antal praktiska förbättringar som tar hänsyn till erfarenheter som gjorts under genomförandets första år.

Strategier för den inre marknaden och energiunionen

Europeiska rådet framhöll betydelsen av de olika strategierna för den inre marknaden och av energiunionen, som bör slutföras och genomföras senast 2018. Fram tills dess måste vissa centrala frågor lösas.

Ledarna välkomnade de framsteg som hittills uppnåtts och uppmanade enträget alla institutioner att bygga vidare på denna dynamik och ytterligare höja ambitionsnivån, samtidigt som de pekade på behovet av att undanröja kvarstående hinder på den inre marknaden, inklusive sådana som hindrar det fria flödet av uppgifter.

Handelspolitiska skyddsinstrument

Europeiska rådet noterade att rådet nu är redo att inleda förhandlingar med Europaparlamentet om moderniseringen av handelspolitiska skyddsinstrument.

Ungdomsarbetslöshet

Ledarna utvärderade framstegen i genomförandet av ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet, med beaktande av en rapport från kommissionen om de framsteg som hittills gjorts. Rapporten visar att de ungas deltagande på arbetsmarknaden i EU överlag har överträffat förväntningarna och att 1,4 miljoner färre unga är arbetslösa i EU jämfört med 2013.

Europeiska rådet välkomnade det utökade stödet till ungdomssysselsättningsinitiativet. Det uppmanade även till en förlängning av ungdomsgarantin och fortsatt arbete med kommissionens nyligen framlagda initiativ för ungdomar, bland annat de som gäller rörlighet och kompetensutveckling.

Cypern

Efter en föredragning av Republiken Cyperns president om förhandlingarna om en lösning för Cypern upprepade Europeiska rådet sitt stöd för den pågående processen för en återförening av Cypern. Ledarna betonade att EU är redo att delta i konferensen i Genève om Cypern den 12 januari 2017.

Yttre förbindelser

Ukraina

Ledarna diskuterade situationen i Nederländerna vad gäller associeringsavtalet mellan EU och Ukraina. Europeiska rådet bekräftade sitt engagemang för internationell rätt och Ukrainas territoriella integritet samt ingåendet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, inklusive inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde.

”Nu vilar ansvaret på Nederländerna. Ratificeringen är viktig inte bara för Ukraina utan också för EU:s geopolitiska ställning och trovärdighet. Vi räknar med våra nederländska kollegor”, sade Donald Tusk vid presskonferensen efter mötet.

Syrien

Europeiska rådet fördömde med kraft de fortsatta anfallen mot Aleppo från den syriska regimen och dess allierade, i synnerhet Ryssland och Iran, inbegripet de avsiktliga angreppen mot civila och sjukhus. Europeiska rådet uppmanade omedelbart regimen och Ryssland samt alla parter i den syriska konflikten att genast genomföra följande fyra nödåtgärder:

 • en evakuering av invånarna i östra Aleppo
 • omedelbar hjälp och skydd för alla invånare i östra Aleppo
 • skydd för all medicinsk personal och alla medicinska anläggningar i hela landet
 • internationell humanitär rätt måste tillämpas

Ledarna betonade att de som bär ansvar för brott mot internationell rätt måste ställas till svars och att EU överväger alla alternativ som står till buds.

Inför mötet träffade Donald Tusk Brita Hagi Hasan, borgmästare i östra Aleppo.

”Ingen i EU är likgiltig. Jag talar om människor, institutioner och politiker. Det finns vissa globala begränsningar och problem, men detta är vad vi vill göra, vi vill bli mer effektiva när det gäller skydd och stöd. Vi bör och vi kommer att försöka göra allt som står i vår makt att hjälpa er och civilbefolkningen i Aleppo”, sade Donald Tusk vid mötet.

Han uppmanade även Brita Hagi Hasan att tala till Europeiska rådet.

Bratislavafärdplanen

Premiärminister Robert Fico informerade Europeiska rådet om läget i genomförandet av de åtgärder som man enades om i september och oktober 2016. Efter mötet tackade Donald Tusk Rober Fico och hans team för deras arbete under det slovakiska ordförandeskapet.

”Inte bara stod ni värd för det historiska EU27-toppmötet i Bratislava, ni lyckades också tack vare er professionalism göra flera löften från Bratislava till verklighet” sade han.

Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna

I anslutning till Europeiska rådets decembermöte hölls ett informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna. Efter mötet utfärdade de 27 stats- och regeringscheferna och ordförandena för Europeiska rådet och kommissionen ett uttalande där de meddelade att förhandlingar kommer att inledas med Storbritannien så fort landet har lämnat in sin anmälan enligt artikel 50.

”Vi välkomnar att Storbritannien tänker göra detta före slutet av mars 2017, så att vi kan börja ta itu med den osäkerhet som uppstår till följd av planerna på Storbritanniens utträde”, sade de i uttalandet.

Senast ändrad den 27.1.2017