Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer på Malta, 3.2.2017

Europeiska rådet
 • Europeiska rådet
 • 3.2.2017
 • Malta
 • Leds av Donald Tusk
 • Fotoregister 

Information till medierna

De viktigaste resultaten

Det informella toppmötet på Malta, med Maltas premiärminister Joseph Muscat som värd, leddes av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och bestod av två delar. På förmiddagen beslutade EU:s ledare om åtgärder för att hejda inströmningen av irreguljära migranter från Libyen till Italien. På eftermiddagen diskuterade de förberedelserna inför det kommande firandet av 60-årsdagen av Romfördragen den 25 mars 2017.

Samarbete EU-Libyen för att hejda migrationsflödet

På förmiddagen diskuterade EU:s 28 stats- och regeringschefer migrationens externa dimension. De antog Maltaförklaringen, vilken är inriktad på åtgärder för att hejda migrationsflödet från Libyen till Italien.

I förklaringen konstateras att över 181 000 irreguljära migranter anlände via den centrala Medelhavsrutten under 2016 och att antalet döda eller saknade till havs har nått en ny rekordnivå varje år sedan 2013.

Med tanke på att våren närmar sig beslutade ledarna att vidta ytterligare åtgärder för att avsevärt minska flödet av migranter, omintetgöra smugglarnas affärsmodell och rädda liv. De enades särskilt om att intensifiera samarbetet med de libyska myndigheterna.

”Insatser för att stabilisera Libyen är viktigare än någonsin, och EU kommer att göra sitt yttersta för att bidra till detta mål. I Libyen är kapacitetsuppbyggnad avgörande för att myndigheterna ska kunna få kontroll över land- och havsgränserna samt bekämpa transittrafik och människosmuggling.”

Maltaförklaringen

EU:s ledare bekräftade sitt stöd till presidentrådet och den nationella samlingsregeringen, som FN står bakom. De sade sig även vara redo att samarbeta med libyska regionala och lokala samhällen samt internationella organisationer som är aktiva i landet.

Prioriteringarna inbegriper följande:

 • Att tillhandahålla utbildning, utrustning och stöd till den libyska nationella kustbevakningen och andra berörda organ.
 • Att genomföra ytterligare insatser för att förstöra smugglarnas affärsmodell genom förstärkta operativa åtgärder som omfattar Libyen och berörda internationella partner.
 • Att förbättra den socioekonomiska situationen för lokalsamhällen i Libyen, framför allt i kustområden och vid Libyens landgränser längs migrationsrutterna.
 • Att tillsammans med UNHCR och IOM sträva efter att säkerställa tillfredsställande mottagningskapacitet och mottagningsvillkor i Libyen för migranter.
 • Att stödja IOM i att intensifiera självmant återvändande.
 • Att främja informationskampanjer som riktar sig till migranter.

Ledarna betonade även behovet av att bidra till att minska trycket på Libyens landgräns genom att stärka Libyens gränsförvaltningskapacitet och genom att samarbeta med grannländerna.

”Vi välkomnade det samförståndsavtal som den italienske och den libyske premiärministern undertecknade i går, som ännu ett viktigt och uppmuntrande tecken på att saker och ting håller på att förändras till det bättre”, sade Donald Tusk vid presskonferensen efter arbetsmötet om migration. ”Europeiska unionen och våra åtgärder kommer att stödja Italien och Libyen. Det är vårt gemensamma ansvar.”

Ledarna välkomnade också det maltesiska ordförandeskapets avsikt att så snart som möjligt lägga fram en konkret genomförandeplan för rådet, för att föra arbetet framåt och att säkerställa en noggrann bevakning av resultaten. Europeiska rådet bör se över framstegen i fråga om den övergripande strategin vid sina möten i mars och i juni 2017, på grundval av en rapport från det maltesiska ordförandeskapet.

Inför toppmötet träffade Donald Tusk Libyens premiärminister Fayez al-Sarraj. De diskuterade hur samarbetet mellan EU och Libyen kan bli bättre.

Förberedelser inför 60-årsdagen av Romfördragen

Under eftermiddagens arbetsmöte hade de 27 ledarna tillfälle att förbereda den kommande 60-årsdagen av Romfördragen den 25 mars 2017.

Diskussionerna byggde på den politiska reflektion om EU:s framtid med 27 medlemsstater som inleddes omedelbart efter det att Storbritannien röstade för att lämna EU den 23 juni 2016 och fortsatte i Bratislava den 16 september 2016.

”Konstruktiv diskussion vid toppmötet på Malta om framtiden för EU-27, vikten av enighet och förberedelserna inför toppmötet i Rom.”

Donald Tusk på Twitter efter mötet

I sitt brev om Europas framtid som skickades till de 27 stats- och regeringscheferna den 31 januari 2017 pekade Donald Tusk ut tre huvudsakliga hot som utgör en fara för stabiliteten i Europa:

 • en ny geopolitisk situation: ett Kina som blir alltmer självsäkert, Rysslands aggressiva politik gentemot Ukraina och dess grannar, krig, terror och anarki i Mellanöstern och Afrika, där en radikal version av islam spelar en framträdande roll, och oroande uttalanden från USA:s nya regering – allt detta gör vår framtid i högsta grad oförutsägbar
 • en inre situation: ökad förekomst av nationalistiska och främlingsfientliga känslor inom själva EU
 • de EU-vänliga eliternas inställning: tilltron till politisk integration minskar och man faller till föga för populistiska argument och tvivlar på den liberala demokratins grundläggande värderingar

I brevet uppmanade Donald Tusk ledarna att stå enade.

”Det måste göras fullständigt klart att upplösningen av Europeiska unionen inte kommer att leda till att dess medlemsstater återupprättar någon mytisk, fullständig suveränitet, utan till att de reellt och faktiskt blir beroende av de stora supermakterna: Förenta staterna, Ryssland och Kina. Bara tillsammans kan vi vara helt oberoende.”

Senast ändrad den 14.2.2017