Europeiska rådet, 9.3–10.3.2017

Europeiska rådet
  • Europeiska rådet
  • 9.3–10.3.2017
  • Bryssel
  • Leds av Donald Tusk
  • Fotoregister 

Information till medierna

De viktigaste resultaten

EU:s ledare diskuterade några av de mest angelägna frågorna, bland annat ekonomi, säkerhet, migration och situationen på västra Balkan.

Under fredagen höll de 27 ledarna ett informellt möte för att förbereda 60-årsfirandet av Romfördragen.

Val av ordförande

Donald Tusk omvaldes som ordförande för Europeiska rådet för en andra period på två och ett halvt år, från den 1 juni 2017 till den 30 november 2019. Donald Tusk omvaldes också som ordförande för Eurotoppmötet under samma period.

”Tack för att ni visar mig förtroende och stöder mig under dessa ovanliga omständigheter. (...) Jag kommer att arbeta tillsammans med er alla utan undantag eftersom jag är en hängiven anhängare av ett enat Europa.”

Donald Tusk i sitt tacktal efter omvalet

Europeiska rådet beslutade att återkomma senare i år till urvalsprocessen, kriterierna och den balans som krävs för utnämningar på hög nivå under nästa institutionella cykel.

Sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft

Den ekonomiska situationen

Ledarna gjorde en bedömning av den ekonomiska situationen i EU och euroområdet, och kom fram till att de reformer som har genomförts av medlemsstaterna sedan 2008 nu ger resultat:

  • den ekonomiska återhämtningen fortsätter med positiv tillväxt i medlemsstaterna, och framtidsutsikterna ser bra ut
  • arbetslöshetsnivån har inte varit så låg som nu sedan 2009
  • de offentliga finanserna har förbättrats och investeringarna ökar

För att säkerställa att den ekonomiska återhämtningen håller i sig uppmanade ledarna till strukturreformer och förstärkning av de offentliga finanserna. De vill också se incitament för investeringar, bland annat genom en omedelbar utvidgning och förlängning av Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Framsteg med strategierna för den inre marknaden

Att flera strategier för den inre marknaden ska vara genomförda senast 2018 förblir ett gemensamt mål för EU. Europeiska rådet förväntar sig därför ett effektivt genomförande av redan fattade beslut och uppmanar till snabba framsteg med lagstiftningsförslag under behandling.

Europeiska rådet kommer att se över framstegen i juni.

Handel

Ledarna välkomnade det positiva omröstningsresultatet i Europaparlamentet om det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan EU och Kanada och såg fram emot dess nära förestående, provisoriska tillämpning.

”EU förblir starkt engagerat för en kraftfull handelspolitik och ett öppet och regelbaserat multilateralt handelssystem med en central roll för Världshandelsorganisationen (WTO)”, konstaterade de.

Samtidigt efterlyste de ett snabbt antagande av lagstiftningsförslag som kan förse EU med WTO-förenliga verktyg för att ta itu med illojala handelsmetoder och marknadssnedvridningar.

Ledarna bekräftade också att EU beslutsamt kommer att driva på alla pågående förhandlingar om frihandelsavtal, bland annat med Mercosur och Mexiko. Förhandlingarna med Japan har kommit längst på vägen mot ett snabbt ingående.

Handelsförbindelserna med Kina bör stärkas på grundval av en samsyn om ömsesidiga fördelar.

”Europa är fortfarande bäst när det gäller öppen, regelbaserad handel. (...)Samtidigt tvekar vi inte att försvara oss mot illojala handelsmetoder när det är nödvändigt. Vi vill sätta en global standard för fri och rättvis handel.”

Donald Tusk på presskonferensen efter Europeiska rådets möte 

Bankunionen

Europeiska rådet upprepade att bankunionen måste fullbordas vad gäller riskdelning och riskminskning i den finansiella sektorn. Ledarna framhöll betydelsen av internationellt samarbete när det gäller att utforma gemensamma försiktighetsregler och tillsynsstandarder för finansiella tjänster.

Den europeiska planeringsterminen

Som en del av den europeiska planeringsterminen – EU:s årliga samordningsprocess för den ekonomiska politiken – godkände ledarna de politiska prioriteringarna för 2017 såsom de fastställts den årliga tillväxtöversikten och rådets rekommendationer om den ekonomiska politiken för euroområdet för 2017. Medlemsstaterna förväntas ta dessa prioriteringar i beaktande i sin nationella politik.

I fråga om den sociala dimensionen av ekonomisk tillväxt såg ledarna fram emot det toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt som anordnas i Göteborg den 17 november 2017.

Säkerhet och försvar

Stats- och regeringscheferna bedömde genomförandet av Europeiska rådets slutsatser från december 2016 om yttre säkerhet och försvar. De välkomnade de framsteg som beskrevs vid utrikesrådets möte den 6 mars och efterlyste ytterligare insatser och resurser. De påminde om att det är viktigt att genomföra de förslag som anges i den gemensamma förklaringen om fördjupat samarbete med Nato.

EU:s ledare diskuterade också den inre säkerheten och kampen mot terrorism. De uppmanade medlagstiftarna att

  • senast i juni 2017 komma överens om förslaget om ett in- och utresesystem
  • påskynda arbetet med förslaget om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Migration

Maltas premiärminister Joseph Muscat rapporterade om framstegen med genomförandet av de operativa åtgärder som man enades om vid det informella mötet på Malta den 3 februari 2017 avseende den centrala Medelhavsrutten.

Ledarna upprepade att de beslutsamt tänker genomföra Maltaförklaringen på alla punkter. De sade att de ställer sig bakom de åtgärder som vidtas av enskilda medlemsstater för att stödja de libyska myndigheterna och deras nordafrikanska och södra grannländer

De uppmanade rådet att snabbt behandla meddelandet från kommissionen om en förnyad handlingsplan för återvändande och att fortsätta arbetet med EU:s arrangemang för återtagande med tredjeländer.

Stats- och regeringscheferna upprepade att de är fast beslutna att genomföra alla aspekter av EU:s migrationspolitik, och att uppnå konsensus om reformen av EU:s asylpolitik under det maltesiska ordförandeskapet.

Västra Balkan

Stats och regeringscheferna diskuterade situationen på västra Balkan. De betonade behovet av att fortsätta med reformerna och av goda grannförbindelser och inkluderande regionala samarbetsinitiativ.

”Vi har framfört vårt helhjärtade engagemang och stöd till länderna i regionen när det gäller EU-inriktade reformer och projekt. Jag hoppas att denna positiva signal från EU kommer att gå fram i regionen.”

Donald Tusk under den sista presskonferensen

Europeiska åklagarmyndigheten

Ledarna noterade också att det är omöjligt att uppnå enighet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO). Det innebär att dörren nu öppnas för ett fördjupat samarbete inom en grupp med minst nio medlemsstater.

Informellt möte

Fredagen den 10 mars höll de 27 ledarna ett informellt möte för att förbereda 60-årsdagen av Romfördragen och diskuterade de viktigaste inslagen i Romförklaringen.

Diskussionen inriktades på EU:s framtid, bland annat idén om ett EU med olika hastigheter.

”Vissa förväntar sig systemförändringar som skulle luckra upp EU-interna band och stärka nationernas roll i förhållande till gemenskapen. Andra förväntar sig snarast det motsatta och söker efter nya och djupare dimensioner av integrationen”, sade Donald Tusk sammanfattningsvis.

Med tanke på gemenskapens intressen med 27 länder, och mot bakgrund av de kommande brexit-förhandlingarna och EU:s långsiktiga strategiska intressen, framhöll han att han kommer att uppmana alla att sträva efter bevarad politisk enighet mellan de 27 länderna.

”När vi diskuterar olika scenarier för Europa bör vårt främsta mål vara att förstärka den ömsesidiga tilliten och enheten mellan de 27 länderna. Efter dagens diskussion kan jag öppet påstå att alla 27 ledare är överens om detta mål.”

Donald Tusk under den sista presskonferensen
Senast ändrad den 13.3.2017