Extra möte i Europeiska rådet (artikel 50), 29.4.2017

Europeiska rådet
 • Europeiska rådet
 • 29.4.2017
 • Leds av Donald Tusk
 • Deltagarförteckning 

Information till medierna

De viktigaste resultaten

Vid ett extra möte i Europeiska rådet (artikel 50) i konstellationen EU-27 antogs riktlinjer för brexitförhandlingarna.

"Jag vill understryka den enastående enighet som samtliga 27 ledare har visat prov på när det gäller riktlinjerna för våra förhandlingar med Storbritannien. […] Vi har nu enhälligt stöd från samtliga 27 medlemsstater och från EU- institutionerna, vilket ger oss ett starkt politiskt mandat i förhandlingarna."

Donald Tusk vid presskonferensen efter toppmötet

Riktlinjerna fastställer ramen för förhandlingarna och EU:s allmänna ståndpunkter och principer under samtalen. Vid behov uppdaterar Europeiska rådet riktlinjerna under förhandlingarnas gång.

Centrala principer

I riktlinjerna konstaterar Europeiska rådet att EU-27 kommer att stå enigt och agera samfällt under förhandlingarna. Ledarna

 • upprepar sin önskan att Storbritannien kvarstår som en nära partner
 • upprepar att varje framtida överenskommelse måste grundas på en avvägning mellan rättigheter och skyldigheter samt säkerställa lika villkor
 • betonar att den inre marknadens integritet måste bibehållas, vilket betyder att de fyra friheterna är odelbara och att det inte går att "plocka russinen ur kakan"
 • konstaterar att ett land som inte är medlem inte kan komma i åtnjutande av samma rättigheter och fördelar som ett medlemsland

"Förhandlingarna i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget kommer att vara transparenta och ske i form av ett enda paket. I överensstämmelse med principen att inget är överenskommet förrän allt är överenskommet kan enskilda frågor inte lösas separat."

Europeiska rådets (artikel 50) riktlinjer för brexitförhandlingarna

Etappvisa förhandlingar

Stats- och regeringscheferna enades om att den första förhandlingsetappen bör syfta till att

 • ge så stor klarhet och rättslig säkerhet som möjligt
 • reglera frågan med Storbritanniens lösgörande från EU

Europeiska rådet kommer att noga följa utvecklingen och avgöra när det har gjorts tillräckliga framsteg, så att förhandlingarna kan tillåtas gå vidare till nästa etapp.

Ett avtal om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien kan endast ingås när Storbritannien har blivit ett tredjeland. Ledarna förklarar sig emellertid vara beredda att under den andra etappen av förhandlingarna inleda preliminära och förberedande diskussioner om dessa framtida förbindelser.

Den tvååriga tidsfrist som anges i artikel 50 löper ut den 29 mars 2019.

Ett utträde under ordnade former

"Medborgare som har inrättat sina liv på grundval av de rättigheter som är kopplade till Förenade kungarikets EU-medlemskap kan nu komma att förlora dessa. […] Med detta i åtanke måste vi ha ett tillvägagångssätt uppdelat i etapper där ett utträde under ordnade former prioriteras."

Europeiska rådets (artikel 50) riktlinjer för brexitförhandlingarna

Europeiska rådet betonade vikten av att värna rättigheterna för medborgare som påverkas av brexit. Ledarna framhävde behovet av att förhindra att det uppstår ett rättsligt vakuum för företagen och hänvisade till en samlad ekonomisk uppgörelse som bör säkerställa att EU och Storbritannien fullgör sina skyldigheter.

Mot bakgrund av de unika förhållandena på ön Irland betonade Europeiska rådet behovet av att stödja långfredagsavtalet och fredsprocessen i Nordirland.

Det kommer att behövas "flexibla och kreativa lösningar, bland annat i syfte att undvika att få en "hård gräns", samtidigt som man respekterar integriteten hos unionens rättsordning."

Europeiska rådets (artikel 50) riktlinjer för brexitförhandlingarna

Principen om lojalt samarbete

Fram till dess att Storbritannien lämnar unionen förblir landet en fullvärdig medlem av EU och omfattas av alla rättigheter och skyldigheter enligt fördragen och unionsrätten. All pågående EU-verksamhet måste fortgå så smidigt som möjligt med 28 medlemmar, och förhandlingarna med Storbritannien kommer att hållas åtskilda från unionens pågående verksamhet och får inte störa dess utveckling.

Vad händer nu?

Efter Europeiska rådets antagande av riktlinjerna och på grundval av en rekommendation från kommissionen förväntas allmänna rådet den 22 maj 2017

 • ge bemyndigande att inleda förhandlingar
 • utse kommissionen till EU:s förhandlare
 • anta förhandlingsdirektiv (detaljerat mandat till kommissionen)

Bakgrund

Den 29 mars 2017 gjorde Storbritannien en formell anmälan till Europeiska rådet om sin avsikt att lämna EU.

"Vi beklagar att Förenade kungariket kommer att lämna Europeiska unionen, men vi är redo för det förfarande som vi nu har att följa. [...] Vid dessa förhandlingar kommer unionen att agera samfällt och tillvarata sina intressen. Vår främsta prioritet kommer att vara att minimera den osäkerhet som uppstår för våra medborgare, företag och medlemsstater på grund av Förenade kungarikets beslut."

Uttalande från Europeiska rådet den 29 mars 2017
Senast ändrad den 2.5.2017