Europeiska rådet, 19.10–20.10.2017

Europeiska rådet
 • Europeiska rådet
 • 19.10–20.10.2017
 • Bryssel
 • Leds av Donald Tusk

Information till medierna

Den 19 oktober diskuterade EU:s politiska ledare migrationsfrågor, ett digitalt Europa, försvar och yttre förbindelser. De fastställde slutsatser om dessa fyra områden.

På fredagen träffas EU:s politiska ledare informellt igen för att diskutera ledaragendan, ett konkret arbetsprogram som ska vara vägledande för EU:s kommande verksamhet. Europeiska rådet (artikel 50) kommer att i konstellationen EU-27 analysera läget i brexitförhandlingarna.

De viktigaste resultaten – 19 oktober 2017

Migration

EU:s politiska ledare var eniga om att den ”omfattande, pragmatiska och beslutsamma” migrationsstrategin, som ska återupprätta kontrollen över EU:s yttre gränser och minska antalet inresor och dödsfall till sjöss, ger resultat och bör förstärkas.

Samtidigt betonade de att det krävs vaksamhet längs alla migrationsrutter och beredskap för att reagera på nya utvecklingstendenser.

Toppmötet krävde ytterligare åtgärder, bland annat följande:

 • Stöd för EU-medlemsländer som är direkt drabbade
 • Starkt samarbete med ursprungsländer och transitländer, bland annat Turkiet och västra Balkan
 • Ytterligare ansträngningar för att öka återvändandet
 • Utnyttjande av de påtryckningsmöjligheter som krävs genom att tillvarata alla relevanta EU-politikområden, såsom handel eller utveckling, för att öka andelen återvändande och förhindra irreguljär migration

Man bekräftade också sitt stöd för Schengensystemet och sade att man skulle "återvända till Schengen" så snart som möjligt och samtidigt ta hänsyn till EU-medlemsländernas säkerhetsintressen.

Man lovade också att fortsätta diskussionerna om reformen av Dublinsystemet vid toppmötet i december med sikte på att nå konsensus under det första halvåret 2018.

Infografik över Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Centrala Medelhavsrutten

De olagliga inresorna minskade med nästan 70 % på den centrala Medelhavsrutten under det tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016 tack vare insatserna från EU och medlemsländerna, särskilt Italien.

”Ledarna gick med på att erbjuda premiärminister Gentiloni ökat stöd i Italiens arbete med de libyska myndigheterna. Vi har en realistisk chans att stänga den centrala Medelhavsrutten.”

Donald Tusk under pressmötet vid Europeiska rådets möte den 19 oktober 2017

Vid toppmötet efterlyste EU:s politiska ledare ytterligare ansträngningar, bland annat följande:

 • Arbete tillsammans med Libyen och dess grannländer för att stärka gränskontrollerna och stödja lokalsamhällen i Libyen längs migrationsrutterna
 • Ökade ansträngningar för att upprätta en ständig EU-närvaro i Libyen
 • Lämplig och riktad finansiering för migrationsrelaterade projekt i Nordafrika

Ett digitalt Europa

Europeiska rådet betonade att man är ”redo att göra vad som krävs för att ett digitalt Europa ska kunna bli verklighet” med utgångspunkt i slutsatserna från det digitala toppmötet i Tallinn den 29 september.

Man gick igenom hur EU kan ta vara på de möjligheter och bemöta de utmaningar som digitaliseringen medför och enades om en rad prioriteringar som ska ge ett framgångsrikt digitalt Europa, t.ex. att

 • regeringarna och den offentliga sektorn fullt ut anammar den digitala tidsåldern
 • strategin för den digitala inre marknaden färdigställs senast i slutet av 2018
 • en förstklassig infrastruktur och ett förstklassigt kommunikationsnät byggs
 • en gemensam strategi för cybersäkerhet fastställs
 • insatserna mot terrorism och brott på internet intensifieras
 • ett effektivt och rättvist skattesystem som är anpassat till den digitala tidsåldern förverkligas

Europeiska rådet uppmanade institutionerna att intensifiera lagstiftningsarbetet och EU-länderna att genomföra EU-lagstiftningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att forma den nya digitala tidsåldern.

Försvar

EU:s ledare återupptog diskussionerna om permanent strukturerat samarbete på försvarsområdet. EU-länder som vill vara med i detta samarbete ska meddela det till rådet och den höga representanten. På så sätt kan samarbetet inledas i slutet av året.

Europeiska rådet vill att ministerrådet kommer överens om det europeiska försvarets industriella utvecklingsprogram före slutet av året.

Europeiska rådet välkomnade också att pilotomgången av den samordnade årliga försvarsöversikten inleds. Den ska bidra till att stimulera till stärkt försvarssamarbete i EU.

Yttre förbindelser

Europeiska rådet uppmanade Nordkorea att upphöra med sina kärntekniska program och program för ballistiska robotar och betonade att varaktig fred och kärnvapennedrustning på Koreahalvön måste uppnås på fredlig väg.

Europeiska rådet bekräftade också att det fullt ut stöder kärnteknikavtalet med Iran och ställer sig bakom utrikesrådets uttalande av den 16 oktober 2017.

Viktiga punkter på dagordningen – 20 oktober 2017

Ledaragendan

På fredag morgon ska de politiska ledarna ha en informell frukost för att diskutera ledaragendan. Ledaragendan är ett konkret arbetsprogram som ska vägleda EU:s åtgärder fram till juni 2019. Den har utarbetats av Donald Tusk i samråd med alla EU-medlemsländerna.

Brexitförhandlingarna

Europeiska rådet (artikel 50) kommer i konstellationen EU27 att gå igenom den senaste utvecklingen i de förhandlingar som har förts sedan Storbritannien anmälde sin avsikt att lämna EU.

Program

20.10.2017 08:00

Mötesdeltagarna anländer

09:00

Arbetsfrukost i Europeiska rådet

10:30

Arbetsmöte i Europeiska rådet (artikel 50)

13:00

Presskonferens med Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande

Senast ändrad den 20.10.2017