Toppmötet i Riga inom det östliga partnerskapet, 21.5–22.5.2015

Europeiska rådet
 • Europeiska rådet
 • 21.5–22.5.2015
 • Riga
 • Delegationschefer 


Vid det fjärde toppmötet inom det östliga partnerskapet i Rigaträffade EU:s ledare företrädare för länderna inom det östliga partnerskapet för att bekräfta den vikt som EU fäster vid detta partnerskap.

Mötesdeltagarna diskuterade de framsteg som gjorts sedan toppmötet i Vilnius 2013 och fastställde en positiv agenda för framtiden.

"Varken vårt partnerskap eller själva toppmötet i Riga handlar om att fatta drastiska beslut eller att ta stora steg framåt. Våra förbindelser bygger på fri vilja, respekt och jämlikhet. Och vårt partnerskap kommer att utvecklas steg för steg på samma sätt som Europeiska unionen har växt fram."

Donald Tusk vid presskonferensen vid toppmötet i Riga

Differentiering och delaktighet

Toppmötet var också ett tillfälle att visa EU:s beslutsamhet att knyta närmare, differentierade förbindelser med sina oberoende och suveräna partnerländer.

EU har ett starkt engagemang i alla de sex partnerländerna oavsett deras individuella nivå i fråga om förbindelserna med EU. Samarbetets omfattning och djup avgörs av

 • EU:s och dess partners ambitioner och behov
 • reformtakten

Det östliga partnerskapet inleddes 2009 som ett gemensamt initiativ mellan:

 • EU
 • EU:s medlemsstater
 • 6 partnerländer i Östeuropa och Sydkaukasien: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

De europeiska strävandena och partnerländernas europeiska val erkänns i enlighet med associeringsavtalen.

Ledarna bekräftade också vikten av reformagendani partnerländerna inom det östliga partnerskapet och behovet av att skapa starkare och öppnare institutioner som är fria från korruption.

Diskussionerna inriktades på multilaterala samarbetsprojekt med följande syften:

 • stabila institutioner och ett sunt styrelseskick : EU bekräftade sitt engagemang för att hjälpa partnerländerna att stärka institutionerna och deras motståndskraft mot yttre utmaningar
 • öka rörligheten och personkontakterna
 • utveckla marknadsmöjligheter genom att förbättra företagsklimatet och stärka den rättsliga säkerheten i de östliga partnerländerna för små och medelstora företag och med tonvikt på den digitala ekonomins område
 • garantera energitryggheten och bättre sammankopplingar för energi och transport 

konfliktlösning i regionen stod också högt på dagordningen för toppmötet. Alla mötesdeltagarna enades om att göra sitt yttersta för att få till stånd en nedtrappning och en politisk lösning av krisen i Ukraina och en fredlig uppgörelse av andra olösta konflikter i regionen.

Sidoevenemang

Toppmötet i Riga åtföljdes av ett antal sidoevenemang som visar att det östliga partnerskapet går utöver förbindelserna mellan regeringarna och även omfattar det civila samhället, medierna, näringslivet och andra intressenter.

Vid det östliga partnerskapets näringslivsforum i Riga den 21 maj 2015 inrättade Europeiska kommissionen ett finansieringsinstrument för små och medelstora företag i det djupgående och omfattande frihandelsområdet.

Instrumentet kommer att bidra med ungefär 200 miljoner euro och förväntas frigöra nya investeringar på minst 2 miljarder euro till små och medelstora företag i följande tre länder i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet: Georgien, Republiken Moldavien och Ukraina 

Den 22 maj 2015 undertecknade Europeiska kommissionen och Ukraina ett samförståndsavtal och låneavtal för EU:s tredje program för makrofinansiellt bistånd till Ukraina.

Se även

Ytterligare informations- och kommunkationsmaterial finns på Europeiska kommissionens och Europeiska utrikestjänsten webbplatser. Inför toppmötet i Riga, togs särskilda broschyrer fram för att belysa historier, fakta och siffror om partnerskapet och de olika flaggskeppsinitiativen.

Senast ändrad den 27.5.2015