Toppmötet inom det östliga partnerskapet, 24.11.2017

internationellt toppmöte
  • internationellt toppmöte
  • 24.11.2017
  • Bryssel

Information till medierna

Det femte toppmötet inom det östliga partnerskapet hålls i Bryssel (Europabyggnaden) den 24 november.

Stats- och regeringscheferna från EU:s medlemsländer och de sex östliga partnerländerna ska diskutera sitt framtida samarbete.

De ska också att analysera vad man har uppnått sedan det senaste toppmötet i Riga 2015 och kommer då att koncentrera sig på de konkreta fördelarna för medborgarna i de sex partnerskapsländerna.

Om det östliga partnerskapet

Det östliga partnerskapet lanserades 2009 för att främja politisk associering och ekonomisk integration mellan EU och de sex östeuropeiska partnerländerna: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Republiken Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Vid toppmötet kommer man att diskutera hur man kan fortsätta att stärka samarbetet på de fyra prioriterade områden som man enades om i Riga, nämligen

  • starkare ekonomi: ekonomisk utveckling och bättre marknadsmöjligheter
  • starkare styrning: stärkta institutioner och bättre samhällsstyrning
  • starkare förbindelser: förbättrade förbindelser, särskilt inom transport och energi
  • starkare samhälle: ökad rörlighet och fler kontakter mellan människor

20 mål för 2020 inom de fyra prioriterade områdena fastställdes av utrikestjänsten och kommissionen i ett gemensamt arbetsdokument med titeln ”Det östliga partnerskapet – Med fokus på centrala prioriteringar och resultat”. Rapporten lades fram i december 2016 och reviderades i juni 2017.

Förberedelser

Besök av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik i Sydkaukasien den 3–6 oktober 2017

EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik, bestående av medlemsländernas ambassadörer i Bryssel, besökte den 3–6 oktober 2017 tre av de östliga partnerländerna:

  • Azerbajdzjan
  • Armenien
  • Georgien

Resan gav tillfälle att se över den positiva utvecklingen i förbindelserna med alla de tre länderna i Sydkaukasien mindre än två månader före toppmötet.

Vid alla möten på hög nivå och med civilsamhällesorganisationer upprepade kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik att EU är enigt i sitt starka engagemang för de östliga partnerländerna.

Ministermötet inom det östliga partnerskapet den 19 juni 2017

Ministermötet inom det östliga partnerskapet hölls den 19 juni 2017 i Luxemburg. EU:s utrikesministrar förde en diskussion med sina motsvarigheter inom det östliga partnerskapet inför det kommande toppmötet med utgångspunkt i den diskussion som hölls vid utrikesrådets möte den 15 maj 2017 och de slutsatser som rådet antog den 14 november 2016.

Ministrarna antog även en ny visuell identitet för partnerskapet för att ge ökad uppmärksamhet åt dess mer strukturerade strategi för de fyra prioriterade områdena och 20 målen.

Utrikesrådets möte den 15 maj 2017

EU:s utrikesministrar diskuterade det östliga partnerskapet vid utrikesrådets möte. De bekräftade att det östliga partnerskapet har stor betydelse och framhöll att de är eniga om att ge regionen och varje enskilt partnerskapsland ett välanpassat stöd. De poängterade också att de är fast beslutna att leverera konkreta resultat till förmån för medborgarna, både inom EU och i länderna i det östliga partnerskapet.

Sidoevenemang

Det östliga partnerskapet är mer än förbindelser mellan regeringar. Det civila samhället, medierna, näringslivet och andra intressenter kommer att delta i särskilda sidoevenemang som anordnas i anslutning till toppmötet.

Det tredje ungdomsforumet inom det östliga partnerskapet hölls i Warszawa den 22–23 juni 2017. 300 deltagare medverkade i debatter om aktivt medborgarskap och ungdomars deltagande i beslutsprocessen.

Den andra mediekonferensen inom det östliga partnerskapet hölls i Kiev den 13 september 2017. Omkring 350 deltagare från mediebranschen och bidragsgivare från partnerskapsländerna och EU diskuterade medieutvecklingsfrågor.

E-partnerskapskonferensen inom det östliga partnerskapet hölls i Tallinn den 4 oktober 2017. Evenemanget handlade om bästa praxis, och man undersökte politiska rekommendationer för utveckling av e-förvaltningen i partnerskapsländerna.

Konferensen för det civila samhället inom det östliga partnerskapet hålls i Tallinn den 25–26 oktober 2017, i kombination med det 9:e årsmötet i forumet för det civila samhället inom det östliga partnerskapet. Evenemangen kommer att handla om förbindelserna mellan regeringar och det civila samhället, demokratisk samhällsstyrning, bekämpning av desinformation och digitala lösningar.

Näringslivsforumet inom det östliga partnerskapet hålls den 26–27 oktober 2017 i Tallinn. Man kommer att utvärdera resultaten av det östliga partnerskapet ur näringslivets perspektiv och fortsätta att diskutera hur man kan utveckla samarbetet inom partnerskapet ytterligare. Man kommer särskilt att satsa på att modernisera näringslivet genom e-lösningar, förenklad gränsöverskridande affärsverksamhet, större öppenhet, minskad korruption och finansiering för små och medelstora företag.

Evenemangen kommer att anordnas i samarbete med det estniska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Föregående toppmöte

Det föregående toppmötet inom det östliga partnerskapet hölls i Riga den 21–22 maj 2015. Där bekräftade EU på nytt att partnerskapet har stor strategisk vikt, och EU visade att unionen är fast besluten att fortsätta att arbeta för närmare, skräddarsydda förbindelser med de sex partnerländerna.

Länkar

Ytterligare informations- och kommunikationsmaterial finns på EU-kommissionens och utrikestjänstens webbplatser.

Senast ändrad den 17.10.2017