RIF-rådet, 27.3–28.3.2017

Europeiska unionens råd

De viktigaste resultaten

Rättsliga frågor den 28 mars

Kampen mot ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism

Ministrarna informerades om arbetet på expertnivå med förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande och med direktivet om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser. Det övergripande målet är att i ännu större utsträckning strypa de inkomstkällor som används av terroristorganisationer och att bli bättre på att spåra terrorister genom deras finansiella transaktioner.

”Det är en prioritering för EU och det maltesiska ordförandeskapet att bekämpa ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. Denna lagstiftning kommer att utöka utbudet av verktyg som vi kan ta till för att skapa större säkerhet för europeiska medborgare.”

Owen Bonnici, justitieminister och minister för kultur och lokala myndigheter

Arbetet med direktivet om bekämpning av penningtvätt går framåt i snabb takt och det maltesiska ordförandeskapet tror att rådet kommer att kunna enas om en ståndpunkt i juni 2017, innan förhandlingarna med parlamentet inleds.

Den digitala inre marknaden

Ministrarna noterade framstegen i det tekniska arbetet med direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll. Det maltesiska ordförandeskapet har riktat in sig på att nå kompromisser om huvudbegreppen och de centrala frågorna, t.ex. reglerna om överensstämmelse och om avhjälpande åtgärder.

Med tanke på den mycket positiva inställningen bland medlemsstaterna har ordförandeskapet gott hopp om att rådet kommer att kunna enas om en ståndpunkt i juni så att förhandlingarna med parlamentet kan inledas.

Syftet med direktivet om digitalt innehåll är att reglera avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och det omfattar en rad produkter och tjänster såsom onlineköp av musik och film och tjänster som gör det möjligt att dela data (t.ex. Facebook och YouTube).

Europeiska åklagarmyndigheten

Före mötet i rådet träffades justitieministrarna informellt för att diskutera inledandet av ett fördjupat samarbete om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. Ett antal medlemsstater meddelade att de har för avsikt att underteckna den skriftliga anmälan.

Syftet med förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten är att bidra till att bekämpa brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen.

Inrikes frågor den 27 mars

Migration

På måndagen bedömde ministrarna utvecklingen på området för migrationspolitik, med fokus på genomförandet av Maltaförklaringen av den 3 februari 2017. De ägnade särskild uppmärksamhet åt hur medlemsstaterna kan bidra till att göra genomförandet ännu effektivare.

”Tiden är avgörande. Risken är att ytterligare tragedier sker på Medelhavet. Vi måste agera, och det nu. Stora insatser görs för att de prioriterade åtgärderna i Maltadeklarationen ska kunna genomföras. Under tiden är det väsentligt att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden när det gäller omplaceringar från Italien och Grekland och utstationering av experter till byråerna.”

Carmelo Abela, Maltas inrikesminister och minister för nationell säkerhet

Ministrarna noterade också informationen från ordförandeskapet om resultatet av mötet mellan höga tjänstemän om den gemensamma handlingsplanen från Valletta den 8–9 februari 2017.

Under lunchen diskuterade ministrarna andra aspekter av migrationspolitiken, med fokus på medlemsstaternas resursutnyttjande och på omplacering.

Återvändande

Ministrarna diskuterade även återvändande- och återtagandepolitik, utifrån ett meddelande från kommissionen om en effektivare återvändandepolitik och kommissionens rekommendation om effektivare återvändanden vid tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG (återvändandedirektivet). Diskussionen i rådet handlade främst om två aspekter: att förbättra samarbetet om återtagande med tredjeländer samt, internt, att se till att de förfaranden och system som används är lämpliga för effektivt återvändande. Tack vare diskussionen kunde ministrarna erbjuda vägledning för det fortsatta tekniska arbetet med dessa frågor.

Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet

Rådet noterade det pågående arbetet med reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning baserat på en lägesrapport från ordförandeskapet. Ordförandeskapet kommer att fortsätta sina insatser för att föra arbetet framåt när det gäller så många förslag i paketet som möjligt.

Bedrägerier med resedokument

Rådet antog utan diskussion slutsatser om en handlingsplan för att stärka EU:s insatser mot bedrägerier med resehandlingar. I slutsatserna sätts fokus på vikten av säkrare bakomliggande dokument och behovet av en översyn av FADO (falska och äkta handlingar online) genom en ändrad rättslig grund.

Resedokumentens säkerhet utgör en väsentlig del av kampen mot terrorism och organiserad brottslighet. Sådan säkerhet bidrar också till förbättrad migrationshantering och förbättrat gränsskydd.

Mötesinformation

  • möte nr 3528
  • Bryssel
  • 27.3.2017
  • 09:00

Förberedande dokument

Slutdokument

Pressmeddelanden

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Pressinformation

Presskontakter

Pressekreterare (inrikes frågor, samordning av terrorismbekämpning)
+32 2 281 45 48
+32 470 88 21 99

Pressekreterare (rättsliga frågor, kommunikation/PR)
+32 2 281 89 14
+32 473 86 54 37

Om du inte är journalist, vänligen skicka din förfrågan till enheten för information till allmänheten.