Aktuella frågor

Anslutning till euroområdet

Ett EU-land som vill ansluta sig till euroområdet måste uppfylla de så kallade konvergenskriterierna, dvs. vissa specifika ekonomiska och rättsliga villkor.

Athena – finansiering av militära säkerhets- och försvarsoperationer

Athena är EU:s mekanism för att hantera finansieringen av gemensamma kostnader för de militära operationer som genomförs inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)

Att finna lösningar på migrationstrycket

Information om rådets och Europeiska rådets roll i hanteringen av ökat migrationstryck och om deras aktuella verksamhetsområden.

Att främja strukturreformer och investeringar: flexibiliteten i stabilitets- och tillväxtpaktens regler

För att stödja EU:s ansträngningar att främja investeringar och strukturreformer diskuterar rådet flexibiliteten i stabilitets- och tillväxtpaktens regler.

Avtal om bättre lagstiftning

Det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning består av verktyg som ska förbättra EU:s lagstiftningsarbete och se till att EU-lagstiftningen tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov på ett bättre sätt.

Bankunionen

Bankunionen är ett EU-system för banktillsyn och resolution som ska garantera säkerheten och tillförlitligheten i EU:s banksektor.

Brexit

EU och Storbritannien efter folkomröstningen den 23 juni 2016.

Cotonouavtalet

Cotonouavtalet är den övergripande ramen för EU:s förbindelser med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna).

Dataskyddsreformen

Information om reformen av den europeiska dataskyddslagstiftningen. Genom reformen harmoniseras och uppdateras lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

De fem ordförandenas rapport "Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union"

EU-institutionernas ordförande har utarbetat en rapport om hur den ekonomiska styrningen i euroområdet ska förbättras.

Den europeiska planeringsterminen

Den europeiska planeringsterminen hjälper medlemsstaterna att bättre samordna sin ekonomiska politik samt sysselsättnings- och finanspolitik och se till att de återspeglar målen på EU-nivå. 

Den fleråriga budgetramen: EU:s utgifter

I den fleråriga budgetramen sätts gränserna för Europeiska unionens årliga allmänna budgetar för en period på 5 eller 7 år.

Det fjärde järnvägspaketet: Bättre europeiska järnvägar

Information om förslagen i 4:e järnvägspaketet om modernisering och reformering av Europas inrikesjärnvägar samt om läget i diskussionerna inom rådet.

Det östliga partnerskapet

Det östliga partnerskapet ska fördjupa den politiska associeringen och den ekonomiska integrationen med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland

Egna medel: EU:s inkomster

I EU:s bestämmelser om egna medel definieras de olika typerna av EU:s inkomster, såsom sockeravgifter eller egna medel som baseras på mervärdesskatt samt metoderna för att beräkna dem.

Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk är jordbruk där man använder metoder för att minimera människans miljöpåverkan och ser till att jordbrukssystemet fungerar så naturligt som möjligt.

En digital inre marknad i Europa

Information om den föreslagna strategin för att utvidga EU:s digitala ekonomi och om de senaste diskussionerna i rådet om både strategin och dess lagstiftningsförslag.

En investeringsplan för Europa

Investeringsplanen för Europa är ett EU-initiativ för att öka investeringarna i hela EU och få fart på den långsiktiga ekonomiska tillväxten

 

Energiunionen: trygg, hållbar, konkurrenskraftig och överkomlig energi för Europa

Information om förslagen i EU:s åtgärdspaket för en energiunion samt om diskussionsläget i rådet och Europeiska rådet.

EU i FN:s generalförsamling

EU är ständig observatör i FN:s generalförsamling. Information om EU:s deltagande och prioriteringar i FN:s 71:a generalförsamling (september 2016).