Aktuella frågor

Anslutning till euroområdet

Ett EU-land som vill ansluta sig till euroområdet måste uppfylla de så kallade konvergenskriterierna, dvs. vissa specifika ekonomiska och rättsliga villkor.

Athena – finansiering av militära säkerhets- och försvarsoperationer

Athena är EU:s mekanism för att hantera finansieringen av gemensamma kostnader för de militära operationer som genomförs inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)

Att finna lösningar på migrationstrycket

Information om rådets och Europeiska rådets roll i hanteringen av ökat migrationstryck och om deras aktuella verksamhetsområden.

Att främja strukturreformer och investeringar: flexibiliteten i stabilitets- och tillväxtpaktens regler

För att stödja EU:s ansträngningar att främja investeringar och strukturreformer diskuterar rådet flexibiliteten i stabilitets- och tillväxtpaktens regler.

Avtal om bättre lagstiftning

Förslag för att förenkla och anpassa EU-lagstiftningen så att den tillgodoser medborgarnas och näringslivets behov på ett bättre sätt genom flera nya verktyg.

Bankunionen

Bankunionen är ett EU-system för banktillsyn och resolution som ska garantera säkerheten och tillförlitligheten i EU:s banksektor.

Brexit

EU och Storbritannien efter folkomröstningen den 23 juni 2016. Brexit-förhandlingarna samt alla förhandlingsdokument och riktlinjer förklaras.

Cotonouavtalet

Cotonouavtalet är den övergripande ramen för EU:s förbindelser med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna).

Dataskyddsreformen

Information om reformen av den europeiska dataskyddslagstiftningen. Genom reformen harmoniseras och uppdateras lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

De fem ordförandenas rapport "Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union"

EU-institutionernas ordförande har utarbetat en rapport om hur den ekonomiska styrningen i euroområdet ska förbättras.

Den europeiska planeringsterminen

Den europeiska planeringsterminen hjälper medlemsstaterna att bättre samordna sin ekonomiska politik samt sysselsättnings- och finanspolitik och se till att de återspeglar målen på EU-nivå. 

Den fleråriga budgetramen: EU:s utgifter

I den fleråriga budgetramen sätts gränserna för Europeiska unionens årliga allmänna budgetar för en period på 5 eller 7 år.

Det östliga partnerskapet

Det östliga partnerskapet ska fördjupa den politiska associeringen och den ekonomiska integrationen med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland

Egna medel: EU:s inkomster

I EU:s bestämmelser om egna medel definieras de olika typerna av EU:s inkomster, såsom sockeravgifter eller egna medel som baseras på mervärdesskatt samt metoderna för att beräkna dem.

Ekologiskt jordbruk

Förslag om att modernisera reglerna för märkning av ekologiska produkter för hela EU och att framställa livsmedel på ett mer natur- och miljövänligt sätt.

En digital inre marknad i Europa

Genom den digitala inre marknaden kan konsumenter och företag köpa och sälja online och digitala nät och tjänster växa.

En investeringsplan för Europa

Investeringsplanen för Europa är ett EU-initiativ för att öka investeringarna i hela EU och få fart på den långsiktiga ekonomiska tillväxten

 

Energiunionen: trygg, hållbar och överkomlig energi för Europa

Paketet för energiunionen omfattar viktiga områden som energitrygghet, den inre marknaden för energi, energieffektivitet, utfasning av fossila bränslen och konkurrenskraft.

EU i FN:s generalförsamling

EU står bakom systemet med multilateralism, med ett starkt och effektivt FN i centrum. Varje år beslutar rådet om EU:s prioriteringar i FN och FN:s generalförsamling, utifrån FN:s agenda och globala frågor.

EU:s budget

I den årliga budgeten fastställs EU:s årliga utgifter och inkomster, och genom budgeten säkerställs finansieringen av EU:s program och åtgärder.