Det fjärde järnvägspaketet: Bättre europeiska järnvägar

Vad är 4:e järnvägspaketet?

Syftet med 4:e järnvägspaketet är att få bort de återstående hindren mot inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Förslaget till lagstiftning skulle reformera EU:s järnvägssektor genom att främja konkurrens och innovation på marknaderna för inrikes persontrafik. Det skulle också leda till att strukturreformer och tekniska reformer genomförs. Slutresultatet skulle vara ökad säkerhet, driftskompabilitet och tillförlitlighet i det europeiska järnvägsnätet.

Paketet består av 6 lagstiftningsförslag från kommissionen. 

Varför behöver vi det här paketet? 

Transeuropeiska transportpolitiken (TEN-T)

EU:s nya politik för de transeuropeiska transportnäten inleddes den 1 januari 2014. Den stöds av 4:e järnvägspaketet som pekar ut 9 huvudsakliga korridorer i transportnäten i EU som ska

 • få bort flaskhalsar
 • skapa gränsöverskridande förbindelser där sådana saknas
 • främja integration och driftskompatibilitet mellan olika transportslag

Det europeiska järnvägsnätet är för närvarande ganska splittrat. Olika medlemsstater använder olika säkerhetsstandarder och tekniska system. Vid gränsöverskridande tågtrafik måste man t.ex. skaffa säkerhetsgodkännande från flera olika nationella myndigheter och hantera flera olika signalsystem. Detta gör det komplicerat och dyrt för nya järnvägsoperatörer och ny teknisk utrustning att komma in på järnvägsmarknaden.

Genom att få bort de återstående hindren mot ett gemensamt europeiskt järnvägsområde kommer det föreslagna 4:e järnvägspaketet att hjälpa till att skapa större konkurrens i järnvägssektorn, med bättre förbindelser mellan EU och grannländerna.

Förändringarna skulle även hjälpa EU att uppnå målen om minskade utsläpp  och främja ökad användning av järnvägstransporter, i enlighet med kommissionens vitbok om transporter från 2011. 

I detalj

Förslagen i 4:e järnvägspaketet har 4 huvudsyften:

 1. Standarder och godkännanden som fungerar
  Förändringarna syftar till att minska de administrativa kostnaderna för järnvägsföretag och underlätta för nya operatörer att komma in på marknaden. Europeiska järnvägsbyrån (ERA) ska bli den enda instansen för utfärdande av fordonsgodkännanden och säkerhetsintyg för operatörer.
 2. En struktur som ger resultat
  De föreslagna ändringarna ska stärka rollen för infrastrukturförvaltarna – de personer som ansvarar för att sköta spåren – och se till att de är fullständigt operativt och finansiellt oberoende av tågoperatörerna. Infrastrukturförvaltarna ska även kontrollera alla områden som har central betydelse för järnvägsnätet, såsom infrastrukturplanering, tidtabeller och löpande verksamhet och underhåll.
 3. Öppna marknader för inrikes persontrafik
  4:e järnvägspaketet innehåller ett förslag om att öppna marknaderna för inrikes persontrafik på järnväg för nya aktörer och tjänster från och med december 2019. Företag kan då antingen erbjuda konkurrerande tjänster, såsom ny tågtrafik på en viss sträcka, eller lämna anbud på offentliga järnvägsavtal. De föreslagna ändringarna skulle göra konkurrensutsatt upphandling obligatorisk för offentliga järnvägsavtal i EU.
 4. Kvalificerad arbetskraft på järnvägsområdet även i fortsättningen
  I förslagen konstateras att det är viktigt att locka kvalificerad och motiverad personal till järnvägssektorn. Ändringarna kan särskilt göra det möjligt för medlemsstaterna att bättre skydda arbetstagarna när avtal om allmän trafik överförs till en ny tjänsteleverantör.

Lagstiftningen för att hantera dessa frågor omfattar tekniska förslag och förslag om styrning och om öppnandet av marknaden.

Den tekniska pelaren omfattar uppdateringar av 3 befintliga lagtexter:

 • Förslag till en reviderad förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå – 2013/0014(COD)
 • Förslag till reviderat direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom EU – 2013/0015(COD)
 • Förslag till ändring av direktivet om järnvägssäkerhet – 2013/0016(COD)

Pelarna för styrning och för öppnandet av marknaden omfattar ändringar av 2 befintliga lagtexter och upphävande av ytterligare 1 lagtext:

 • Förslag till ändring av förordningen avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg – 2013/0028(COD)
 • Förslag till ändring av direktivet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde – 2013/0029(COD)
 • Förslag om upphävande av förordningen om enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning – 2013/0013(COD)

Rådets roll

De 6 förslagen inom 4:e järnvägspaketet kommer att förhandlas fram och antas inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Rådet lagstiftar därför tillsammans med Europaparlamentet.

Rådet har redan antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen om de tre förslagen inom den tekniska pelaren. Det skedde den 10 december 2015. Europaparlamentet behöver nu formellt godkänna dem vid andra behandlingen.

Vid mötet i rådet (transport, telekommunikation och energi) den 8 oktober 2015 enades rådet om en allmän riktlinje om styrning och öppnande av marknaden. Nästa steg blir trepartsförhandlingar med Europaparlamentet.