Kapitalmarknadsunionen är ett EU-initiativ som syftar till att fördjupa och ytterligare integrera de 28 medlemsstaternas kapitalmarknader.

Kapitalmarknadsunionen syftar till att

 • erbjuda nya finansieringskällor för företag, särskilt för små och medelstora företag
 • minska kostnaderna för att anskaffa kapital
 • öka spararnas valmöjligheter i hela EU
 • underlätta gränsöverskridande investeringar och locka mer utländska investeringar till EU
 • stödja långsiktiga projekt
 • göra EU:s finansiella system mer stabilt, motståndskraftigt och konkurrenskraftigt

För att uppnå dessa mål har Europeiska kommissionen föreslagit en handlingsplan som innehåller ett antal steg för en successiv uppbyggnad av kapitalmarknadsunionen som ska vara genomförd 2019. De flesta åtgärderna går ut på att skjuta över finansförmedlingen mot kapitalmarknaderna och ta bort de spärrar som blockerar gränsöverskridande investeringar.

Handlingsplanen innefattar ett antal verktyg, från EU-rättsakter till stöd till branschledda initiativ. Projekten stöder och kompletterar investeringsplanen för Europa, som är utformad för att främja investeringar i EU.

Kortsiktiga åtgärder enligt handlingsplanen:

 • ett paket med två lagstiftningsförslag om värdepapperisering
 • en översyn av befintliga regler om prospekt
 • nya regler för Solvens II som ska tillämpas på infrastrukturprojekt
 • samråd om säkerställda obligationer
 • samråd om riskkapital och fonder för socialt företagande
 • insamling av dokumentation om de nuvarande finansiella reglernas samlade effekter

I rådet

Den 10 november 2015välkomnade rådet (ekonomiska och finansiella frågor) det första paketet med lagstiftningsförslag och initiativ från Europeiska kommissionen, som offentliggjordes den 30 september 2015, och betonade behovet av en ambitiös agenda på längre sikt. 

Den 16 juni 2015 antog rådet slutsatser om kapitalmarknadsunionen och bad Europaparlamentet att föreslå en handlingsplan och en inledande färdplan.

Nästa steg

Kommissionen kommer att regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om de framsteg som görs med genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Utöver årliga rapporter kommer kommissionen att utarbeta en omfattande rapport under 2017 som kommer att ligga till grund för beslut om eventuella ytterligare åtgärder.