Kapitalmarknadsunionen är ett EU-initiativ som syftar till att fördjupa och ytterligare integrera de 28 medlemsstaternas kapitalmarknader.

Kapitalmarknadsunionen syftar till att

  • erbjuda nya finansieringskällor för företag, särskilt för små och medelstora företag
  • minska kostnaderna för att anskaffa kapital
  • öka spararnas valmöjligheter i hela EU
  • underlätta gränsöverskridande investeringar och locka mer utländska investeringar till EU
  • stödja långsiktiga projekt
  • göra EU:s finansiella system mer stabilt, motståndskraftigt och konkurrenskraftigt

För att uppnå dessa mål har Europeiska kommissionen föreslagit en handlingsplan som innehåller ett antal steg för en successiv uppbyggnad av kapitalmarknadsunionen som ska vara genomförd 2019.

De flesta åtgärderna går ut på att skjuta över finansförmedlingen mot kapitalmarknaderna och ta bort de spärrar som blockerar gränsöverskridande investeringar.

Handlingsplanen innefattar ett antal verktyg, från EU-rättsakter till stöd till branschledda initiativ.

Projekten stöder och kompletterar investeringsplanen för Europa, som är utformad för att främja investeringar i EU.

I rådet

11 juli 2017: Rådet antar slutsatser om kommissionens meddelande om halvtidsöversynen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen.

30 maj 2017: Rådet når en överenskommelse med Europaparlamentet om förslag för EU:s värdepapperiseringsmarknad som syftar till att förbättra finansieringen av EU:s ekonomi. De nya reglerna träder i kraft när de har antagits formellt av rådet och Europaparlamentet.

30 maj 2017: Rådet och Europaparlamentet når en överenskommelse om ändrade EU-regler (förordningarna 345/2013 och 346/2013) om investeringar i riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande. Rådet och Europaparlamentet kommer att formellt anta de överenskomna bestämmelserna, och de börjar gälla tre månader efter ikraftträdandet.

16 maj 2017: Rådet antar förordningen om prospekt, efter Europaparlamentets omröstning om texten den 5 april 2017. Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning. Reglerna är bindande och direkt tillämpliga i alla EU-länder.

16 november 2016: Rådet enas om sin förhandlingsposition i fråga om ändringarna av EU:s regler för investeringar i riskkapital och socialt företagande. Ändringarna, som har införts i EU:s förordningar 345/2013 och 346/2013, gör att fondförvaltare som förvaltar tillgångar på mer än 500 miljoner euro får tillgång till europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och europeiska fonder för socialt företagande (Eusef). Uppdaterade regler innebär också att EuVECA-fonder och Eusef-fonder har rätt att investera i en större uppsättning företag, bland annat små och medelstora företag. Dessutom blir gränsöverskridande marknadsföring av sådana fonder billigare och enklare.

10 november 2015: Rådet (ekonomiska och finansiella frågor) välkomnar det första paketet med lagstiftningsförslag och initiativ från EU-kommissionen, som offentliggjordes den 30 september 2015, och betonar behovet av en ambitiös agenda på längre sikt.

16 juni 2015: Rådet antar slutsatser om kapitalmarknadsunionen och ber Europeiska kommissionen att föreslå en handlingsplan och en inledande färdplan.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att regelbundet rapportera till rådet och Europaparlamentet om de framsteg som görs med genomförandet av de föreslagna åtgärderna.

Den 8 juni 2017 offentliggjorde kommissionen en halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som redogör för de framsteg som gjorts hittills och det införs en rad nya initiativ. Dessa initiativ omfattar åtgärder för alleuropeiska IPS-produkter, säkerställda obligationer och värdepapper, stärkt tillsynsram för integrerade kapitalmarknader, och andra åtgärder. Förslag om dessa initiativ förväntas under andra halvåret 2017.

Den 11 juli 2017 antog rådet slutsatser om kommissionens översyn av EU:s handlingsplan för kapitalmarknadsunionen. Rådet bekräftade återigen sitt engagemang för handlingsplanen och ställde sig bakom flera av de prioriterade initiativ som kommissionen lagt fram.

I slutsatserna framhålls de stora framsteg som hittills gjorts: nästan två tredjedelar av åtgärderna har redan genomförts. Sedan handlingsplanen lanserades i september 2015 har dock del problem har uppstått vilket gör att handlingsplanen måste stärkas.