Vad är programmet för ren luft?

Syftet med programmet för ren luft är att åstadkomma en omfattande minskning av luftföroreningarna i EU. I den föreslagna strategin fastställs mål för att senast 2030 minska luftföroreningarnas miljö- och hälsokonsekvenser. Den innehåller också lagförslag som syftar till att genomföra strängare normer för utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

Programmet offentliggjordes av kommissionen den 18 december 2013 och består av ett meddelande om ”Ett program för ren luft i Europa”, och tre lagstiftningsförslag om utsläpp och luftföroreningar. 

Programmet för ren luft i siffror

Jämfört med dagens situation ska åtgärderna i programmet för ren luft senast 2030 bidra till att

  • undvika 58 000 för tidiga dödsfall
  • skydda 123 000 km² ekosystem mot kväveföroreningar
  • skydda 56 000 km² Natura 2000-områden
  • skydda 19 000 km² skog mot försurning

Varför behöver vi detta?

Dålig luftkvalitet har en negativ inverkan på vår livskvalitet. Det orsakar många hälsoproblem, såsom astma och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta i sin tur leder till förlorade arbetsdagar på grund av ohälsa och högre kostnader för hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt för barn och äldre.

Hälsoproblemen till följd av dålig luftkvalitet är särskilt stora i tätorter, där luftkvaliteten i allmänhet är sämre. Dålig luftkvalitet är också den främsta orsaken till för tidiga dödsfall runtom i EU och får större konsekvenser än trafikolyckor. Dålig luftkvalitet har skadliga effekter på människors hälsa men den skadar också ekosystemen.

Om programmet för ren luft genomförs kommer det att leda till bättre luftkvalitet för alla EU-medborgare, och lägre hälso- och sjukvårdskostnader för regeringarna. Förslagen skulle också gynna näringslivet, eftersom åtgärder för att minska luftföroreningarna bör främja innovation och öka EU:s konkurrenskraft på området miljöteknik.

I detalj

Programmet för ren luft består av flera delar:

  • Programmet för ren luft i Europa – kommissionens strategi med åtgärder för att garantera att de befintliga målen uppfylls och med nya mål för luftkvaliteten under perioden fram till 2030
  • Ett reviderat direktiv om nationella utsläppstak, med strikta utsläppstak för de sex huvudsakliga föroreningarna
  • Ett förslag till direktiv för att minska föroreningarna från medelstora förbränningsanläggningar
  • Ett förslag om att godkänna ändrade internationella regler om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (Göteborgsprotokollet) på EU-nivå

Beslutsprocessen i rådet

Rådet fattar vanligtvis beslut tillsammans med Europaparlamentet, genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Inom vissa specifika områden används godkännande- eller samrådsförfarande, där parlamentet har en begränsad roll.

I rådet

Kommissionens meddelande om programmet för ren luft överlämnades till rådet den 20 december 2013. Kommissionen lade också fram programmet för rådet, tillsammans med åtföljande lagförslag, vid ett möte i rådet (miljö) den 3 mars 2014.

Två inslag i programmet för ren luft faller inom det ordinarie lagstiftningsförfarandet – förslaget att ändra de nationella utsläppstaken och förslaget om medelstora förbränningsanläggningar. Om dessa två lagstiftningsförslag beslutar rådet därför tillsammans med Europaparlamentet.

Rådet antog direktivet om medelstora förbränningsanläggningar nyligen i december 2015. En allmän riktlinje nåddes om direktivet om nationella utsläppstak och nu inväntas parlamentets beslut om denna.

Förslaget om Göteborgsprotokollet kräver ett rådsbeslut. Europaparlamentet måste därför ge sitt samtycke innan rådet kan anta lagstiftningsförslaget.