Gå till innehåll
E-postabonnemang

Kampen mot klimatförändringarna

Översikt

EU-medlemsstaterna är fast beslutna att bekämpa klimatförändringarna och minska växthusgasutsläppen

Internationella avtal

Det viktigaste internationella klimatavtalet är FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)

Reform av systemet för utsläppshandel

EU:s utsläppshandelssystem kommer att bidra till att uppfylla EU:s mål om att minska växthusgasutsläppen till 2030

2030 climate and energy framework

The 2030 framework includes targets for reducing greenhouse gas emissions and increasing use of renewable energies

Vad gör EU mot klimatförändringarna?

Klimatförändringarna är en viktig global fråga. Om inget görs för att minska växthusgasutsläppen kommer den globala uppvärmningen troligen att överstiga 2 °C över de förindustriella nivåerna. Ökningen skulle till och med kunna vara så stor som 5 °C i slutet av seklet. Detta skulle ha enorm inverkan på världens landskap och havsnivåer. 

20-20-20-målen

EU:s första åtgärdspaket för klimat och energi innehöll tre nyckelmål för 2020:

  • minska växthusgasutsläppen med 20 %
  • öka andelen förnybar energi till 20 %
  • förbättra energieffektiviteten med 20 %

Dessa mål är kända som 20-20-20-målen.

Därför prioriterar EU åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och minska växthusgasutsläppen. EU:s ledare har särskilt sagt att Europa ska bli en i högsta grad energieffektiv och koldioxidsnål ekonomi. EU har också satt som mål att minska växthusgasutsläppen med 80–95 % senast 2050 jämfört med 1990 års nivåer.

EU:s första åtgärdspaket för klimat och energi antogs 2008 och innehöll mål för 2020. EU närmar sig dessa mål, men för att kunna erbjuda investerare större säkerhet behövs en integrerad ram fram till 2030. Därför har EU ställt sig bakom klimat- och energiramen fram till 2030 som innehåller ett antal nyckelmål och politiska åtgärder för perioden 2020–2030.

EU och dess 28 medlemsstater har undertecknat både Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), Kyotoprotokollet och det nya Parisavtalet om klimatförändringar. 

Rådets roll

Rådet har en viktig roll att spela i flera frågor som för närvarande diskuteras på området klimatförändringar.

1. Klimat- och energiramen fram till 2030

Klimat- och energiramen fram till 2030 innehåller en politisk ram för EU:s klimat- och energipolitik för perioden 2020–2030. Ramen omfattar en rad åtgärder och mål för att göra EU:s ekonomi och energisystem mer konkurrenskraftiga, säkra och hållbara. Ramen syftar även till att främja investeringar i miljövänlig teknik som skulle bidra till att skapa sysselsättning och stärka Europas konkurrenskraft. 

2. Reformen av EU:s utsläppshandelssystem

EU:s utsläppshandelssystem skapades för att främja minskningen av växthusgasutsläpp på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt. Systemet begränsar mängden växthusgas som vissa industrisektorer får släppa ut. EU sätter ett tak för tillåtna utsläpp och företagen antingen får eller köper enskilda utsläppsrätter. 

Under den ekonomiska krisen har efterfrågan på utsläppsrätter minskat, vilket har bidragit till att ett stort marknadsöverskott har skapats. För att råda bot på detta antog rådet och Europaparlamentet nyligen ett beslut om att skapa en reserv för marknadsstabilitet för EU:s utsläppshandelssystem. Reserven för marknadsstabilitet syftar till att förbättra systemets motståndskraft mot obalans mellan utbud av och efterfrågan på utsläppsrätter. Den kommer att upprättas 2018 och vara i drift från och med den 1 januari 2019.

Kommissionen har också lagt fram ett förslag till en bred översyn av EU:s utsläppshandelssystem. Syftet är att se till att det förblir det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet att minska EU:s utsläpp under nästa årtionde. Förslaget är också det första konkreta lagstiftningssteget när det gäller att genomföra EU:s åtagande att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % internt senast 2030.

3. Internationella klimatavtal

Klimatförändringarna är globala till sin natur, vilket innebär att det är viktigt med samarbete och åtgärder på internationell nivå. Därför har EU bidragit till att driva de internationella klimatförhandlingarna framåt. EU var en nyckelaktör vid utarbetandet av både FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), Kyotoprotokollet och nu senast Parisavtalet om klimatförändringar.