En digital inre marknad i Europa

Vad är strategin för en digital inre marknad?

Strategin är EU:s plan för att skapa en fri och säker digital inre marknad där människor kan handla över gränserna på nätet och företag kan sälja i hela EU, var i EU de än befinner sig. Den ska utvidga EU:s digitala ekonomi för att erbjuda konsumenter bättre tjänster till bättre priser och för att hjälpa företag att växa.

Strategin, som offentliggjordes av kommissionen den 6 maj 2015, har tre mål:

 • göra det lättare för konsumenter och företag att komma åt digitala varor och tjänster i hela EU
 • förbättra förutsättningarna för att digitala nät och tjänster ska blomstra
 • främja den europeiska digitala ekonomins tillväxt

Varför behövs detta?

Europeiska medborgare stöter på hinder när de använder tjänster och verktyg på nätet. Nätmarknaderna är fortfarande till övervägande del nationella: endast 15 % av medborgarna handlar på nätet från ett annat EU-land och så få som 7 % av de små och medelstora företagen säljer i ett annat EU-land.

Bestående lagstiftningsmässiga hinder och marknadsfragmentering leder till att medborgarna går miste om varor och tjänster och hämmar företagens tillväxt.

Enligt kommissionen skulle en fullt fungerande digital inre marknad kunna utöka EU:s ekonomi med upp till 415 miljarder euro per år. För att frigöra denna potential planerar EU genomgripande reformer, alltifrån ett nytt upphovsrättsligt regelverk till paketleveranser och telekommunikation.

I detalj

En digital inre marknad i Europa – COM (2015) 192

Kommissionens strategi för en digital inre marknad omfattar ett antal lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som kommer att läggas fram 2015 och 2016. De är indelade i tre "pelare":

 • förbättra tillgången till digitala varor och tjänster
 • förbättra förutsättningarna för att digitala nät och tjänster ska blomstra
 • främja den europeiska digitala ekonomins tillväxt

1. Förbättra tillgången till digitala varor och tjänster

Nya regler för gränsöverskridande näthandel

Detta inbegriper kommissionens förslag till harmonisering av EU-regler för digitalt innehåll som köpts på nätet, till exempel appar och e-böcker, EU-rättigheter vid gränsöverskridande näthandel av fysiska varor och bättre konsumenträttigheter.

Förbättrad gränsöverskridande paketleverans

Detta kommer att inbegripa åtgärder för att förbättra insynen i prissättningen och skärpa tillsynen av gränsöverskridande paketleveranser.

Avskaffande av geografisk blockering

Kommissionen har lagt fram ett lagstiftningsförslag för att avskaffa så kallad geografisk blockering – att inte ge konsumenter tillträde till webbplatser i ett annat EU-land eller kräva olika priser beroende på var konsumenten befinner sig.

Förnyad europeisk upphovsrättslagstiftning

Kommissionen kommer att föreslå åtgärder för att säkerställa att innehållstjänster, till exempel videotjänster, kan användas över gränserna. Detta skulle betyda att den som har köpt en film eller musik hemma kan njuta av den under en resa genom Europa. Kommissionen kommer också att intensifiera sina insatser mot intrång i immateriella rättigheter.

Minskad momsbyråkrati

Detta omfattar åtgärder för att tillåta säljare av fysiska varor att dra nytta av gemensam elektronisk registrering och betalning, och införandet av en gemensam momströskel för att hjälpa uppstartsföretag med näthandel.

2. Förbättra förutsättningarna för att digitala nät och tjänster ska blomstra

Reform av EU:s telekommunikationsregler

Detta omfattar åtgärder som kommissionen kommer att föreslå för att

 • underlätta samordningen och förvaltningen av spektrumet
 • uppmuntra till investeringar i snabbt bredband
 • effektivera regelverk och institutionella ramar

En översyn av reglerna för audiovisuella medier

Detta inbegriper en översyn av direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, särskilt åtgärder för främjande av europeiska verk och skydd av minderåriga samt reklambestämmelser.

Bedömning av nätplattformarnas roll

Detta omfattar kommissionens bedömning av den bristande insynen i sökresultat, hur nätplattformar använder den information de samlar in, förbindelser mellan plattformar och leverantörer samt restriktioner i möjligheten att växla mellan olika plattformar.

En analys av olika sätt att hantera olagligt innehåll på nätet kommer också att ingå.

Främjande av förtroendet för hur digitala tjänster hanterar personliga uppgifter

Detta inbegriper en eventuell översyn av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, som för närvarande endast berör traditionella telekommunikationsföretag och inte omfattar andra tillhandahållare av digitala tjänster. Kommissionens översyn kommer att genomföras efter ikraftträdandet av nya EU-bestämmelser om uppgiftsskydd.

Detta kommer också att omfatta initierandet av ett offentligt-privat partnerskap om cybersäkerhet.

3. Främja den europeiska digitala ekonomins tillväxt

En datadriven ekonomi

Kommissionen kommer att föreslå

 • ett europeiskt initiativ om ”fritt uppgiftsflöde” för att avskaffa hinder utan anknytning till skydd av personuppgifter som hindrar den fria rörligheten av uppgifter inom EU
 • ett europeiskt molninitiativ, inbegripet certifiering av molntjänster

Fastställande av prioriteringar för standarder och driftskompatibilitet

Detta kommer att inriktas på områden som betraktas som avgörande för den digitala inre marknaden, såsom e-hälsa, reseplanering, e-transport eller smart energimätning.

En inkluderande digital inre marknad

Detta kommer att innefatta åtgärder som syftar till att öka medborgarnas e-färdigheter, som kommissionen kommer att införliva i framtida initiativ om kompetens och utbildning.

Det kommer också att omfatta en ny handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020. Som en del av detta kommer kommissionen att

 • inleda ett pilotprojekt för att testa principen "bara en gång" som säkerställer att offentliga förvaltningar delar vissa uppgifter internt så att de inte är tvungna att upprepa sin begäran när de behöver återanvända uppgifterna
 • försöka sammankoppla företagsregister i hela EU
 • syfta till att skapa en "gemensam digital ingång" genom att integrera olika befintliga europeiska portaler och tjänster

I Europeiska rådet

Vid sitt möte i oktober 2013 efterlyste EU:s ledare en konsument- och företagsvänlig digital inre marknad. De sade att detta är avgörande för tillväxt och europeisk konkurrenskraft i en globaliserad värld.

Europeiska rådet upprepade vid sitt möte i juni 2014 att fullbordandet av den digitala inre marknaden 2015 är en av EU:s prioriteringar.

Vid sitt möte den 18 december 2014 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att lägga fram ett ambitiöst meddelande om den digitala inre marknaden inför Europeiska rådets möte i juni 2015.

Vid sitt möte den 25–26 juni 2015 stödde EU:s ledare strategin och menade att den bör användas för att främja inkluderande tillväxt i alla EU:s regioner. De uppmanade till åtgärder för att ta itu med marknadsfragmentering, bygga nödvändig digital infrastruktur och främja en digitalisering av europeisk industri. De efterlyste även ett snabbt antagande av nya regler för telekommunikation, it-säkerhet och uppgiftsskydd.

I rådet

Kulturministrarna höll en första diskussion om strategins audiovisuella aspekter den 18–19 maj 2015. De stödde gränsöverskridande portabilitet för innehåll, kampen mot olagligt innehåll och behovet av att finna rätt balans vad gäller upphovsrätt. De konstaterade även att territorialitetsprincipen är viktig för skapandet av innehåll, vilket innebär att geografisk blockering bör minskas men ibland kan vara motiverad.

Ministrarna enades om att det befintliga direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster bör anpassas till tekniska förändringar. Denna översyn bör

 • garantera mediefrihet och främjande av kulturell mångfald
 • bibehålla principen om ursprungsland (varje leverantör av audiovisuella medietjänster omfattas av en enda medlemsstats jurisdiktion)
 • förenkla det förfarande som medlemsstaterna följer när de utsätts för oacceptabelt innehåll från en annan medlemsstat

Konkurrenskraftsministrarna i rådet höll sin första diskussion om strategin den 28–29 maj 2015. De enades om att strategin omfattar de viktigaste frågorna för skapande av den digitala inre marknaden. De underströk vikten av att skapa ändamålsenliga upphovsrättsbestämmelser, uppdatera e-handelsreglerna, stärka konsumenternas förtroende och medvetenhet samt konsumentskyddet, och insisterade på behovet av insatser för att förstärka människors digitala färdigheter och uppgiftsskyddsbestämmelserna.

De fastställde också ett antal prioriterade åtgärder:

 • att skapa de rätta villkoren för små och medelstora företag, särskilt uppstartsföretag
 • främja en digitalisering av europeisk industri
 • tillämpa och utvidga e-förvaltning inom offentlig förvaltning
 • öka investeringarna i digital infrastruktur och nätverk
 • bedöma finanspolitiska reglers inverkan på digitala verktyg
 • beaktande av principen "digitalt som standard" i all ny EU-lagstiftning

Ministrarna stödde även inrättandet av en europeisk agenda för öppen vetenskap, vilket skulle möjliggöra fri tillgång till publikationer och tillhörande data från offentligt finansierad forskning. De sade att forskning bör spela en större roll i strategin för den digitala marknaden och bidra till digital innovation.

Telekommunikationsministrarna diskuterade också strategin för den digitala inre marknaden vid ett möte i rådet (transport, telekommunikation och energi) den 11–12 juni 2015. De välkomnade strategins mål och upprepade vikten av en digitaliserad ekonomi för att främja sysselsättning och tillväxt samt stärka EU:s konkurrenskraft.

Bland frågorna som ministrarna lyfte fram fanns

 • digitaliseringens roll för att stimulera företagarandan och små och medelstora företags tillväxt
 • behovet av att förbättra it-säkerheten och skapa förtroende för e-tjänster
 • behovet av bättre infrastruktur och förbättrad tillgång till bredband för alla medborgare
 • behovet av att öka insynen i prissättningen av paketleveranser i hela EU

Ministrarna underströk också att det bör finnas en god samordning på nationell nivå för att se till att strategin genomförs på ett effektivt sätt.

Den 15 juni 2015 enades justitieministrarna om en allmän riktlinje beträffande uppgiftsskyddsförordningen. Detta har gjort det möjligt för rådet och Europaparlamentet att inleda förhandlingar. Förordningen kommer att förbättra skyddet av personuppgifter, samtidigt som den förbättrar företagens möjligheter på den digitala inre marknaden.

I maj 2016 enades rådet (konkurrenskraft) om huvudprinciperna för att säkerställa portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden. Överenskommelsen gjorde det möjligt för rådet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

De antog även slutsatser om teknik inom den digitala inre marknaden och moderniseringen av offentliga tjänster.

Den 28 november 2016 enades konkurrenskraftsrådet om ett utkast till förordning om förbud mot omotiverad geoblockering mellan medlemsstaterna. Huvudsyftet med förslaget är att förhindra diskriminering av konsumenter och företag när det gäller tillgången till priser, försäljning eller betalningsvillkor vid köp av produkter och tjänster i ett annat EU-land.

Så snart Europaparlamentet har enats om sin ståndpunkt börjar förhandlingarna mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

Den 7 februari nådde det maltesiska ordförandeskapet en preliminär överenskommelse med företrädare för Europaparlamentet om att undanröja hindren för gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden. EU-ambassadörerna godkände överenskommelsen den 15 februari. När rådet och Europaparlamentet formellt har godkänt förordningen börjar de nya reglerna att gälla under det första halvåret 2018 (nio månader efter det att de har publicerats i EU:s officiella tidning). Konsumenter som abonnerar på eller köper innehållstjänster online i sitt hemland kan då komma åt detta innehåll även när de tillfälligt vistas i en annan EU-medlemsstat.

Den 20 februari 2017 enades rådet om en allmän riktlinje för att stärka samarbetet mellan de nationella myndigheter som ansvarar för tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen. Syftet med förslaget är att modernisera samarbetet för att ytterligare minska den skada som åsamkas konsumenterna på grund av gränsöverskridande överträdelser av EU:s konsumentlagstiftning,

Den allmänna riktlinjen ger rådet möjlighet att inleda diskussionerna med Europaparlamentet enligt EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande.