6 genomförda utvidgningsomgångar

 • 2013: Kroatien
 • 2007: Bulgarien och Rumänien
 • 2004: Tjeckien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien
 • 1995: Österrike, Finland och Sverige
 • 1986: Portugal och Spanien
 • 1981: Grekland
 • 1973: Danmark, Irland och Storbritannien

Genom utvidgningen blir nya länder medlemmar i EU.

Hur fungerar EU:s utvidgning?

Varje europeiskt land som respekterar de värden som anges i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), och förbinder sig att främja dem, får ansöka om att bli medlem i EU.

Anslutningskriterier

Det första steget är att landet uppfyller anslutningskriterierna. Dessa kriterier fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 och kallas ofta ”Köpenhamnskriterierna".

I Köpenhamnskriterierna fastställs ett antal demokratiska, ekonomiska och politiska villkor för länder som vill bli medlemmar i EU:

 • institutionell stabilitet som garanterar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter
 • en fungerande marknadsekonomi och förmåga att hantera konkurrens och marknadskrafter inom EU
 • förmåga att ta på sig och faktiskt fullgöra de skyldigheter som följer av ett medlemskap, däribland att ansluta sig till målen för den politiska, ekonomiska och monetära unionen

EU måste även ha förmågan att integrera nya medlemmar.

Fördelar med EU:s utvidgning

 • ökat välstånd för alla medlemsländer: 3 gånger större handel mellan gamla och nya medlemsländer, 5 gånger större handel mellan nya medlemsländer
  • mer stabilitet i Europa
  • EU får mer tyngd i världspolitiken

  Medlemskapsförhandlingar som inletts

  Serbien – januari 2014
  Montenegro – juni 2012
  Turkiet – oktober 2005

  Kandidatländer

  Albanien – juni 2014
  f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – december 2005

  Potentiella kandidatländer

  Bosnien och Hercegovina – ansökan lämnades in i februari 2016
  Kosovo*

  * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

  Strategi för utvidgningen

  Den förnyade konsensus om utvidgningen som Europeiska rådet enades om vid sitt möte i december 2006 fortsätter att styra EU:s utvidgningspolitik. EU:s ledare enades om att följa en strategi som baseras på

  • konsolidering av EU:s åtaganden  vad gäller pågående anslutningsförhandlingar
  • rättvisa men stränga villkor i alla faser av förhandlingarna med kandidatländer
  • större öppenhet och bättre kommunikation för att garantera ett brett och varaktigt stöd från allmänheten
  • EU:s förmåga att integrera nya medlemmar

  Västra Balkan

  Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 bekräftade Europeiska rådet att det ger sitt fulla stöd till ett europeiskt perspektiv för länderna på västra Balkan.

  Vid ett möte i Europeiska rådet i december 2006 bekräftade EU:s ledare att västra Balkans framtid finns inom EU.

  Västra Balkan kommer att bli en integrerad del av EU så snart länderna där uppfyller

  • anslutningskriterierna
  • de villkor som fastställts i stabiliserings- och associeringsprocessen

  I rådet

  Allmänna rådet fastställer och övervakar EU:s utvidgningsprocess och anslutningsförhandlingar. När ett land ansöker om att få bli medlem i EU uppmanar rådet Europeiska kommissionen att avge ett yttrande om ansökan.

  Besluten i allmänna rådet öppnar för ett tekniskt utvärderingsförfarande för att fastställa om

  • landet uppfyller de nödvändiga kriterierna för att kunna få officiell kandidatstatus för EU-medlemskap
  • formella medlemskapsförhandlingar kan inledas och slutföras
  • kandidatlandet kan bli medlem i EU

  För att allmänna rådet ska kunna fatta beslut om utvärdering av kandidatländernas framsteg krävs enhällighet, dvs att alla 28 medlemsländer är överens

  Varje december gör allmänna rådet en bedömning av läget i utvidgningsprocessen. Diskussionen och eventuella beslut baseras på kommissionens årliga utvidgningsstrategi och individuella lägesrapporter om varje utvidgningsland. Dessa offentliggörs traditionellt i oktober.

  De senaste besluten

  2016

  Den 13 december 2016 diskuterade allmänna rådet utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen. Efter diskussionen konstaterade ordförandeskapet att det inte rådde någon enhällighet för antagande av rådsslutsatser i denna fråga. Ordförandeskapet utarbetade därför ett antal slutsatser som under diskussionen fick stöd en överväldigande majoritet av delegationerna.

  2015

  Den 15 december 2015 antog rådet slutsatser om

  • EU:s utvidgningspolitik, omfattande Turkiet, Montenegro och Serbien
  • stabiliserings- och associeringsprocessen mellan EU och västra Balkan, omfattande f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo

  I slutsatserna bekräftas rådets åtagande för utvidgningsprocessen och för det europeiska perspektivet för västra Balkan.