EU:s budget för 2017

Den 28 november 2016 gav rådet sitt slutliga klartecken för 2017 års EU-budget genom att godkänna överenskommelsen med Europaparlamentet från den 17 november. EU:s budget för 2017 antogs den 1 december 2016 då Europaparlamentet bekräftade överenskommelsen.

I EU:s budget för 2017 fastställs de totala åtagandena till 157,86 miljarder euro och betalningarna till 134,49 miljarder euro.

157,86miljarder euro i åtaganden
134,49miljarder euro i betalningar

 

EU:s budget för 2017 innehåller en marginal på 1,1 miljard euro för oförutsedda behov. Betalningarna är 1,6 % lägre än i 2016 års budget, efter en anpassning till de faktiska behoven.

Migrations- och flyktingkrisen

Närmare 6 miljarder i åtaganden och därmed ca 11,3 % mer än 2016 kommer att finnas tillgängliga för att hantera migrationstrycket och öka säkerheten för EU:s medborgare. Pengarna ska gå till

  • hjälp till medlemsländerna med vidarebosättning för flyktingar
  • inrättande av mottagningscentrum
  • integrering av personer som har rätt att stanna och återvändande för dem som inte har det
  • förstärkt gränsskydd
  • förstärkt brottsförebyggande och terrorismbekämpning
  • skydd av kritisk infrastruktur

Forskning och tillväxt

21,3 miljarder euro i åtaganden anslås för att stärka den ekonomiska tillväxten och skapa nya jobb. Det är en ökning med cirka 12 % jämfört med 2016. I denna del av budgeten ingår instrument som Erasmus +, för vilket åtagandena ökar med 19 % till 2,1 miljarder euro, och Europeiska fonden för strategiska investeringar, för vilken åtagandena höjs med 25 % till 2,7 miljarder euro.

Mer pengar till unga

Utöver den stora ökningen till Erasmus+ innehåller EU:s budget också medel till ett antal andra åtgärder för framför allt unga människor. Här återfinns ungdomssysselsättningsinitiativet, där ytterligare 500 miljoner euro finns tillgängliga för att hjälpa unga att hitta arbete. Med EU:s budget för 2017 kan kommissionen också lansera ett initiativ för att hjälpa ungdomar att resa och upptäcka andra europeiska länder.

Jordbruk

Budgeten innehåller också ett stödpaket på 500 miljoner euro till mjölkbönder och andra djuruppfödare, som tillkännagavs i juli.

 

En sammanfattning av EU:s budget för 2017:

Anslag per budgetrubrikmiljarder euro
åtagandenbetalningar

1. Smart tillväxt för alla

a) Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

b) Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Hållbar tillväxt58,58454,914
3. Säkerhet och medborgarskap4,2843,787
4. Europa i världen10,1629,483
5. Administrativa utgifter (för samtliga EU-institutioner)9,3959,395
Särskilda instrument534390
Totala åtaganden           157,858134,490