EU:s handelsbestämmelser

Infografik över EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

EU arbetar med den första grundläggande översynen av de handelspolitiska skyddsåtgärderna sedan 1995

EU vill se till att importerade produkter säljs till ett rättvist och skäligt pris i EU och ser därför över de handelspolitiska skyddsinstrumenten för första gången på mer än 20 år.

Handelspolitiska skyddsinstrument används för att skydda producenterna i EU. Reglerna försvårar illojal konkurrens från utländska företag i form av till exempel dumpning och subventionering.

Medlemsländerna vill vara säkra på att EU:s handelspolitiska skyddsinstrument klarar de nya utmaningarna när de ekonomiska förutsättningarna förändras. Det finns tre slutmål:

  • att skydda jobben i Europa
  • att skapa rättvis konkurrens på öppna marknader
  • att bevara frihandeln

Det senaste som hänt när det gäller lagstiftningen är att rådet och Europaparlamentet i oktober 2017 enades om en ny metod för antidumpningsåtgärder.

Modernisering av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

Metod för antidumpningsåtgärder:

Den 3 oktober 2017 nådde rådet och Europaparlamentet en politisk överenskommelse om nya regler som ska stärka EU:s förmåga att skydda EU:s producenter mot otillbörliga handelsmetoder.

Med den nya antidumpningsmetoden ska det bli lättare att upptäcka och lösa fall där priset på importerade produkter har sänkts på konstlad väg genom statlig inblandning. Detta ligger i linje med ett förslag som kommissionen lade fram i november 2016 och som löper parallellt med den bredare översynen av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument.

De kommande förändringarna innebär bland annat att

  • ingen skillnad längre görs mellan marknadsekonomier och icke-marknadsekonomier vid beräkningen av dumpning
  • det ska bevisas att det råder en ”betydande snedvridning av marknaden” mellan försäljningspriset och tillverkningskostnaden för en produkt
  • man måste ta hänsyn till sociala och miljörelaterade normer när man fastställer om dumpning har skett

Om konkurrensen har snedvridits ska det fastställas med hjälp av kriterier bland annat för statlig politik och påverkan, förekomst av statligt ägda företag, diskriminering till förmån för inhemska företag och bristande oberoende inom den finansiella sektorn.

De nya bestämmelserna har utformats på ett landsneutralt sätt och i full överensstämmelse med EU:s skyldigheter inom Världshandelsorganisationen (WTO). De ska bara tillämpas på ärenden som inleds efter det att lagstiftningen har trätt i kraft.

Granskning av utländska direktinvesteringar

Den 13 september föreslog kommissionen en ram för granskning av utländska direktinvesteringar. En förordning på detta område skulle bidra till större öppenhet och trovärdighet för investerare och nationella regeringar.

Enligt kommissionens förslag ska den nya rättsliga ramen skydda EU:s väsentliga intressen. Kommissionen föreslår

  • att medlemsländerna ska granska de utländska direktinvesteringarna – med krav på öppenhet och likabehandling
  • att en samarbetsmekanism för medlemsländerna och kommissionen ska skapas, som kan aktiveras när en viss utländsk direktinvestering i ett eller flera medlemsländer kan påverka säkerheten eller den allmänna ordningen i ett annat medlemsland
  • att kommissionen ska granska utländska direktinvesteringar om sådana investeringar i medlemsländerna kan påverka EU:s bredare projekt för exempelvis forskning, transport och energi

För den föreslagna förordningen krävs en överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Europeiska rådet begärde ”kraftfulla” insatser

Vid Europeiska rådets möte i oktober 2016 upprepade EU-ländernas ledare att man måste försöka komma till rätta med orättvis handelspraxis på ett effektivt och kraftfullt sätt.

Förslag om bred översyn av de handelspolitiska skyddsinstrumenten

I april 2013 föreslog EU-kommissionen en bred översyn av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument.

De föreslagna ändringarna syftar till att se till att EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder fungerar bättre för alla parter – både EU:s producenter och importörer.

Antidumpnings- och antisubventionsinstrument kommer att bli effektivare och bättre lämpade för att skydda producenter i EU mot otillbörliga metoder som används av utländska företag, och risk för vedergällning. Samtidigt kommer importörerna att ha större förutsägbarhet när det gäller tullsatser som ändras, vilket underlättar deras affärsplanering. Hela systemet ska bli mer transparent och användarvänligt.