EU och Storbritannien efter folkomröstningen den 23 juni 2016

Efter resultatet av folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni 2016 kommer EU att hantera de politiska och praktiska konsekvenserna av ”Brexit”.

2017

21 mars

Donald Tusk kallar Europeiska rådet till möte om brexit den 29 april 2017

Europeiska rådet kommer i konstellationen EU-27 (utan Storbritannien) att anta riktlinjer för samtalen om brexit. ”Vi ska göra allt vi kan för att göra skilsmässan så smärtfri som möjligt för EU”, säger Donald Tusk.

Donald Tusk kallade till mötet efter att den brittiska regeringen meddelat att den ska aktivera artikel 50 den 29 mars 2017.

2016

Den 15 december

Förhandlingsförfarande

Vid det informella mötet i december 2016 enades de 27 ledarna om följande förfarande för de kommande samtalen om brexit:

  1. Storbritannien aktiverar artikel 50 genom att anmäla sin avsikt att lämna EU till Europeiska rådet.
  2. De 27 ledarna antar riktlinjer med principer och allmänna ståndpunkter för förhandlingarna. Vid behov uppdaterar de riktlinjerna under förhandlingarna.
  3. Efter en rekommendation från kommissionen ger allmänna rådet bemyndigande att inleda förhandlingarna.
  4. Rådet antar förhandlingsdirektiv om innehållet och om de närmare formerna för de institutionella arrangemangen. Dessa kan ändras och kompletteras under förhandlingarna.
  5. Rådet utnämner kommissionen till unionens förhandlare som förhandlar på de 27 medlemsländernas vägnar. Kommissionen har utnämnt Michel Barnier till chefsförhandlare. Kommissionen rapporterar till ledarna och till rådet under förhandlingarna och håller med jämna mellanrum Europaparlamentet nära underrättat.
  6. Rådet och dess förberedande organ ser till att förhandlingarna genomförs enligt de 27 medlemsländernas riktlinjer. Det ger kommissionen vägledning.

”Vi har antagit en organisatorisk struktur där Europeiska rådet behåller den politiska kontrollen över processen, med kommissionen som unionens förhandlare”, sade Donald Tusk efter mötet.

15 december

Informellt möte mellan de 27 stats- och regeringscheferna

De 27 ledarna och ordförandena för Europeiska rådet och kommissionen utfärdade ett uttalande där de meddelade att de är redo att inleda förhandlingar med Storbritannien så fort landet har lämnat in sin anmälan enligt artikel 50.

”Vi välkomnar att Storbritannien tänker göra detta före slutet av mars 2017, så att vi kan börja ta itu med den osäkerhet som uppstår till följd av planerna på Storbritanniens utträde”, sade de i uttalandet.

De upprepade också att de står bakom de principer som de enades om i juni 2016, bland annat:

  • inga förhandlingar utan anmälan
  • jämvikt i fråga om rättigheter och skyldigheter
  • ingen tillgång till Europas inre marknad utan att man accepterar de fyra friheterna

29 november

Donald Tusk besvarar skrivelse från brittiska parlamentsledamöter om EU och brittiska medborgares status

Donald Tusk har besvarat en skrivelse från brittiska parlamentsledamöter om statusen för EU-medborgare som bor och arbetar i Storbritannien respektive statusen för brittiska medborgare som bor och arbetar i EU.

”I er skrivelse uppmanade ni mig att lösa denna fråga en gång för alla vid Europeiska rådets möte i december. Det skulle i praktiken innebära att förhandlingarna inleds redan då. EU är redo att göra det men det kan bara ske om artikel 50 har aktiverats. (...) Beslutet att aktivera artikel 50 kan i sin tur bara fattas av Storbritannien, vilket vi respekterar fullt ut.”

”Precis som ni vill jag undvika ett läge där medborgarna blir förhandlingsobjekt. För att inte hamna där krävs tydliga och heltäckande lösningar som till skillnad från till intet förpliktigande klyschor verkligen garanterar medborgarna säkerhet.”

13 oktober

”Hård brexit” eller ”ingen brexit”, säger Donald Tusk

”Det enda verkliga alernativet till en ’hård brexit’ är ’ingen brexit’. Även om nästan ingen tror på ett sådant alternativ i dagsläget”, säger Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande i sitt tal vid European Policy Centre i Bryssel.

Han sade att den viktigaste uppgiften under förhandlingarna om utträde är att försvara EU:s intressen och vart och ett av de 27 medlemsländernas intressen. Han betonade även att tillgång till Europas inre marknad kräver att man accepterar de fyra friheterna: fri rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster.

2 oktober

Storbritannien kommer att påbörja de formella förhandlingarna om utträde ur EU i slutet av mars 2017. Det meddelade landets premiärminister Theresa May på Torys partikonferens i Birmingham den 2 oktober 2016.

Donald Tusk välkomnade detta. "Det innebär klarhet om när samtalen om brexit kan börja. När artikel 50 väl aktiverats kommer EU-27 att verka för att skydda sina intressen," twittrade han.

8 september

Donald Tusk åkte till London för ett samtal med Storbritanniens premiärminister Theresa May.

"Jag sade till premiärminister May att jag är övertygad om att det ligger i allas intresse att vi inleder förhandlingarna snart, för att minska och slutligen undanröja den osäkerhet som råder" sade han efter mötet.

29 juni

Informellt EU-möte mellan 27 stats- och regeringschefer

"Vi är fast beslutna att fortsätta att hålla samman och samarbeta inom EU:s ram för att hantera 2000-talets utmaningar och hitta lösningar som ligger i våra nationers och folks intresse" sade de 27 ledarna i ett gemensamt uttalande efter det informella mötet den 29 juni. De uppmanade även den brittiska regeringen att så snart som möjligt underrätta Europeiska rådet om Storbritanniens avsikt att utträda ur EU.

De 27 ledarna kommer att ha ett nytt möte i september 2016 för att fortsätta samtalen om EU:s framtid.

28 juni

Europeiska rådet den 28 juni 2016

Europeiska rådets möte handlade främst om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien. Premiärminister David Cameron redogjorde för situationen i Storbritannien efter folkomröstningen. Därefter hölls en inledande diskussion.

”Ledarna förstår att det nu behövs lite tid så att situationen i Storbritannien får lugna ner sig. Men de förväntar sig också att den brittiska regeringen redogör för sina avsikter så snart som möjligt,” sade Donald Tusk vid presskonferensen efter mötet.

24 juni

Pressuttalande av Donald Tusk om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

”Vi är förberedda för detta negativa scenario. Inget rättsligt tomrum kommer att råda”, sade Donald Tusk efter det att det officiella resultatet av folkomröstningen i Storbritannien hade offentliggjorts.

24 juni

Gemensamt uttalande från EU:s ledare och det nederländska ordförandeskapet om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

"Det brittiska folket har i en fri och demokratisk process uttryckt sin önskan att lämna Europeiska unionen. Vi respekterar detta beslut, även om vi beklagar det," sade Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz och Nederländernas premiärminister Mark Rutte i sitt gemensamma uttalande.

”I enlighet med tidigare beslut kommer ”En ny överenskommelse för Förenade kungariket inom Europeiska unionen” som förhandlades fram vid Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 nu inte att träda i kraft utan upphör att gälla. Ingen omförhandling kommer att ske," tillade de.

23 juni

Folkomröstningen i Storbritannien

Den 23 juni 2016 röstade de brittiska väljarna för ett utträde ur Europeiska unionen. Folkomröstningen skedde efter intensiva förhandlingar om en överenskommelse som skulle stärka Storbritanniens särskilda ställning i EU.