Den 29 mars 2017 anmälde Storbritannien formellt till Europeiska rådet att landet avser att lämna EU.

Centrala dokument för brexitförhandlingarna

2017

31 augusti

Tredje förhandlingsomgången

Den tredje omgången i brexitförhandlingarna påbörjades den 28 augusti 2017 i Bryssel. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och David Davis, Storbritanniens minister för utträdet ur Europeiska unionen. Under denna förhandlingsomgång fortsatte arbetet med de viktigaste frågorna för ett brittiskt utträde under ordnade former:

 • när det gäller medborgarnas rättigheter fortsatte EU:s och Storbritanniens förhandlare att granska och jämföra respektive ståndpunkter. I synnerhet frågor som ännu inte behandlats i tidigare omgångar såsom yrkeskvalifikationer och ekonomiska rättigheter. Resultatet av dessa diskussioner återges i ett uppdaterat jämförelsedokument som fastställdes gemensamt av parterna under förhandlingsomgången
 • när det gäller frågan om en ekonomisk uppgörelse fortsatte båda sidor de diskussioner som inleddes under tidigare omgångar, särskilt genom att jämföra respektive respektive juridiska analyser av Storbritanniens skyldigheter gentemot EU

 • diskussioner fördes om de frågor som rör Irland och den övergripande styrningen av avtalet om utträde

 • förhandlarna diskuterade också andra separeringsfrågor (Euratom, varor som har släppts ut på marknaden, pågående unionsförfaranden och civil- och straffrättsligt samarbete)

 

20 juli

Andra förhandlingsrundan mellan EU och Storbritannien

Den 20 juli 2017 slutförde EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och David Davis, minister för utträdet ur Europeiska unionen, den andra rundan av brexitförhandlingarna. Syftet med detta fyradagarsmöte, som hölls i Bryssel, var att lägga fram respektive ståndpunkt.

Efter förhandlingsrundan offentliggjordes en kommentar som angav vilka punkter man var överens om och vilka man var oense om i samband med frågan om medborgerliga rättigheter.

22 juni

Europeiska rådet (artikel 50)

Den 22 juni gick Europeiska rådet (artikel 50) i konstellationen EU-27 igenom den senaste utvecklingen i förhandlingarna med anledning av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget.

I samband med mötet godkände ledarna förfarandena för omlokalisering av de EU-byråer som i dag har sitt huvudkontor i Storbritannien.

20 juni

Allmänna rådet (artikel 50)

Rådet informerades i konstellationen EU-27 av kommissionen om den första omgången i brexitförhandlingarna med Storbritannien. Ministrarna diskuterade läget i brexitförhandlingarna och vägen framåt.

I anslutning till rådets möte diskuterade ministrarna i EU-27 hur man ska fatta beslut om omlokaliseringen av två EU-myndigheter belägna i Storbritannien.

Ledarna för EU-27 förväntas godkänna förfarandet i anslutning till Europeiska rådet (artikel 50) den 22 juni 2017.

Förfarandet består av följande steg:

 • en inbjudan till medlemsstaterna att lämna anbud
 • en utvärdering av kommissionen som grundar sig på objektiva kriterier
 • ett slutgiltigt beslut av de 27 medlemsstaterna genom omröstning under hösten 2017

19 juni

Förhandlingarna EU–Storbritannien har börjat

Den 19 juni 2017 inledde EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och David Davis, minister för utträdet ur Europeiska unionen, den första rundan av brexitförhandlingar. Detta endagsevenemang ägde rum i Bryssel.

När förhandlingarna inleddes inriktade man sig på förhandlingsupplägget, kommande frågor, och dessutom

 • frågor som rör medborgarnas rättigheter
 • den ekonomiska uppgörelsen
 • den nordirländska gränsen
 • andra separationsfrågor

Europeiska kommissionens företrädare hade vid sin sida företrädare för Europeiska rådets ordförande som deltog i en stödjande roll vid förhandlingarna. EU:s förhandlare kommer systematiskt att rapportera till Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ.

22 maj

Allmänna rådet (artikel 50)

Den 22 maj antog rådet, som sammanträdde i konstellationen EU-27, ett beslut om bemyndigande att inleda brexitförhandlingarna med Storbritannien. I beslutet utsågs också Europeiska kommissionen till EU:s förhandlare.

Rådet antog också förhandlingsdirektiv (ett mandat för kommissionen), avsedda för den första etappen i förhandlingarna.

Det antog också ett beslut om inrättande av en ad hoc-arbetsgrupp som kommer att bistå rådet och Coreper i alla frågor som rör Storbritanniens utträde ur EU

17 maj

EU-27-ambassadörerna godkänner principer för transparens

Coreper godkände under ett möte i konstellationen EU-27 de vägledande principerna för transparens under brexitförhandlingarna. Principerna kommer att underlätta en effektiv offentlig granskning av de kommande förhandlingarna, som är de första i sitt slag.

Alla förhandlingsdokument som unionens förhandlare (kommissionen) har delat med rådet, Europaparlamentet eller Förenade kungariket kommer att göras tillgängliga för allmänheten, inom ramen för EU-rätten.

Alla dokument i samband med brexitförhandlingarna kommer att omfattas av reglerna för öppenhet och allmänhetens tillgång till handlingar.

3 maj

EU-kommissionen rekommenderar utkast till förhandlingsdirektiv

EU-kommissionen har lagt fram en rekommendation för rådet (på Coreper-nivå) till rådets beslut om brexitförhandlingarna. Det innehåller ett utkast till förhandlingsdirektiv (detaljerat mandat till kommissionen).

Utifrån rekommendationen väntas allmänna rådet den 22 maj 2017 godkänna att förhandlingarna öppnas, utse kommissionen till EU:s förhandlare och anta förhandlingsdirektiven.

29 april

Extra möte i Europeiska rådet (artikel 50)

Den 29 april samlades ledarna i konstellationen EU-27 för ett första toppmöte efter det att Storbritannien officiellt aktiverat artikel 50. De antog enhälligt riktlinjer för de kommande samtalen om brexit. Dessa fastställer ramen för förhandlingarna och EU:s allmänna ståndpunkter och principer.

27 april

Allmänna rådet (artikel 50)

Rådet i konstellationen EU-27 har avslutat förberedelserna inför det extra mötet i Europeiska rådet (artikel 50) den 29 april 2017 genom att diskutera utkastet till riktlinjer för brexitförhandlingarna.

6 april

Donald Tusk träffar Theresa May i London

Europeiska rådets ordförande träffade Storbritanniens premiärminister en vecka efter det att den formella anmälan enligt artikel 50 ingivits.

”Möte med Theresa May för att se till att samtalen om brexit får en bra start. Vi enades om att hålla regelbunden kontakt under hela processen.”

Donald Tusk

31 mars

Utkast till förhandlingsriktlinjer skickas till stats- och regeringscheferna

Ett utkast till förhandlingsriktlinjer lades fram den 31 mars 2017. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk beskrev förslaget i grova drag vid den pressbriefing som hölls i Malta samma dag.

”EU-27 ägnar sig inte åt bestraffningar och kommer inte heller att göra det. Brexit är i sig ett tillräckligt straff. Efter att ha stått enade i mer än fyrtio år är vi skyldiga varandra att göra allt vi kan för att göra denna skilsmässa så smidig som möjligt.”

Donald Tusk 

Europeiska rådet i konstellationen EU-27 möts den 29 april 2017 för att besluta om den slutliga versionen av riktlinjerna.

29 mars

Storbritannien utlöser formellt artikel 50 om att lämna EU

Storbritannien gjorde en formell anmälan till Europeiska rådet om sin avsikt att lämna EU.

Europeiska rådet antog ett uttalande om Storbritanniens anmälan.

Vi beklagar att Förenade kungariket kommer att lämna Europeiska unionen, men vi är redo för det förfarande som vi nu har att följa. (...) Vid dessa förhandlingar kommer unionen att agera samfällt och tillvarata sina intressen. Vår främsta prioritet kommer att vara att minimera den osäkerhet som uppstår för våra medborgare, företag och medlemsstater på grund av Förenade kungarikets beslut.

Europeiska rådet den 29 mars 2017

21 mars

Donald Tusk kallar Europeiska rådet till möte om brexit den 29 april 2017

Europeiska rådet kommer i konstellationen EU-27 (utan Storbritannien) att anta riktlinjer för samtalen om brexit. ”Vi ska göra allt vi kan för att göra skilsmässan så smärtfri som möjligt för EU”, säger Donald Tusk.

Donald Tusk kallade till mötet efter att den brittiska regeringen meddelat att den ska aktivera artikel 50 den 29 mars 2017.

2016

Den 15 december

Förhandlingsförfarande

Infografik över Brexit-processen

Infografik om brexit-processen

Vid det informella mötet i december 2016 utfärdade de 27 ledarna och ordförandena för Europeiska rådet och kommissionen ett uttalande med budskapet att de är redo att inleda förhandlingar med Storbritannien så fort landet har lämnat in sin anmälan enligt artikel 50.

Dessutom enades de om förhandlingsförfarandet för de kommande samtalen om brexit.

 1. Storbritannien aktiverar artikel 50 genom att anmäla sin avsikt att lämna EU till Europeiska rådet.
 2. De 27 ledarna antar riktlinjer med principer och allmänna ståndpunkter för förhandlingarna. Vid behov uppdaterar de riktlinjerna under förhandlingarna.
 3. Efter en rekommendation från kommissionen ger allmänna rådet bemyndigande att inleda förhandlingarna.
 4. Rådet antar förhandlingsdirektiv om innehållet och om de närmare formerna för de institutionella arrangemangen. Dessa kan ändras och kompletteras under förhandlingarna.
 5. Rådet utnämner kommissionen till unionens förhandlare som förhandlar på de 27 medlemsländernas vägnar. Kommissionen har utnämnt Michel Barnier till chefsförhandlare. Kommissionen rapporterar till ledarna och till rådet under förhandlingarna och håller med jämna mellanrum Europaparlamentet nära underrättat.
 6. Rådet och dess förberedande organ ser till att förhandlingarna genomförs enligt de 27 medlemsländernas riktlinjer. Det ger kommissionen vägledning.

”Vi har antagit en organisatorisk struktur där Europeiska rådet behåller den politiska kontrollen över processen, med kommissionen som unionens förhandlare”, sade Donald Tusk efter mötet.

29 november

Donald Tusk besvarar skrivelse från brittiska parlamentsledamöter om EU och brittiska medborgares status

Donald Tusk har besvarat en skrivelse från brittiska parlamentsledamöter om statusen för EU-medborgare som bor och arbetar i Storbritannien respektive statusen för brittiska medborgare som bor och arbetar i EU.

”I er skrivelse uppmanade ni mig att lösa denna fråga en gång för alla vid Europeiska rådets möte i december. Det skulle i praktiken innebära att förhandlingarna inleds redan då. EU är redo att göra det men det kan bara ske om artikel 50 har aktiverats. (...) Beslutet att aktivera artikel 50 kan i sin tur bara fattas av Storbritannien, vilket vi respekterar fullt ut.”

”Precis som ni vill jag undvika ett läge där medborgarna blir förhandlingsobjekt. För att inte hamna där krävs tydliga och heltäckande lösningar som till skillnad från till intet förpliktigande klyschor verkligen garanterar medborgarna säkerhet.”

13 oktober

”Hård brexit” eller ”ingen brexit”, säger Donald Tusk

”Det enda verkliga alernativet till en ’hård brexit’ är ’ingen brexit’. Även om nästan ingen tror på ett sådant alternativ i dagsläget”, säger Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande i sitt tal vid European Policy Centre i Bryssel.

Han sade att den viktigaste uppgiften under förhandlingarna om utträde är att försvara EU:s intressen och vart och ett av de 27 medlemsländernas intressen. Han betonade även att tillgång till Europas inre marknad kräver att man accepterar de fyra friheterna: fri rörlighet för personer, varor, kapital och tjänster.

2 oktober

Storbritannien kommer att påbörja de formella förhandlingarna om utträde ur EU i slutet av mars 2017. Det meddelade landets premiärminister Theresa May på Torys partikonferens i Birmingham den 2 oktober 2016.

Donald Tusk välkomnade detta. "Det innebär klarhet om när samtalen om brexit kan börja. När artikel 50 väl aktiverats kommer EU-27 att verka för att skydda sina intressen," twittrade han.

8 september

Donald Tusk åkte till London för ett samtal med Storbritanniens premiärminister Theresa May.

"Jag sade till premiärminister May att jag är övertygad om att det ligger i allas intresse att vi inleder förhandlingarna snart, för att minska och slutligen undanröja den osäkerhet som råder" sade han efter mötet.

29 juni

Informellt EU-möte mellan 27 stats- och regeringschefer

"Vi är fast beslutna att fortsätta att hålla samman och samarbeta inom EU:s ram för att hantera 2000-talets utmaningar och hitta lösningar som ligger i våra nationers och folks intresse" sade de 27 ledarna i ett gemensamt uttalande efter det informella mötet den 29 juni. De uppmanade även den brittiska regeringen att så snart som möjligt underrätta Europeiska rådet om Storbritanniens avsikt att utträda ur EU.

De 27 ledarna kommer att ha ett nytt möte i september 2016 för att fortsätta samtalen om EU:s framtid.

28 juni

Europeiska rådet den 28 juni 2016

Europeiska rådets möte handlade främst om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien. Premiärminister David Cameron redogjorde för situationen i Storbritannien efter folkomröstningen. Därefter hölls en inledande diskussion.

”Ledarna förstår att det nu behövs lite tid så att situationen i Storbritannien får lugna ner sig. Men de förväntar sig också att den brittiska regeringen redogör för sina avsikter så snart som möjligt,” sade Donald Tusk vid presskonferensen efter mötet.

24 juni

Pressuttalande av Donald Tusk om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

”Vi är förberedda för detta negativa scenario. Inget rättsligt tomrum kommer att råda”, sade Donald Tusk efter det att det officiella resultatet av folkomröstningen i Storbritannien hade offentliggjorts.

24 juni

Gemensamt uttalande från EU:s ledare och det nederländska ordförandeskapet om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

"Det brittiska folket har i en fri och demokratisk process uttryckt sin önskan att lämna Europeiska unionen. Vi respekterar detta beslut, även om vi beklagar det," sade Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz och Nederländernas premiärminister Mark Rutte i sitt gemensamma uttalande.

”I enlighet med tidigare beslut kommer ”En ny överenskommelse för Förenade kungariket inom Europeiska unionen” som förhandlades fram vid Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 nu inte att träda i kraft utan upphör att gälla. Ingen omförhandling kommer att ske," tillade de.

23 juni

Folkomröstningen i Storbritannien

Den 23 juni 2016 röstade de brittiska väljarna för ett utträde ur Europeiska unionen. Folkomröstningen skedde efter intensiva förhandlingar om en överenskommelse som skulle stärka Storbritanniens särskilda ställning i EU.