Centrala mål:

  • att bidra till att säkerställa konvergens och stabilitet i EU 
  • att bidra till att säkerställa sunda offentliga finanser
  • att främja ekonomisk tillväxt 
  • att förhindra alltför stora makroekonomiska obalanser i EU
  • att genomföra Europa 2020-strategin

Den europeiska planeringsterminen är en cykel för samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom EU. Den utgör en del av EU:s ram för ekonomisk styrning.

Dess fokus är årets första 6 månader, därav namnet "termin".

Under den europeiska planeringsterminen anpassar medlemsländerna sin budgetpolitik och sin ekonomiska politik till överenskomna mål och regler på EU-nivå. 

Vilka politikområden samordnas under den europeiska planeringsterminen?

Under den europeiska planeringsterminen samordnas den ekonomiska politiken inom följande 3 block:

  • strukturreformer, med fokus på att främja tillväxt och sysselsättning i linje med Europa 2020-strategin
  • finanspolitik, som ska säkerställa hållbarhet i de offentliga finanserna   i linje med stabilitets- och tillväxtpakten
  • förebyggande av alltför stora makroekonomiska obalanser

Varför inrättades den europeiska planeringsterminen?

Den senaste ekonomiska krisen visade att det finns ett behov av starkare ekonomisk styrning och bättre politisk samordning mellan EU-länderna.

I en union där ekonomierna i hög grad är integrerade med varandra kan en förstärkt politisk samordning bidra till att förhindra avvikelser och till att säkra konvergens och stabilitet, både i EU som helhet och i medlemsländerna.

De förfaranden för samordning av den ekonomiska politiken som existerade fram till 2010 genomfördes oberoende av varandra.

Medlemsländerna såg därför ett behov av att synkronisera tidtabellerna för dessa förfaranden för att effektivisera processen och för att bättre samordna målen i den nationella budget-, tillväxt- och sysselsättningspolitiken, samtidigt som hänsyn tas till de mål som medlemsländerna ställt upp på EU-nivå.

Det fanns också ett behov av att utvidga övervakningen och samordningen till bredare makroekonomiska politikområden.

Av dessa skäl beslutade Europeiska rådet år 2010 att inrätta den europeiska planeringsterminen som en del av en vidare reform av EU:s ekonomiska styrning. Den rättsliga grunden för processen är de s.k. sexpacken – 6 lagstiftningsakter som reformerade stabilitets- och tillväxtpakten. Den första europeiska planeringsterminen genomfördes 2011.