Terrorism är inget nytt fenomen i Europa. Den utgör ett hot mot vår säkerhet, våra demokratiska samhällens värderingar och EU-medborgarnas fri- och rättigheter. Antalet attacker i EU:s medlemsländer mellan 2009 och 2013 var 1 010 (misslyckade, förhindrade eller genomförda), och antalet dödade personer 38. Dessutom har flera EU-medborgare kidnappats eller mördats av terroristgrupper runt om i världen. Fenomenet med stridande från Europa som tar sig till olika platser för jihad, och det säkerhetshot de kan utgöra i EU när de återvänder, lär också bestå under åren framöver.

Eftersom dessa hot inte känner några gränser måste de bemötas både på nationell och internationell nivå.

EU:s strategi

Syftet med EU:s strategi för kampen mot terrorism är att bekämpa terrorismen globalt med respekt för de mänskliga rättigheterna och göra Europa säkrare så att medborgarna kan leva i ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

EU:s medlemsländer har åtagit sig att bekämpa terrorismen gemensamt och skydda medborgarna på bästa möjliga sätt. I detta syfte antog rådet EU:s strategi för kampen mot terrorism 2005. 

Strategin bygger på fyra delar: förebygga, skydda, förfölja och agera. Genom dessa delar tar strategin fasta på vikten av samarbete med länder utanför EU och internationella institutioner.

Förebygga

En av EU:s prioriteringar på området för kampen mot terrorism är att identifiera och vidta åtgärder mot faktorer som bidrar till radikalisering och rekrytering av människor till terrorverksamhet. Därför har rådet antagit en EU-strategi för att bekämpa radikalisering och rekrytering till terrorism. Mot bakgrund av den pågående utvecklingen, t.ex. fenomenet med terrorister som agerar på egen hand och utländska stridande eller sociala mediers växande potential när det gäller mobilisering och kommunikation, antog rådet en omarbetad version av denna strategi i juni 2014.

I december 2014 antog justitie- och inrikesministrarna en serie riktlinjer för den reviderade EU-strategin mot radikalisering och rekrytering. I dessa riktlinjer anges en rad åtgärder som ska genomföras av EU och medlemsstaterna.

Skydda

Den andra prioriteringen i EU:s strategi för kampen mot terrorism är att skydda medborgare och infrastruktur och att minska sårbarheten för en attack. Detta inbegriper skydd av de yttre gränserna, förbättrad transportsäkerhet, skydd av strategiska mål och minskad sårbarhet för viktig infrastruktur. På detta område arbetar EU för närvarande med lagstiftning som reglerar användningen av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) vid brottsbekämpning.

Förfölja

EU arbetar för att förstöra terroristernas planerings- och organisationsförmåga och för att lagföra terroristerna. För att nå dessa mål har EU fokuserat på att stärka medlemsländernas kapacitet, förbättra det praktiska samarbetet och informationsutbytet mellan polis och rättsliga myndigheter (särskilt via Europol och Eurojust), angripa finansieringen av terrorism och frånta terroristerna de medel de använder för att iscensätta attacker och kommunicera.

I maj 2015 antog rådet och Europaparlamentet nya regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Agera

De fjärde målet i EU:s strategi för kampen mot terrorism är att i solidarisk anda förbereda sig för att hantera och minimera konsekvenserna av en terroristattack. Det görs genom att man förbättrar förmågan att hantera efterdyningarna av en attack, samordna reaktionerna och tillgodose offrens behov. Prioriteringarna på detta område inbegriper utarbetande av EU-förfaranden för krissamordning, en översyn av civilskyddsmekanismen, utarbetande av riskbedömning eller utbyte av bästa praxis för stöd till offer för terrorism.

Prioriteringarna under de senaste åren har omfattat:

  • fastställande av bestämmelserna för hur EU ska genomföra solidaritetsklausulen, genom ett rådsbeslut som antogs i juni 2014
  • en översyn av EU:s arrangemang för samordning vid katastrofer och kriser, som ersattes av EU-arrangemang för integrerad politisk krishantering (IPCR) i juni 2013
  • en översyn av EU:s civilskyddslagstiftning i slutet av 2013

Samarbete med internationella partner

Europeiska unionens säkerhet är nära kopplad till utvecklingen i andra länder, särskilt grannländerna, och därför måste EU:s strategi för kampen mot terrorism omfatta hela världen.

 I de strategiska riktlinjerna för rättsliga och inrikes frågor, som antogs i juni 2014, efterlyste Europeiska rådet en effektiv strategi för terrorismbekämpning, där de inre och yttre aspekterna integreras. Den 12 februari 2015 framhöll EU:s stats- och regeringschefer betydelsen av att EU i större utsträckning samarbetar med länder utanför EU om säkerhetsfrågor och kampen mot terrorism.

I förbindelserna mellan EU och länder utanför EU är kampen mot terrorism närvarande på många sätt, genom politiska samtal på hög nivå, antagande av bestämmelser och avtal om samarbete, eller särskilda biståndsprojekt och projekt för kapacitetsuppbyggnad med strategiskt viktiga länder. EU samarbetar i kampen mot terrorism med länderna i västra Balkan, Sahel, Nordafrika, Mellanöstern, Afrikas horn och Nordamerika samt i Asien.

Samarbetet med USA är en grundläggande del av EU:s strategi. På senare år har man nått fram till samarbetsavtal på områden såsom finansiering av terrorism, transporter och gränser, ömsesidig rättslig hjälp och utlämning. Amerikanska myndigheter arbetar allt tätare samman med Europol och Eurojust.

En annan viktig del av den yttre dimensionen av kampen mot terrorism rör nära samarbete med andra internationella och regionala organisationer för att bygga internationellt samförstånd och främja internationella standarder för kampen mot terrorism. Europeiska unionen samarbetar med internationella organisationer, bland annat FN och det globala forumet för terroristbekämpning, och regionala organisationer såsom Europarådet, OSSE, Arabförbundet och Islamiska samarbetsorganisationen.

Som en del av sitt samarbete med FN, och i enlighet med ett antal resolutioner från FN:s säkerhetsråd, har EU antagit vissa restriktiva åtgärder mot personer eller enheter som är associerade med nätverket al-Qaida.