Terrorn utgör ett hot mot vår säkerhet och våra demokratiska samhällens värden, och mot EU-medborgarnas fri- och rättigheter.

Att bekämpa terrorism har högsta prioritet för såväl EU och medlemsstaterna som för EU:s internationella partner.

142Misslyckade, avvärjda eller genomförda terroristattacker under 2016
1002Personer som anhållits för terroristbrott under 2016

EU:s terroristförteckning

Efter terroristattentaten den 11 september 2001 upprättade EU en förteckning över personer, grupper och enheter som varit inblandade i terroristdåd och som omfattas av restriktiva åtgärder.

Åtgärder mot utländska stridande

EU har antagit en övergripande strategi för att hantera problemet med utländska stridande.

Till de åtgärder som har vidtagits på senare tid hör

 • skärpta regler för att förhindra nya former av terrorism
 • förstärkta kontroller vid de yttre gränserna
 • ökad kontroll av skjutvapen
 • tillkomsten av ett särskilt organ som ska motverka terroristpropaganda på internet

EU:s samordnare för kampen mot terrorism

Gilles de Kerchove har varit EU:s samordnare för kampen mot terrorism sedan 2007.

Han leder arbetet för att

 • samordna rådets arbete på området för terrorismbekämpning
 • övervaka hur EU:s strategi för kampen mot terrorism genomförs
 • se till att EU spelar en aktiv roll i kampen mot terrorism

EU:s strategi för kampen mot terrorism

2005 antog rådet en EU-strategi för kampen mot terrorism i syfte att bekämpa terrorismen globalt och göra Europa säkrare.

Strategin bygger på fyra pelare:

 • förebygga
 • skydda
 • förfölja
 • agera

Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I maj 2015 antog rådet och Europaparlamentet nya regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

I juli 2016 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att ändra de gällande reglerna för att slå ännu hårdare mot finansieringen av terrorism. Förslaget behandlas nu av rådet och Europaparlamentet.

Passageraruppgifter

Den 21 april 2016 antog rådet ett direktiv för att harmonisera användningen av passageraruppgifter inom EU.

I direktivet fastställs att passageraruppgifter bara får användas i syfte att förebygga, avslöja, utreda och lagföra terroristbrott och grova brott.