Gå till innehåll
E-postabonnemang

Bekämpning av terrorism

EU:s kamp mot terrorism

EU:s medlemsländer har åtagit sig att gemensamt bekämpa terrorismen och göra Europa säkrare för medborgarna

EU:s strategi för kampen mot terrorism

2005 antog rådet en EU-strategi för kampen mot terrorism i syfte att bekämpa terrorismen globalt och göra Europa säkrare.

Åtgärder med anledning av problemet med utländska stridande

Åtgärder på EU-nivå för att stödja medlemsstaterna i deras åtgärder mot hotet från utländska stridande

Reglerad användning av passageraruppgifter

Förslag om att reglera överföringen av passageraruppgifter från internationella flygningar till EU:s medlemsländer

Samordnaren för kampen mot terrorism

Den roll EU:s samordnare för kampen mot terrorism spelar, hans senaste verksamhetsområden och pressmaterial  

EU:s terroristförteckning

Den här förteckningen omfattar personer och enheter som är inblandade i terroristdåd och som omfattas av restriktiva åtgärder

Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bakgrundsinformation om rådets arbete med lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tidslinje

22.6.2017
EU:s ledare bekräftar sitt åtagande att samarbeta på EU-nivå
9.6.2017
Council conclusions on interoperability of EU information systems
9.6.2017
Rådet uppdaterar riktlinjer för att bekämpa radikalisering och rekrytering till terrorism
27.3.2017
Rådets slutsatser om kommissionens handlingsplan mot bedrägerier med resehandlingar
7.3.2017
Rådet antar direktiv om bekämpande av terrorism
Visa hela historiken

Europeiska medborgare som radikaliseras och i många fall även reser utomlands för att strida är ett hot som troligen kommer att kvarstå under kommande år. För att komma till rätta med dessa problem krävs en övergripande strategi och ett långsiktigt åtagande.

Det primära ansvaret för kampen mot terrorismen vilar på medlemsstaterna. EU kan och bör dock verka understödjande genom att hjälpa till med att ta itu med den gränsöverskridande aspekten av hotet.

Rådets roll

Sedan början av 2013 har radikalisering och utländska terroriststridande varit återkommande punkter på dagordningen för ministerådets och Europeiska rådets möten. Rådet har utvecklat omfattande svarsåtgärder, som inbegriper både interna och externa åtgärder.

Efter terroristattackerna i Paris i januari 2015 beslutade EU att utöka sina insatser och påskynda genomförandet av redan beslutade åtgärder. Den 12 februari diskuterade EU:s ledare hur man ska gå vidare och enades om ett uttalande till vägledning för EU och medlemsstaterna under de närmaste månaderna. I uttalandet efterlystes särskilda åtgärder med fokus på tre åtgärdsområden:

  • säkerställande av allmänhetens säkerhet
  • förebyggande av radikalisering och värnande om värden
  • samarbete med internationella partner

EU-ledarnas uttalande byggde på inrikesministrarnas, justitieministrarnas, ekonomiministrarnas och utrikesministrarnas arbete under de föregående månaderna.

I december 2015 konstaterade EU:s stats- och regeringschefer att ett fullständigt genomförande av de åtgärder som fastställs i uttalandet fortfarande var en prioritet.

Viktiga milstolpar för att stärka EU:s säkerhet

Bättre kontroll av skjutvapen

Den 25 april 2017 antog rådet ett direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen. Syftet med direktivet är att förbättra den befintliga lagstiftningen efter de senaste terroristattackerna i Europa.

Direktivet innehåller åtgärder som ska göra det lättare att spåra skjutvapen och förhindra reaktivering eller omvandling av skjutvapen. Det innehåller också strängare regler för förvärv och innehav av de farligaste skjutvapnen.

Infografik över Att göra Europa säkrare: informationsutbyte

Att göra Europa säkrare: informationsutbyte Se fullständig informationsgrafik

Kriminalisering av terroristbrott

Den 7 mars 2017 antog rådet ett direktiv om bekämpande av terrorism. De nya reglerna stärker EU:s lagstiftning för att förhindra terroristattacker och åtgärda fenomenet med utländska terroriststridande. Direktivet gör det straffbart att utbilda sig eller resa för terroriständamål och att organisera eller möjliggöra sådana resor.

Förstärkta kontroller vid de yttre gränserna

Den 7 mars 2017 antog rådet även en förordning om ändring av kodexen om Schengengränserna för att förstärka kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna. Ändringen ålägger medlemsstaterna att utföra systematiska kontroller mot relevanta databaser för alla personer som passerar de yttre gränserna.

Ny EU-kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen

Den 19 september 2016 utnämnde rådet Julian King till ny EU-kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen efter överenskommelse med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Med denna nya portfölj kommer EU-kommissionären att stödja genomförandet av den europeiska säkerhetsagendan.

Infografik över Ett säkrare Europa: sammankoppling av databaser

Ett säkrare Europa – sammankoppling av databaser Se fullständig informationsgrafik

Förbättrat informationsutbyte

I sina slutsatser av den 18 december 2015 manade Europeiska rådet till skyndsamt förbättrad driftskompabilitet mellan informationssystemen. Den 10 juni 2016 godkände ministrarna en färdplan för förbättrat informationsutbyte och informationshantering, inbegripet driftskompabilitetslösningar.

Den 9 juni 2017 antog rådet slutsatser om förbättrat informationsutbyte och säkerställande av driftskompatibilitet mellan EU:s informationssystem. Dessa slutsatser följer den slutliga rapport från högnivåexpertgruppen för informationssystem och interoperabilitet som upprättades av kommissionen under 2016.

Europeiskt centrum för terrorismbekämpning

I januari 2016 inrättades europeiska centrumet mot terrorism efter ett beslut i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 20 november 2015. Det är en plattform som medlemsstaterna kan använda för att öka informationsutbytet och det operativa samarbetet när det gäller övervakning och utredning av utländska terroriststridande, olaglig handel med skjutvapen och finansiering av terrorism.

Kampen mot radikalisering på internet

I mars 2015 bemyndigade rådet Europol att inrätta en särskild enhet för att bekämpa terroristpropaganda på internet. EU:s enhet för anmälan av innehåll på internet inrättades i juli 2015. Den har bland annat som mål att identifiera innehåll på internet med koppling till terrorism och våldsbejakande extremism, och till att ge råd till medlemsstaterna i denna fråga.

Vid Europeiska rådets möte i juni 2017 uppmanade EU:s ledare sektorn att bidra till kampen mot terrorism och brottslighet på nätet. Ledarna förväntar sig att sektorn ska inrätta ett sektorsforum och utveckla nya tekniker och verktyg i syfte att förbättra systemet med automatisk upptäckt och radering av innehåll med koppling till terrorism. Detta bör vid behov kompletteras med relevanta lagstiftningsåtgärder på EU-nivå.

Utökat samarbete med länder utanför EU

I februari 2015 beslutade rådet att intensifiera sina yttre åtgärder för att bekämpa terrorism, särskilt i Medelhavsområdet, Mellanöstern, Nordafrika, Gulfstaterna och Sahel:

  • stärkt samarbete med nyckelpartner
  • nya projekt för att stödja kapacitetsuppbyggnad
  • upptrappning av åtgärderna mot radikalisering och våldsbejakande extremism

EU:s strategi mot terrorism/utländska stridande med fokus på Syrien och Irak antogs av rådet i oktober 2014. Strategin innehåller flera prioriterade områden, bl.a. förbättring av samarbetet med länder utanför EU för att identifiera rekryteringsnätverk och utländska stridande.