Grekland: det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet

Tidslinje

20.7.2017

IMF godkänner stand-by-avtal på 1,6 miljarder euro för Grekland

7.7.2017

ESM:s styrelse godkänner tranch på 8,5 miljarder euro för Grekland

15.6.2017

Eurogruppen avslutar diskussionen om den andra översynen av programmet

22.5.2017

Eurogruppen välkomnade framstegen och inledde diskussionen om skuldhållbarhet

7.4.2017

Överenskommelse om huvudinslagen i de politiska reformerna

Det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland inleddes den 19 augusti 2015 och löper till den 20 augusti 2018.

Det finansiella stöd på upp till 86 miljarder euro som ges inom ramen för programmet kommer från Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Villkoren för det finansiella stödet omfattar ett antal åtgärder och reformer som Grekland har lovat att genomföra för att komma till rätta med landets nuvarande ekonomiska utmaningar.

Programmets övergripande syfte är att se till att Grekland åter får en hållbar ekonomisk tillväxt.

Översikt

Den 8 juli 2015 gjorde Grekland en officiell framställan om stabilitetsstöd i form av ett statligt lån från ESM. Framställan gjordes för att Grekland skulle kunna lösa sina skuldförbindelser och garantera att det finansiella systemet är stabilt.

Den 8 juli 2015 gav ESM:s styrelse kommissionen i uppdrag att bedöma förekomsten av risker för den finansiella stabiliteten i euroområdet, Greklands skuldhållbarhet och landets potentiella finansieringsbehov. En sådan utvärdering måste göras innan förhandlingarna om ett program kan inledas.

Efter kommissionens utvärdering som genomfördes i samarbete med ECB och lades fram den 10 juli 2015, och i linje med den, enades ESM:s styrelse om att man kunde börja förhandla om ett nytt program för finansiellt stöd till Grekland.

Skuldhållbarhet

I den skuldhållbarhetsanalys för Grekland som kommissionen genomförde i samarbete med ECB konstaterades att skuldhållbarhet kan uppnås genom ett långtgående och trovärdigt reformprogram samt ytterligare skuldrelaterade åtgärder utan nominella värderingsavdrag.

I linje med uttalandet från eurotoppmötet den 12 juli bekräftade Eurogruppen den 14 augusti 2015 att den kunde överväga eventuella ytterligare åtgärder för att se till att Greklands bruttofinansieringsbehov ligger kvar på en hållbar nivå. Åtgärderna kan omfatta möjligheter till längre betalningsfria perioder och längre återbetalningstid och vidtas på villkor att överenskomna åtgärder i programmet genomförs fullt ut.

Vid mötet den 24 maj 2016 enades Eurogruppen om ett antal åtgärder för att säkerställa hållbarheten i Greklands statsskuld. Åtgärderna är uppdelade i kort-, medellång- och långsiktiga. Vissa av dem ska genomföras innan programmet löper ut och andra när programmet slutförts. De senare åtgärdernas omfattning ska avgöras utifrån en uppdaterad skuldhållbarhetsanalys.

Den 5 december 2016 godkände Eurogruppen en fullständig uppsättning kortsiktiga skuldlättnadsåtgärder för Grekland. Åtgärderna kommer att få en betydande positiv inverkan på hållbarheten i Greklands statsskuld. Här ingår bland annat att

 • jämna ut Greklands återbetalningsprofil inom ramen för lånens nuvarande vägda genomsnittliga löptid på upp till 32,5 år
 • minska ränterisken genom att utnyttja EFSF:s (Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten) och ESM:s finansieringsstrategi, utan ytterligare kostnader för tidigare programländer
 • avstå från ökningen av räntemarginalen för 2017, som hör till den del av det andra grekiska programmet som avser skuldåterköp

Styrelserna för ESM och EFSF antog formellt åtgärderna den 23 januari 2017 och banade väg för genomförandet av dem.

Tidigare åtgärder

Efter att ha gjort en bedömning av risker, finansieringsbehov och skuldhållbarhet nådde ledarna i länderna i euroområdet en överenskommelse med Grekland om ett antal tidigare åtgärder som måste vara genomförda innan förhandlingarna kan inledas om villkoren i samförståndsavtalet.

De tidigare åtgärderna omfattade

 • åtgärder på momsområdet och för reformering av pensionssystemet
 • införlivande av direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (regler om bankunionen)
 • säkerställande av den grekiska statistikmyndighetens (Elstat) oberoende
 • antagande av en civilprocesslag

Den 14 augusti 2015 hade Grekland genomfört dessa tidigare överenskomna åtgärder.

Eurogruppen enades om att inleda förhandlingar om det nya programmet den 16 juli 2015, och ESM:s styrelse fattade ett principiellt beslut om att bevilja stabilitetsstöd till Grekland den 17 juli 2015.

Samförståndsavtal

Samförståndsavtalet om villkoren för de reformer som Grekland förväntas genomföra godkändes av ESM:s styrelse den 19 augusti 2015, sedan det godkänts av ESM-medlemsstaterna i enlighet med deras nationella förfaranden.

Samma dag godkände styrelsen också låneavtalet (ramavtalet om finansiellt stöd).

I juni 2016, under den första översynen av programmet, undertecknades ett kompletterande samförståndsavtal. Genom avtalet uppdaterades villkoren för tiden fram till tredje kvartalet 2017 genom att man specificerade vilka resultat som förväntades på de områden som omfattas av det ursprungliga samförståndsavtalet.

Greklands program: huvudpunkter

De reformer som man enats om i samförståndsavtalet kan delas in i fyra huvuddelar:

 • återställa den finanspolitiska hållbarheten
 • trygga den finansiella stabiliteten
 • genomföra reformer som främjar tillväxt och sysselsättning
 • modernisera den offentliga sektorn

Ett av de villkor man enats om är att Grekland vid utarbetandet av reformerna ska utnyttja allt tekniskt stöd som EU kan ge. Det tekniska stödet samordnas av EU-kommissionens nya stödtjänst för strukturreformer.

Återställa den finanspolitiska hållbarheten

Vad är ett primärt överskott?

En regering anses ha uppnått ett primärt överskott när dess aktuella intäkter är större än dess aktuella utgifter (med undantag för skuldränta). Att ha primära överskott löpande på medellång sikt gör det möjligt att minska statsskulden och återställa finanspolitisk hållbarhet, vilket är avgörande för att få tillbaka hållbar tillväxt i ekonomin.

Grekland förväntas sikta på ett primärt överskott på 3,5 % av BNP på medellång sikt. Detta ska främst uppnås genom

 • finanspolitiska reformer, bland annat reformer av moms- och pensionssystemen, som ska underbyggas av ett långtgående program för att stärka skattemoralen och den offentliga ekonomiska förvaltningen
 • bekämpning av skatteundandragande, samtidigt som utsatta grupper garanteras tillräckligt skydd

Den överenskomna finanspolitiska anpassningsbana som ska ge det primära överskottet löper på följande sätt:

 • -0,25 % under 2015
 • 0,5 % under 2016
 • 1,75 % under 2017
 • 3,5% under 2018

Trygga den finansiella stabiliteten

Grekland förväntas vidta åtgärder för att skapa en stabil grund för landets finanssektor.

I de överenskomna villkoren i samförståndsavtalet ingår att

 • åtgärda de nödlidande lånen i banksektorn
 • rekapitalisera bankerna
 • stärka styrningen av Greklands finansiella stabilitetsfond och av bankerna

Rekapitalisering av bankerna

Den övergripande bedömningen av de största grekiska bankerna och översynen av kvaliteten på deras tillgångar genomfördes av ECB under hösten 2015. Till följd av bedömningen har de berörda bankerna rekapitaliserats i enlighet med Eurogruppens yttrande av den 14 augusti 2015.

Europeiska stabilitetsmekanismen har för detta ändamål utbetalat 5,4 miljarder euro i stöd till Greklands finansiella stabilitetsfond för att komplettera det privata kapital som bankerna anskaffat, i enlighet med de nödvändiga besluten från EU-kommissionen om statligt stöd.

Tillväxt, konkurrenskraft och investeringar

Grekland förväntas utforma och genomföra en lång rad reformer som ska leda till ökad tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Reformer väntas framför allt på arbetsmarknaden och produktmarknaderna, till exempel energimarknaden. Dessa reformer bör leda till fullständig överensstämmelse med EU:s krav och ha som mål att uppnå europeisk bästa praxis.

Arbetsmarknadsreformerna väntas omfatta en översyn av ramarna för kollektivavtalsförhandlingar och kollektiv lönesättning, stridsåtgärder och kollektiva uppsägningar. Åtgärder mot odeklarerat arbete bör också prioriteras.

Privatiseringsprogram

Grekland väntas också genomföra ett privatiseringsprogram och insatser till stöd för investeringar. De grekiska myndigheterna har lovat att anta lagstiftning för att se till att privatisering sker på ett öppet sätt.

Bland åtgärderna finns även ett krav på att en oberoende fond ska inrättas, som ska förvaltas av de grekiska myndigheterna under överinseende av berörda EU-institutioner. Fondens uppgift är att privatisera grekiska statliga tillgångar som blivit föremål för oberoende värdering.

Enligt uttalandet från eurotoppmötet den 12 juli 2015 kommer medel som privatiseringsprogrammet förväntas generera användas till:

 • återbetalning av rekapitalisering av banker och andra tillgångar
 • minskning av Greklands skuldkvot
 • investeringar

Modernisering av statlig och offentlig förvaltning

Moderniseringen av den statliga och offentliga förvaltningen är en av programmets huvudprioriteringar. Ett särskilt viktigt mål är att effektivisera den offentliga sektorns tillhandahållande av viktiga offentliga varor och tjänster.

I programmet ingår åtgärder för att effektivisera rättsväsendet och stärka kampen mot korruption. Det omfattar också krav på att nationella institutioner som skatteförvaltningen och den grekiska statistikmyndigheten (Elstat) ska bli mer oberoende, såväl institutionellt som operativt.

Finansiellt stöd inom ramen för programmet

Europeiska stabilitetsmekanismen har gett klartecken till att ge finansiellt stöd på upp till 86 miljarder euro. ESM anskaffar penningmedlen på finansmarknaderna och ger sedan lån till den grekiska regeringen.

Ett nytt IMF-program för Grekland skulle minska det belopp som behövs från ESM.

Dessutom skulle summan av det finansiella stöd som Grekland behöver kunna minskas om landet åter fick möjlighet att låna på finansmarknaderna under programmets genomförande. Den summan kommer också att påverkas av hur bra Grekland lyckas med sina reformåtgärder, bland annat att privatisera statliga tillgångar.

Stöd från den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM)

Under förhandlingarna om det nya programmet, i juli 2015, gav EFSM Grekland ett överbryggningslån på 7 miljarder euro.

Lånet återbetalades när ESM-programmet inleddes och inkluderades i det sammanlagda belopp på 86 miljarder euro som öronmärkts för ESM-programmet.

Utbetalning av det finansiella stödet

Det finansiella stödet till Grekland ges i separata trancher som därefter delas upp i undertrancher och delbetalningar.

Utbetalningen av varje delbetalning beror på om de överenskomna villkoren är uppfyllda eller ej.

Den första tranchen inom ramen för ESM-programmet är på 26 miljarder euro; den utbetalades efter att ESM:s styrelse hade gett sitt godkännande den 19 augusti 2015 och ett sammanlagt belopp på 24,1 miljarder euro betalades ut till Grekland.

Den 24 maj 2016 godkände Eurogruppen en överenskommelse på tjänstemannanivå om den första översynen av programmet som banade väg för utbetalning från ESM av den andra tranchen (10,3 miljarder euro) av finansiellt stöd i flera delbetalningar efter godkännandeförfaranden i ESM och euroområdets medlemsstater.

Den 9 juni 2016 offentliggjorde kommissionen en rapport om överensstämmelse med samförståndsavtalet i samband med den första översynen av programmet. I efterlevnadsrapporten, som också innehåller en uppdaterad skuldhållbarhetsanalys, ges en generellet sett positiv bedömning av programmets genomförande och nästa utbetalning av ekonomiskt stöd för att Grekland ska kunna betala av lån och utestående fordringar bedöms kunna göras.

Den 15 juni 2017 avslutade Eurogruppen och institutionerna sina diskussioner om den andra översynen av programmet, vilket innebär att den tredje tranchen av stödet, på totalt 8,5 miljarder euro, kan utbetalas.

TranchBeloppTillgänglighet
Första tranchen26 miljarder euroFrigjordes efter det att ESM:s styrelse den 19 augusti 2015 beslutat godkänna det ekonomiska stödet.
Första undertranchen10 miljarder euroÖronmärkt för rekapitalisering och resolution av banker. Tillgänglig från och med den 23 november 2015. I december 2015 frigjordes 5,4 miljarder euro från ett separat konto vid ESM till HFSH (Greklands finansiella stabilitetsfond) med anledning av relevanta kommissionsbeslut om statligt stöd. Det återstående beloppet har inte utnyttjats.
Andra undertranchen16 miljarder euroUtbetalad vid flera betalningstillfällen.
Andra undertranchen, första delbetalningen13 miljarder euroFrigjordes den 20 augusti 2015.
Andra undertranchen, andra delbetalningen2 miljarder euroFrigjordes den 24 november 2015 efter det att den första uppsättningen delmål hade genomförts.
Andra undertranchen, tredje delbetalningen1 miljard euroFrigjordes den 23 december 2015 när den andra uppsättningen delmål genomförts.
Andra tranchen 10,3 miljarder euro Den andra tranchen godkändes av ESM:s styrelse den 17 juni 2016.
Andra tranchen, första undertranchen 7,5 miljarder euroUtbetalningen godkändes av ESM:s styrelse den 17 juni 2016.
Andra tranchen, andra undertranchen 1,1 miljarder euro

Eurogruppen gav sitt politiska godkännande den 10 oktober 2016. ESM:s styrelse godkände utbetalningen den 25 oktober. Beloppet ska användas för att betala av lån.

Andra tranchen, tredje undertranchen 1,7 miljarder euro ESM:s styrelse godkände utbetalningen den 25 oktober, efter att ha fått en positiv bedömning av Greklands reglering av eftersläpande skulder. Beloppet kommer att betalas ut till ett särskilt konto för betalning av skulder.
Tredje tranchen 8,5 miljarder euro Eurogruppen gav sitt politiska godkännande för utbetalning av den tredje tranchen den 15 juni 2017.
Tredje tranchen, första undertranchen7,7 miljarder euro

Den första undertranchen utbetalades av ESM den 10 juli 2017. Av detta belopp kommer 6,9 miljarder euro att användas för skuldavbetalning och 0,8 miljarder euro för eftersläpande betalningar. ESM:s styrelse fattade beslutet om att betala ut den första undertranchen efter att ha godkänt den tredje tranchen (på 8,5 miljarder euro) den 7 juli 2017.

 

Övervakning

EU-kommissionen kommer att noga följa framstegen med programmets genomförande, i samarbete med ECB, ESM och IMF. Översynsuppdrag genomförs regelbundet i Aten (vanligen var tredje månad) och kan kompletteras genom interimistiska uppdrag.

Översynerna kommer, beroende på hur väl de grekiska myndigheternas lyckas uppfylla villkoren i programmet, att göra det möjligt att uppdatera de makroekonomiska antagandena och villkoren i programmet.

Första översynen

Den första översynen av programmet avslutades i juni 2016. Det banade väg för utbetalningen av den andra tranchen av det finansiella stödet, totalt 10,3 miljarder euro.

Andra översynen

Den andra översynen av programmet slutfördes i juni 2017. Det innebär att allt är klart för utbetalningen av den tredje tranchen av det finansiella stödet till Grekland inom programmet. Denna tranch är på 8,5 miljarder euro. Den ska användas till att täcka Greklands nuvarande finansieringsbehov och till återbetalning av utestående fordringar. Den kan eventuellt också ge utrymme för början till uppbyggnaden av en kontantreserv.

Deltagande av IMF

I enlighet med ESM-fördraget ansöker man vanligtvis om ett IMF-program parallellt med ett ESM-program. När det gäller det tredje programmet för Grekland kommer IMF:s beslut om ytterligare finansiellt stöd till Grekland att bero på bedömningen av de politiska reformer som har inletts och hållbarheten i landets statsskuld.

Vid Eurogruppens möte den 15 juni 2017 meddelade IMF sin avsikt att rekommendera IMF:s exekutivstyrelse att ge ett principiellt godkännande av Greklands ansökan om ett-14 månaders standby-arrangemang.

Tidigare program

Grekland har haft två anpassningsprogram under perioden 2010–2015.

Det första programmet

Under det första anpassningsprogrammet gavs finansiering till Grekland genom bilaterala lån från medlemsstater i euroområdet inom ramen för lånefaciliteten till förmån för Grekland. Den tillkännagavs av Eurogruppen den 2 maj 2010.

Inom ramen för det första programmet fick Grekland finansiellt stöd på sammanlagt 52,9 miljarder euro. IMF betalade ut ytterligare omkring 20 miljarder euro.

Det andra programmet

Det andra anpassningsprogrammet ersatte det första. Det godkändes av Eurogruppen den 9 mars 2012 och löpte till juni 2015.

Finansieringen tillhandahölls av medlemsstaterna i euroområdet genom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF). Under den perioden betalade EFSF ut 141,8 miljarder euro och IMF cirka 12 miljarder euro.