Bratislavaförklaringen och Bratislavafärdplanen

Europeiska rådet

Bratislavaförklaringen

Vi möts i dag i Bratislava vid en tidpunkt som är kritisk med tanke på vårt europeiska projekt. Toppmötet i Bratislava med 27 medlemsstater ägnades åt att tillsammans analysera Europeiska unionens nuvarande läge och diskutera vår gemensamma framtid. Vi enades alla om följande allmänna principer.

Även om ett land har bestämt sig för att utträda ur unionen, kvarstår EU som oumbärligt för oss övriga. I efterdyningarna av krigen och de djupa motsättningarna på vår kontinent garanterade EU fred och demokrati och gjorde det möjligt för våra länder att blomstra. Många länder och regioner utanför EU har ännu inte på långt när uppnått sådana resultat. Vi är fast beslutna att göra EU med 27 medlemsstater till en succé, genom att bygga vidare på denna gemensamma bakgrund.

EU är inte perfekt men det är det bästa verktyg vi har för att ta itu med de nya utmaningar som vi står inför. Vi behöver EU för att kunna garantera fred och demokrati men även för att kunna garantera våra medborgares säkerhet. Vi behöver EU för att bättre kunna tillgodose medborgarnas behov och deras önskan att fritt leva, studera, arbeta, flytta och utvecklas i hela Europa och dra nytta av Europas rika kulturarv.

Vi måste bli bättre på att kommunicera med varandra – mellan medlemsstaterna, med EU:s institutioner, men framför allt med våra medborgare. Vi måste öka tydligheten i våra beslut. Vi måste använda ett tydligt och uppriktigt språk. Vi måste fokusera på medborgarnas förväntningar och vara tillräckligt modiga för att utmana de förenklade lösningar som extrema eller populistiska politiska krafter erbjuder.

I Bratislava åtog vi oss att under de kommande månaderna ge våra medborgare en vision av ett attraktivt EU som de kan lita på och stödja. Vi är övertygade om att vi har viljan och förmågan att åstadkomma detta.

Vi välkomnade kommissionsordförandens tal om tillståndet i unionen. Vi förde en bred debatt om de centrala prioriteringarna för de kommande månaderna. På denna grund föreslog Europeiska rådets ordförande, rådets ordförandeskap och kommissionen följande arbetsprogram (Bratislavafärdplanen):

Bratislavafärdplanen

I. Allmän analys och målsättning

 • Fast beslutna att EU med 27 medlemsstater ska bli en framgång.
 • Många gemensamma utmaningar ligger framför oss – människor känner oro på grund av en känsla av bristande kontroll och farhågor som är kopplade till migration, terrorism och ekonomisk och social osäkerhet. Hanteringen av dessa frågor måste prioriteras under de kommande månaderna.
 • Ett EU-27 som arbetar tillsammans har det som krävs för att ta itu med dessa utmaningar. Vi är fast beslutna att hitta gemensamma lösningar också i de frågor där vi är oeniga; här och nu måste vi prioritera att visa en enad front och säkerställa politisk kontroll över utvecklingen för att bygga en gemensam framtid.
 • Vi måste vara tydliga med vad EU kan göra och vad som ankommer på medlemsstaterna så att vi kan infria våra löften.

II. Migration och yttre gränser

Mål

 • Förra årets okontrollerade flöden får aldrig upprepas och antalet irreguljära migranter måste sänkas ytterligare.
 • Säkerställa fullständig kontroll över våra yttre gränser och återuppta Schengensamarbetet.
 • Bredda EU-konsensusen kring en långsiktig migrationspolitik och tillämpa principerna om ansvar och solidaritet.

Konkreta åtgärder

a) Fullt engagemang för genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet samt fortsatt stöd till länderna på västra Balkan.

b) Åtagande i dag från flera medlemsstater för att erbjuda omedelbart bistånd för att stärka skyddet av Bulgariens gräns mot Turkiet, och fortsatt stöd till andra stater som ligger i frontlinjen.

c) Före årets slut, full kapacitet för snabba insatser av europeiska gräns- och kustbevakningen, nu antagen i lag.

d) Migrationsöverenskommelserna om samarbete och dialog med tredjeländer som ska leda till att de irreguljära migrationsströmmarna minskar och att antalet återvändande ökar, ska utvärderas av Europeiska rådet i december.

e) Arbetet med att bredda EU-konsensusen kring en långsiktig migrationspolitik ska fortsätta, däribland om hur principerna om ansvar och solidaritet ska tillämpas i framtiden.

III. Inre och yttre säkerhet

Inre säkerhet

Mål

 • Göra allt som krävs för att stödja medlemsstaterna med att säkerställa inre säkerhet och bekämpa terrorism.

Konkreta åtgärder

a) Intensifierat samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaternas säkerhetstjänster.

b) Beslut om de åtgärder som krävs för att säkerställa att alla personer, inklusive EU-medborgare, som passerar unionens yttre gränser, kontrolleras mot relevanta databaser, som måste samköras.

c) Påbörja inrättandet av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) för att möjliggöra förhandskontroller och, om nödvändigt, vägra inresa för resande som är befriade från viseringskravet.

d) En systematisk insats mot radikalisering, genom bland annat utvisningar och inreseförbud där detta är berättigat samt EU-stöd till medlemsstaternas förebyggande åtgärder.

Extern säkerhet och försvar

Mål

 • Stärka EU-samarbetet när det gäller extern säkerhet och försvar med hänsyn till det svåra geopolitiska läget.

Konkreta åtgärder

a) Europeiska rådet i december ska besluta om en konkret genomförandeplan på säkerhets- och försvarsområdet och om hur alternativen i fördragen bättre kan användas, särskilt när det gäller kapacitet.

b) Omedelbart börja genomföra den gemensamma förklaringen med Nato.

IV. Ekonomisk och social utveckling samt ungdomsfrågor

Mål

 • Skapa en lovande ekonomisk framtid för alla, värna vårt sätt att leva och ge ungdomar bättre möjligheter.

Konkreta åtgärder

a) beslut om en utvidgning av Europeiska fonden för strategiska investeringar mot bakgrund av utvärderingen.

b) se över framstegen med att genomföra de olika strategierna för den inre marknaden (inbegripet den digitala inre marknaden, kapitalmarknadsunionen och energiunionen).

c) Europeiska rådet i oktober ska behandla frågan om hur man kan säkerställa en kraftfull handelspolitik som skördar fördelarna med öppna marknader samtidigt som den beaktar medborgarnas farhågor.

d) I december – beslut om EU-stöd till medlemsstaterna i kampen mot ungdomsarbetslöshet och om förbättrade EU-program inriktade på ungdomar.

V. Vägen framåt

 • Löften ska uppfyllas: stärka mekanismen för att se över genomförandet av fattade beslut. Lojalt samarbete och kommunikation mellan medlemsstater och institutioner.
 • Bratislava är början på en process. De kommande formella mötena i Europeiska rådet kommer att möjliggöra konkret uppföljning av de frågor som redovisas här. De 27 stats- och regeringscheferna kommer att träffas informellt i början av 2017 i Valletta. I samband med 60-årsfirandet av Romfördragen i mars 2017 kommer de att träffas i Rom för att runda av den process som inleddes i Bratislava och fastställa riktlinjer för vår gemensamma framtid tillsammans.