Den ökande instabiliteten i EU:s södra grannskap har lett till att fler människor försöker ta sig till EU. EU och medlemsländerna skyndar på arbetet med att få en effektiv, human och säker europeisk migrationspolitik på plats.

Tidsplan

7.2.2017

Schengenområdet: rådet rekommenderar en förlängning av kontrollerna vid de inre gränserna

3.2.2017

EU:s ledare enas om att stärka samarbetet med Libyen för att hejda migrationsflödet

7.12.2016

Överenskommelse om systematiska kontroller vid de yttre gränserna

Den 7 december 2016 godkände Coreper ett kompromissförslag som även Europaparlamentet står bakom om ändring av kodexen om Schengengränserna för att förstärka kontrollerna vid de yttre gränserna.

 

7.12.2016

Europeiska gränsbevakningsbyrån inför en reserv för snabba insatser

Reserven för snabba insatser består av 1 500 tjänstemän från EU-medlemsstaterna och de Schengenassocierade länderna.

13.10.2016

RIF-rådet

Europeiska rådet spelar en viktig roll i denna insats, och beslutar om de strategiska prioriteringarna. Utifrån dessa prioriteringar anger Europeiska unionens råd vissa handlingslinjer och ger mandat för förhandlingar med länder utanför EU. Rådet antar även lagstiftning och övervakar fastställandet och genomförandet av särskilda program.

Under de senaste månaderna har rådet och Europeiska rådet arbetat för att bygga upp en kraftfull handlingsförmåga på flera områden. Rådets ordförandeskap har också aktiverat arrangemangen för integrerad politisk krishantering (IPCR). De ger verktyg för att öka stödet för rådets åtgärder i händelse av kris, på både politisk nivå och operativ nivå, med kommissionen, utrikestjänsten och relevanta organ.

Hindra olagliga migrationsströmmar

För att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migrationsströmmarna krävs en bred strategi och ett starkt samarbete med ursprungs- och transitländerna. Syftet med rådets åtgärder på detta område är att angripa orsakerna till att folk flyr, t.ex. konflikter, politisk och ekonomisk instabilitet, människorättskränkningar och fattigdom.

Tillgodose de akuta humanitära behoven

EU stöder åtgärder för att klara de syriska flyktingarnas akuta behov genom bistånd till FN-organ, Libanon, Jordanien och Turkiet. Unionen ger även humanitärt bistånd till migranter längs västra Balkanrutten.

Vallettatoppmötet om migration – interaktiv karta
Klicka på bilden för att komma till den interaktiva kartan (endast på engelska och franska)

Rädda människoliv till havs och angripa kriminella nätverk

I oktober 2014 välkomnade rådet sjösättningen av Operation Triton som finansieras av EU och stöder sök- och räddningsinsatser i centrala Medelhavet. En andra insats, Operation Poseidon, patrullerar östra Medelhavet sedan 2006.

EU avser även att angripa kriminella nätverk som exploaterar sårbara migranter. För att bidra till att detta mål uppnås beslutade rådet i maj 2015 om den militära EU-insatsen Eunavfor MED Sophia. I maj 2015 beslutade rådet även att förstärka det civila uppdraget Eucap Sahel Niger för stöd i syfte att hindra irreguljär migration och bekämpa brott i samband med detta.

Förstärkning av EU:s yttre gränser

En effektiv kontroll av EU:s yttre gränser är en grundläggande förutsättning för att hantera migrationsströmmarna inom EU. För att uppnå detta diskuterar rådet hur EU:s yttre gränser ska förvaltas i framtiden, bl.a. när det gäller ny teknik för gränskontroll.

I oktober 2016 inledde Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån officiellt sin verksamhet. Den ska noga övervaka EU:s yttre gränser och arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att snabbt upptäcka och bemöta varje potentiellt säkerhetshot mot EU:s yttre gränser. I december 2016 lanserade byrån en reserv för snabba insatser. Reserven består av 1 500 tjänstemän och kan placeras ut inom fem arbetsdagar vid en krissituation.

Omplacering och vidarebosättning

Omplacering: förflyttning av en person, som har lämnat in ansökan om internationellt skydd, från den medlemsstat som ansvarar för att pröva personens ansökan till en annan medlemsstat.

Vidarebosättning: fördrivna personer från tredjeländer i tydligt behov av internationellt skydd förflyttas från ett land utanför EU till en EU-medlemsstat.

Förstärkning av intern solidaritet och internt ansvarstagande

De fortsatt stigande migrationsströmmarna över Medelhavet understryker behovet av stöd till de medlemsstater som hanterar ett högt migrationstryck. Under det senaste året har rådet beslutat om omplacering av 160 000 personer i behov av internationellt skydd, från Italien och Grekland till andra medlemsländer.

Dessutom har EU vidtagit åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att uppfylla sitt ansvar att registrera migranterna. Som en del av denna åtgärd enades Europeiska rådet i juni 2015 om att inrätta faciliteter (så kallade hotspots) i medlemsländer i främsta linjen för att säkerställa registreringen av migranter.

Tillhandahållande av lagliga kanaler

EU avser även förbättra hanteringen av laglig migration och asylströmmarna. Rådets åtgärder på detta område omfattar

  • ett beslut om vidarebosättning av 20 000 personer med ett klart behov av internationellt skydd
  • ett förslag till ett frivilligt humanitärt mottagandesystem

Återvändande och återtagande av irreguljära migranter

En effektiv migrationspolitik måste även omfatta att de personer som inte har rätt att stanna i EU återvänder till sina ursprungsländer. För att uppnå detta gör EU följande:

  • arbetar med att fastställa vilka ursprungsländer som kan anses vara säkra
  • förhandlar om och ingår återtagandeavtal med tredjeländer
  • utarbetar rapporter om återvändande och återtagande för vissa specifika berörda tredjeländer