Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet

Det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) fastställer gemensamma minimistandarder för behandlingen av alla asylsökande och asylansökningar.

I praktiken behandlas asylsökande olika och andelen godkända asylansökningar varierar mellan olika medlemsländer.

Dessa skillnader kan uppmuntra till sekundära förflyttningar och asylshopping, något som har förvärrats genom flykting- och migrantkrisen sedan början av 2015. Följaktligen har flera medlemsländer infört tillfälliga kontroller vid de inre gränserna.

Reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet har som syfte att

  • göra systemet effektivare och mer motståndskraftigt mot migrationstrycket
  • undanröja pullfaktorer och sekundära förflyttningar
  • bekämpa missbruk och ge lämpligt stöd till de hårdast drabbade medlemsländerna

 

2017

23 juni

EU:s ledare bekräftar sitt åtagande att reformera Ceas

Vid Europeiska rådets möte i juni påtalade EU:s ledare på nytt behovet av att reformera det gemensamma asylsystemet. ”Tack vare framstegen under det maltesiska ordförandeskapet finns en samsyn om att man i det reformerade Ceas måste skapa rätt balans mellan ansvar och solidaritet” sade ledarna.

Europeiska rådet uppmanade rådet att med hjälp från kommissionen fortsätta förhandlingarna och ändra lagstiftningsförslagen i nödvändig utsträckning.

Tillfälliga kontroller vid de inre gränserna

Flera medlemsländer ställs nu inför brister i säkerställandet av effektiva kontroller vid de yttre gränserna, till följd av migrations- och flyktingkrisen. Dessa brister har lett till att irreguljära migranter gör sekundära förflyttningar, något som utgör ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i flera medlemsländer

I februari 2017 antog rådet en rekommendation om att förlänga de tillfälliga kontrollerna vid de inre gränserna i Österrike, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Kontroller kan endast ske vid specifika delar av dessa länders gränser och högst under tre månader. Beslutet följer på den sex månader långa förlängningen av de tillfälliga kontrollerna vid de inre gränserna i dessa länder, som antogs i maj 2016 och förlängdes med ytterligare tre månader i november 2016.

Det ursprungliga beslutet i maj 2016 byggde på antagandet i februari 2016 av kommissionens rekommendation om att ta itu med en rad brister som konstaterats i Greklands tillämpning av Schengenreglerna när det gäller förvaltningen av de yttre gränserna.

Om allvarliga brister kvarstår när tre månader har gått sedan rekommendationen antogs, och de vidtagna åtgärderna inte har varit tillräckliga, kan kommissionen sätta igång tillämpningen av ett förfarande enligt artikel 29 i kodexen om Schengengränserna.

Detta förfarande gör det möjligt för kommissionen att föreslå en rekommendation, som rådet sedan antar, om återinförande av gränskontroller vid en eller flera inre gränser. Dessa kontroller får införas under högst sex månader. De kan förlängas med ytterligare perioder om sex månader upp till högst två år.