I anslutning till Europeiska rådet (artikel 50) den 22 juni godkände ledarna i konstellationen EU-27 förfarandet för omlokalisering av de EU-myndigheter som i dag ligger i Storbritannien, dvs. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Infografik över Brexit: omlokalisering av EU-myndigheterna i Storbritannien

Infografik – Omlokalisering av de två EU-myndigheter som i dag ligger i Storbritannien

Hur går omlokaliseringen till?

Omlokaliseringen sker i fyra etapper:

 1. senast den 31 juli 2017 ska EU-länderna ha lagt fram anbud om att ta emot den ena eller båda myndigheterna
 2. senast den 30 september 2017 ska kommissionen ha bedömt anbuden enligt överenskomna kriterier
 3. en politisk diskussion utifrån kommissionens bedömning hålls i anslutning till allmänna rådets möte (artikel 50) den 17 oktober 2017
 4. i november 2017 fattar de 27 EU-länderna ett beslut genom omröstning i anslutning till allmänna rådets möte (artikel 50)

1. Anbud om att ta emot myndigheterna

Det finns 8 anbud om att ta emot Europeiska bankmyndigheten (EBA) och 19 anbud om att ta emot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

2. Bedömningskriterier

Den 22 juni enades de 27 EU-ledarna om sex kriterier:

 • garantier för att myndigheten är i drift när Storbritannien lämnar EU
 • platsens tillgänglighet
 • skolor för personalens barn
 • tillgång till arbetsmarknaden och till sjukvård för personalens familjer
 • verksamhetskontinuitet
 • geografisk spridning

Den 30 september offentliggjorde EU-kommissionen en bedömning av anbuden på grundval av de sex kriterier EU27-länderna kommit överens om.

Vilka EU-myndigheter ligger i Storbritannien i dag?

Det finns två EU-myndigheter som har sitt säte i Storbritannien. Båda ligger i London.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) grundades 1995 och ansvarar för att vetenskapligt utvärdera, bedriva tillsyn över och övervaka säkerheten i läkemedel i EU.

EMA spelar en viktig roll för att EU:s inre marknad för läkemedel ska fungera.

EMA:s huvuduppgifter är bland annat att

 • underlätta utvecklingen av och tillgången till läkemedel
 • utvärdera ansökningar om godkännande för försäljning
 • övervaka att läkemedlen är säkra att använda under hela deras livstid
 • ge information till hälso- och sjukvårdspersonal och patienter

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Europeiska bankmyndigheten (EBA) arbetar för att säkerställa effektiv och enhetlig reglering och tillsyn inom den europeiska banksektorn. Dess övergripande mål är att

 • upprätthålla EU:s ekonomiska stabilitet
 • skydda banksektorns integritet, effektivitet och korrekta funktion

EBA:s huvuduppgift är att bidra till skapandet av en enda europeisk regelbok för banker.

Syftet med den enda regelboken är att tillhandahålla en enda uppsättning harmoniserade tillsynsregler för finansinstitut i hela EU. Detta ska skapa lika villkor och ge ett starkt skydd för insättare, investerare och konsumenter.

EBA har också i uppdrag att bedöma risker och svagheter inom EU:s banksektor genom regelbundna riskbedömningsrapporter och stresstester inom hela unionen.