Strategiska riktlinjer för rättsliga och inrikes frågor

I Lissabonfördraget fastställs att Europeiska unionen ska utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa där de grundläggande rättigheterna till fullo respekteras. För att uppnå detta ger fördraget Europeiska rådet i uppgift att fastställa de strategiska riktlinjerna för lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen inom det området. Riktlinjerna omfattar områden såsom gränskontroll, migration och asylpolitik samt polissamarbete och rättsligt samarbete.

I juni 2014 fastställde Europeiska rådet de strategiska riktlinjerna inom området med frihet, säkerhet och rättvisa för de kommande åren. Dessa riktlinjer ligger i linje med de prioriteringar som anges i den strategiska agendan för EU, vilken också antogs i juni. De bygger på de framsteg som uppnåtts genom Stockholmsprogrammet, det fleråriga programmet för rättsliga och inrikes frågor för 2010–2014.

En halvtidsöversyn av dessa riktlinjer kommer att äga rum under 2017.

Närmare information

Efter antagandet av Lissabonfördraget inriktade sig EU på att utarbeta lagstiftning för att bygga en stark rättslig ram för rättsliga och inrikes frågor. Sedan de strategiska riktlinjerna antogs i juni 2014 ligger tyngdpunkten på att genomföra och konsolidera de befintliga rättsliga instrumenten och politiska åtgärderna. I det avseendet framhålls i de strategiska riktlinjerna behovet av att

 • konsekvent och effektivt genomföra befintliga åtgärder
 • intensifiera samarbetet
 • stärka EU-byråernas roll
 • utforska potentialen i ny teknik

Europeiska unionen pekade också på behovet av att förbättra kopplingen mellan EU:s inre och yttre politik. Områden såsom migration och asyl, terrorismbekämpning och skydd av personuppgifter, som har en global aspekt, behöver behandlas både inom EU och i förhållande till tredjeländer.

Utöver dessa allmänna aspekter angavs i de strategiska riktlinjerna också de viktigaste prioriteringarna för olika områden inom rättsliga och inrikes frågor.

1. Skydd och främjande av grundläggande rättigheter

EU måste garantera skyddet och främjandet av grundläggande rättigheter, både inom och utanför EU. Bland dessa rättigheter ägnades särskild uppmärksamhet åt skyddet av personuppgifter. På det området var ett av de viktigaste målen som angavs i de strategiska riktlinjerna att anta en allmän ram för dataskydd. Detta nya regelverk trädde i kraft i maj 2016.

2. Migration, asyl och gränser

De viktigaste målen på detta område var att

 • optimera de fördelar som laglig migration kan tillföra EU
 • ge skydd åt dem som behöver det
 • ta itu med olaglig migration samt förhindra förlust av människoliv bland migranter som försöker nå Europa

Detta måste göras med beaktande av principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning.

Laglig migration

För att möta den utmaning som en åldrande befolkning utgör måste Europa behålla sin attraktionskraft som destination för människor med talanger och maximera de möjligheter som laglig migration tillför. I de strategiska riktlinjerna uppmanade man till en diskussion med näringslivet och andra arbetsmarknadsparter, i kombination med antagande av enhetliga och effektiva regler, och aktiv integrationspolitik från medlemsstaternas sida.

Asyl

EU:s engagemang för internationellt skydd förutsätter en stark europeisk asylpolitik. En av de viktiga prioriteringar som angavs i de strategiska riktlinjerna var införlivandet och genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet. Detta kommer att leda till att asylsökande får samma förfarandegarantier och skydd i alla EU-länder.

Europeiska rådet efterlyste också en förstärkt roll för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), den EU-byrå som har ansvar för att förbättra samarbetet och stödja medlemsstaterna i asylfrågor.

Olaglig migration

På området för olaglig migration innehöll de strategiska riktlinjerna en uppmaning att ta itu med de grundläggande orsakerna till detta fenomen och hantera migrationsflödena. För båda dessa aspekter är samarbetet med migrantens ursprungs- och transitländer av grundläggande betydelse. Detta samarbete i migrationsfrågor fastställs i den övergripande strategin för migration och rörlighet, EU:s ram för dialog och samarbete med ursprungs-, transit- och destinationsländer som inte är med i EU.

De huvudsakliga mål som angavs av Europeiska rådet avseende olaglig migration var att

 • stärka och utvidga de regionala skyddsprogrammen
 • med kraft ta itu med människosmuggling och människohandel
 • fastställa en effektiv gemensam återvändandepolitik

Gränser och viseringar

Avsaknaden av kontroller vid de inre gränserna och det ökande antalet resande till EU kräver en effektiv och modern förvaltning av EU:s gemensamma yttre gränser. Europeiska rådet efterlyste

 • modernisering av gränsförvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt
 • förstärkning av det bistånd som ges av Frontex och det nya europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur)
 • undersökning av möjligheten att upprätta ett europeiskt system av gränsbevakningstjänstemän
 • modernisering av den gemensamma viseringspolitiken

3. Säkerhet: Förebyggande och bekämpande av brott och terrorism

I kampen mot terrorism och allvarlig och organiserad brottslighet efterlystes i de strategiska riktlinjerna

 • mobilisering av alla instrument för rättsligt samarbete och polissamarbete
 • en starkare roll för Europol och Eurojust

Detta bör stödjas av

 • en översyn av strategin för inre säkerhet
 • utveckling av en övergripande strategi för cybersäkerhet och it-brottslighet
 • förebyggande av radikalisering och extremism och ett svar på problemet med utländska stridande

4. Rättsligt samarbete

Europeiska rådet framhöll behovet av ett verkligt europeiskt område med rättvisa där olika rättssystem respekteras och det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem stärks. Några av de viktigaste åtgärdsområdena är

 • främjande av konsekvens och klarhet i EU-lagstiftningen
 • underlättad tillgång till rättslig prövning
 • förstärkning av tilltalade och misstänkta personers rättigheter och förstärkt skydd för offer
 • främjande av ömsesidigt erkännande av beslut och domar
 • fortsatta förhandlingar om Europeiska åklagarmyndigheten
 • underlättande av gränsöverskridande åtgärder, operativt samarbete och utbildning

5. Fri rörlighet

Europeiska rådet upprepade behovet av att skydda EU-medborgares rätt att röra sig fritt och att vistas och arbeta i andra medlemsstater, samtidigt som eventuella missbruk eller bedrägeri motverkas.