EU:s handelspolitik

Handel med varor och tjänster ger ett betydande bidrag till ökad hållbar tillväxt och sysselsättning. Mer än 30 miljoner arbetstillfällen är redan i dag beroende av export till länder utanför EU. Den framtida globala tillväxten kommer till 90 % att ske utanför EU:s gränser. Handel är alltså en tillväxtfaktor och därför en central prioritering för EU.

Rådet har ett starkt engagemang för stabila och regelbaserade multilaterala handelssystem. En ansvarsfull handelspolitik från EU:s sida går hand i hand med en hög grad av öppenhet och en effektiv kommunikation med medborgarna om fördelarna och utmaningarna med handel på öppna marknader.

Handelspolitiken är ett område där EU har exklusiv behörighet. Det innebär att det är EU och inte medlemsstaterna som lagstiftar om handelsfrågor och ingår internationella handelsavtal. Om avtalet omfattar områden med delad behörighet kan rådet ingå det först efter det att det ratificerats av samtliga medlemsstater.

Genom att agera tillsammans med en röst på den globala arenan, snarare än med många olika handelsstrategier, får EU en stark ställning när det gäller global handel.

EU hanterar handelsförbindelserna med länder utanför EU genom handelsavtal. De är utformade för att skapa bättre handelsmöjligheter och undanröja handelshinder.

EU vill se till att importerade produkter säljs till ett rättvist och skäligt pris i EU – oavsett var de kommer från. Reglering av handeln i form av handelspolitiska skyddsinstrument är ett sätt att skydda EU:s producenter mot skada och att motverka illojal konkurrens från utländska företag, t.ex. dumpning och subventionering.