Förhandlingar inför EU-folkomröstningen i Storbritannien

Europeiska rådet

Denna tidslinje visar viktiga steg i förhandlingsprocessen för att sätta samman en ny överenskommelse för Storbritannien inom EU. Den nya överenskommelsen var föremål för en folkomröstning i Storbritannien den 23 juni 2016.

Resultatet av folkomröstningen diskuterades vid Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2016.

2016

24 juni

Gemensamt uttalande från EU:s ledare och det nederländska ordförandeskapet om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

"Det brittiska folket har i en fri och demokratisk process uttryckt sin önskan att lämna Europeiska unionen. Vi respekterar detta beslut, även om vi beklagar det," sade Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz och Nederländernas premiärminister Mark Rutte i sitt gemensamma uttalande.

”I enlighet med tidigare beslut kommer ”En ny överenskommelse för Förenade kungariket inom Europeiska unionen” som förhandlades fram vid Europeiska rådets möte den 18–19 februari 2016 nu inte att träda i kraft utan upphör att gälla. Ingen omförhandling kommer att ske," tillade de.

24 juni

Pressuttalande av Donald Tusk om resultatet av folkomröstningen i Storbritannien

”Vi är förberedda för detta negativa scenario. Inget rättsligt tomrum kommer att råda”, sade Donald Tusk efter det att det officiella resultatet av folkomröstningen i Storbritannien hade offentliggjorts.

23 juni

Folkomröstningen i Storbritannien

Den nya överenskommelsen var föremål för en folkomröstning i Storbritannien den 23 juni 2016.

18–19 februari

Europeiska rådet

Efter intensiva förhandlingar lyckades EU:s ledare nå en överenskommelse som stärker Storbritanniens särskilda ställning i EU. Det är ett rättsligt bindande och oåterkalleligt beslut av alla EU:s 28 stats- och regeringschefer.

2–18 februari

Pågående förhandlingar

Förhandlingar om en uppgörelse fortsätter på alla nivåer. Efter att ha offentliggjort sitt förslag träffade Donald Tusk återigen premiärminister David Cameron i anslutning till Syrienkonferensen i London den 4 februari och de talade i telefon den 15 februari.

Förhandlingar pågår även mellan hans förhandlingsgrupp och sändebuden (så kallade sherpas) från och de ständiga representanterna för samtliga 28 medlemsstater. Möten anordnades den 5 och 11 februari för att man skulle kunna diskutera detaljerna i förslaget och nå en överenskommelse mellan alla medlemsstater vid Europeiska rådets möte i februari.

Även Europaparlamentet deltar i samtalen. Ett möte hölls den 8 februari mellan Donald Tusks förhandlingsgrupp och Europaparlamentets företrädare Guy Verhofstadt, Elmar Brok och Roberto Gualtieri. Donald Tusk talade också med parlamentets talman Martin Schulz den 10 februari och träffade de tre företrädarna den 12 februari.

Donald Tusk besöker nu ett flertal huvudstäder för att träffa EU:s ledare. Han träffar François Hollande, Angela Merkel, Greklands premiärminister, Rumäniens president och Tjeckiens premiärminister, som är ordförande i Visegrad-länderna (där Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien är medlemmar). Syftet med samråden är att säkra ett brett politiskt stöd för Tusks förslag.

2 februari 2016

På väg mot en ny överenskommelse för Storbritannien inom EU

Den 2 februari 2016 lade Donald Tusk fram ett förslag till en ny överenskommelse som behandlar alla frågor som premiärminister Cameron ser som problematiska.

Tack vare förslaget kunde de 28 EU-länderna förhandla om en kompromiss, och Europeiska rådet kunde nå enighet vid sitt möte den 18–19 februari.

2015

17 december 2015

Europeiska rådet

Vid Europeiska rådets möte i december 2015 diskuterades Storbritanniens planer på en folkomröstning om landets fortsatta EU-medlemskap, och man beslutade att hitta en lösning som omfattar samtliga fyra problemområden (ekonomisk styrning, konkurrenskraft, suveränitet, sociala förmåner och fri rörlighet för personer) vid Europeiska rådets februarimöte.

Efter det att denna fråga hade debatterats meddelade Donald Tusk att han i nära samarbete med premiärminister David Cameron och kommissionen kommer att ta fram ett förslag inför Europeiska rådets februarimöte.

7 december 2015

Brev från Donald Tusk till Europeiska rådet om Storbritanniens EU-medlemskap

Den 7 december skickade Donald Tusk ett brev till Europeiska rådet där han tog upp Storbritanniens folkomröstning om landets fortsatta EU-medlemskap och det brittiska folkets betänkligheter inför detta medlemskap.

"Sammantaget är det min uppfattning att vi hittills har gjort goda framsteg. Vi behöver lite mer tid för att reda ut de exakta formuleringarna i alla dessa frågor, inbegripet exakt vilken rättslig form den slutliga överenskommelsen ska ta.  Vi måste också övervinna de betydande politiska skillnader som kvarstår i fråga om sociala förmåner och fri rörlighet", skrev Donald Tusk.

Han gav också en tidsplan för ett beslut: "Europeiska rådet bör vid mötet i december behandla alla politiska dilemman som hör samman med denna process. Med utgångspunkt i en ingående politisk diskussion bör vi kunna utarbeta ett konkret förslag som slutligen kan antas i februari."

Den 10 november 2015 angav Storbritanniens premiärminister David Cameron i ett brev till Donald Tusk de fyra områden där han vill se reformer.

15 oktober 2015

Europeiska rådet

Europeiska rådet informerades om den fortsatta processen inför Storbritanniens planerade folkomröstning om landets fortsatta EU-medlemskap. Premiärminister David Cameron meddelade att han i början av november skriftligen kommer att lägga fram de frågor som Storbritannien ser som särskilt problematiska.

Europeiska rådet beslutade att återkomma till frågan i december.

den 24 september

Bilateralt möte

Efter EU-ledarnas informella möte om migration och flyktingar den 23 september 2015 höll Donald Tusk och David Cameron ett bilateralt möte för att diskutera läget när det gäller Storbritanniens folkomröstning om att stanna kvar i eller lämna EU.

25–26 juni 2015

Europeiska rådet 

Storbritanniens premiärminister David Cameron meddelade sina planer på en folkomröstning om landets fortsatta EU-medlemskap. Europeiska rådet beslutade att återkomma till frågan i december.

Före mötet hade Donald Tusk även tillfälle att hålla ett bilateralt möte med David Cameron.