Informellt möte mellan stats- och regeringscheferna Bryssel den 12 februari 2015 - Uttalande från Europeiska rådets medlemmar

Europeiska rådet
 • 12.2.2015
 • 21:30
 • Uttalanden och kommentarer
 • 56/15
 • Rättsliga frågor
 • Inrikes frågor
12.2.2015

Människor i Europa har reagerat på terroristattackerna i Paris nyligen med djup sorg och stark sammanhållning. Attackerna riktade sig mot de grundläggande värden och mänskliga rättigheter som står i centrum för Europeiska unionen: solidaritet, frihet - inbegripet yttrandefrihet - mångfald, demokrati, tolerans och mänsklig värdighet. Alla människor har rätt att leva utan fruktan, oavsett åsikt eller trosuppfattning. Vi kommer att värna om våra gemensamma värden och skydda alla från våld som grundar sig på etniska eller religiösa motiv och rasism.

Detta innebär också en kamp mot motståndarna till våra värden. Vi kommer att förstärka insatserna mot terroristhot ytterligare och därvid fullt ut respektera de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. I dag enades vi om följande riktlinjer för de kommande månadernas arbete:

1. Att säkerställa allmänhetens säkerhet

Allmänhetens säkerhet är en absolut nödvändighet. Vi måste bli bättre på att genomföra och vidareutveckla de redskap vi har, särskilt för att upptäcka och avbryta terroristrelaterade resor av framför allt utländska terroriststridande. Vi vill att

 • EU-lagstiftarna snarast möjligt antar ett kraftfullt och effektivt direktiv om ett europeiskt system för passageraruppgifter med solida garantier för uppgiftsskydd,
 • de befintliga Schengenramarna utnyttjas fullt ut för att stärka och modernisera kontrollen av de yttre gränserna; vi enas om att utan dröjsmål införa systematiska och samordnade kontroller i alla databaser som är relevanta för kampen mot terrorism av enskilda personer som åtnjuter fri rörlighet på grundval av gemensamma riskindikatorer; kommissionen bör snabbt utfärda operativa riktlinjer för detta; vi kommer även att överväga en riktad ändring av kodexen om Schengengränserna om så är nödvändigt för att möjliggöra permanenta kontroller på grundval av ett förslag från kommissionen,
 • de brottsbekämpande och rättsliga myndigheterna intensifierar informationsutbytet och det operativa samarbetet, bland annat via Europol och Eurojust,
 • alla behöriga myndigheter stärker samarbetet i kampen mot den olagliga handeln med skjutvapen, bland annat genom en snabb anpassning av relevant lagstiftning,
 • medlemsstaternas säkerhetstjänster fördjupar sitt samarbete,
 • medlemsstaterna snabbt genomför de förstärkta bestämmelserna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och att alla behöriga myndigheter intensifierar insatserna för att spåra finansiella flöden och effektivt frysa tillgångar som används för att finansiera terrorism,
 • arbetet med att anta ett direktiv om nät- och informationssäkerhet ska fortskrida snabbt, med tanke på vikten av it-säkerhet.

2. Att förebygga radikalisering och värna om värden

Förebyggande av radikalisering är en avgörande faktor för kampen mot terrorism. Vi behöver kombinera motåtgärderna i en helhetsstrategi mot detta fenomen. Vi efterlyser

 • att lämpliga åtgärder i överensstämmelse med nationella konstitutioner vidtas för att upptäcka och avlägsna internetinnehåll som främjar terrorism eller extremism, exempelvis genom ett ökat samarbete mellan offentliga myndigheter och den privata sektorn på EU-nivå, även i samarbete med Europol för att inrätta kapacitet när det gäller anmälan av internetinnehåll,
 • kommunikationsstrategier som verkar för tolerans, icke-diskriminering, grundläggande friheter och solidaritet i hela EU, bland annat genom att intensifiera den interreligiösa dialogen och andra samhällsdialoger, och budskap som motverkar terroristideologier, inklusive genom att offren kommer till tals,
 • initiativ avseende utbildning, yrkesutbildning, arbetstillfällen, social integration och rehabilitering ur ett rättsligt perspektiv för att komma åt de faktorer som bidrar till radikalisering, bland annat i fängelser.

3. Att samarbeta med våra internationella partner

EU:s yttre förbindelser måste också bidra till att motverka terroristhotet, som ökar i vissa delar av EU:s grannskap, särskilt Syrien och Libyen. Vi måste

 • lösa kriser och konflikter, i synnerhet i det södra grannskapet, genom att strategiskt ompröva vårt tillvägagångssätt,
 • i ökad utsträckning arbeta med tredjeländer om säkerhetsfrågor och kampen mot terrorism, särskilt i Mellanöstern och Nordafrika och i Sahel, men också på västra Balkan, bl.a. genom nya projekt för kapacitetsuppbyggnad (t.ex. gränskontroller) med partner och bättre riktat EU-stöd,
 • ha ett kontinuerligt och samordnat internationellt engagemang i FN och det globala forumet för terroristbekämpning liksom i relevanta regionala initiativ,
 • ha en dialog mellan kulturer och civilisationer för att tillsammans främja grundläggande friheter.

Under de senaste veckorna har rådet intensifierat sitt arbete i kampen mot terrorism. Europeiska unionen kommer utan dröjsmål att gå vidare med detta arbete, under fullständig medverkan av den höga representanten, EU:s samordnare för kampen mot terrorism och medlemsstaterna. Kommissionen kommer i april att lägga fram ett förslag om en omfattande europeisk säkerhetsagenda. Rådet kommer att rapportera om det detaljerade genomförandet av dessa riktlinjer senast inför Europeiska rådets junimöte.