Extra möte i Europeiska unionens råd den 23 april 2015 – uttalande

Europeiska rådet
  • 23.4.2015
  • 22:15
  • Uttalanden och kommentarer
  • 204/15
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
23.4.2015

1. Situationen i Medelhavet är en tragedi. Europeiska unionen kommer att uppbåda alla tillgängliga krafter för att förhindra ytterligare förlust av människoliv till havs och angripa de underliggande orsakerna till den mänskliga nödsituation som vi står inför, i samarbete med ursprungs- och transitländerna. Vår omedelbara prioritering är att förhindra att fler människor dör till havs.

2. Vi har därför beslutat att stärka vår närvaro till havs, bekämpa människohandlarna, förhindra irreguljära migrationsströmmar och stärka den interna solidariteten och det interna ansvarstagandet. Eftersom instabiliteten i Libyen skapar idealiska förutsättningar för människohandlarnas brottsliga verksamhet kommer vi att aktivt stödja alla FN-ledda ansträngningar för återetablerande av regeringens bestämmanderätt i Libyen. Vi kommer också att öka insatserna mot konflikter och instabilitet som viktiga pushfaktorer för migration, inbegripet i Syrien.

3. Vi gör idag ett åtagande om

Förstärkning av vår närvaro till havs

a) Att snabbt förstärka EU-insatserna Triton och Poseidon genom att åtminstone trefaldiga de ekonomiska resurserna för detta ändamål 2015–2016 och öka antalet tillgångar för att på så sätt öka söknings- och räddningsmöjligheterna inom mandatet för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex). Vi välkomnar de åtaganden som redan gjorts av medlemsstaterna och som kommer att ge möjlighet att uppnå detta mål under de kommande veckorna.

Bekämpning av människohandlare i enlighet med internationell rätt

b) Att förstöra nätverken för människohandel, ställa gärningsmännen inför rätta och beslagta deras tillgångar genom snabbt agerande av medlemsstaternas myndigheter i samarbete med Europeiska polisbyrån (Europol), Frontex, Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) samt genom ökad underrättelseverksamhet och ökat polissamarbete med tredjeländer.

c) Att genomföra systematiska insatser för att identifiera, ta över och förstöra fartyg innan de används av människohandlarna.

d) Den höga representanten uppmanas samtidigt att omedelbart börja förbereda en eventuell GSFP-insats i detta syfte.

e) Att använda Europol för att upptäcka och begära avlägsnande av innehåll på internet som används av människohandlare för att locka migranter och flyktingar, i enlighet med nationella grundlagar.

Förebyggande av irreguljära migrationsflöden

f) Att öka stödet till bland annat Egypten, Mali, Niger, Sudan och Tunisien för övervakning och kontroll av landgränser och resvägar med utgångspunkt i pågående GSFP-insatser i regionen och ramverk för regionalt samarbete (Rabat- och Khartoumprocesserna) och att utöka dialogen med Afrikanska unionen om dessa frågor på alla nivåer.

g) Att stärka vårt politiska samarbete med de afrikanska partnerna på alla nivåer för att ta itu med orsaken till den irreguljära migrationen och bekämpa människosmugglingen och människohandeln. EU kommer att ta upp dessa problem med Afrikanska unionen och de berörda nyckelländerna och föreslå att ett toppmöte hålls med dem i Malta under de kommande månaderna.

h) Att intensifiera samarbetet med Turkiet med hänsyn till situationen i Syrien och Irak.

i) Att sätta in europeiska sambandspersoner på migrationsområdet i viktiga länder för att samla in information om migrationsflöden, samordna med nationella sambandspersoner och samarbeta direkt med lokala myndigheter.

j) Att samarbeta med regionala partner för att bygga upp kapacitet för sjögränsförvaltning och söknings- och räddningsinsatser.

k) Att starta regionala utvecklings- och skyddsprogram för Nordafrika och Afrikas horn.

l) Att uppmana kommissionen och den höga representanten att mobilisera alla verktyg, bland annat genom utvecklingssamarbete och genomförande av EU-återtagandeavtal med tredjeländer och nationella återtagandeavtal med tredjeländer, för att främja ursprungs- och transitländers återtagande av irreguljära ekonomiska migranter, i nära samarbete med Internationella organisationen för migration.

m) Att, med respekt för rätten att söka asyl, inrätta ett nytt återvändandeprogram för snabbt återvändande av irreguljära migranter från medlemsstater som befinner sig i främsta linjen, samordnat av Frontex.

Förstärkning av intern solidaritet och internt ansvarstagande

n) Ett snabbt och fullständigt införlivande och ett effektivt genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet av samtliga deltagande medlemsstater för att därigenom säkerställa gemensamma europeiska normer i enlighet med befintlig lagstiftning.

o) Att öka katastrofhjälpen till medlemsstater som befinner sig i främsta linjen och överväga olika möjligheter till nödomplacering mellan alla medlemsstater på frivillig grund.

p) Att sätta in Easo-grupper i medlemsstater som befinner sig i främsta linjen för gemensam handläggning av asylansökningar, inbegripet registrering och fingeravtryck.

q) Att inrätta ett första frivilligt pilotprojekt för vidarebosättning inom hela EU, som erbjuder platser för personer som uppfyller kraven för att få skydd.

4. EU:s institutioner och medlemsstaterna kommer genast att börja arbeta för att dessa riktlinjer helt och hållet ska genomföras. Ordförandeskapet och kommissionen kommer nästa vecka att lägga fram en färdplan för arbetet fram till juni månad.

5. Europeiska rådet ser fram emot kommissionens meddelande om en europeisk migrationsagenda, så att en mer systematisk och geografiskt heltäckande strategi för migration kan tas fram. Europeiska rådet kommer att fortsätta att arbeta med situationen och kommer att nära övervaka genomförandet av dessa riktlinjer. Rådet och kommissionen kommer att rapportera till Europeiska rådet i juni.