Informellt möte mellan stats- och regeringscheferna den 23 september 2015 - Uttalande

Europeiska rådet
 • 24.9.2015
 • 01:30
 • Uttalanden och kommentarer
 • 673/15
 • Rättsliga frågor
 • Inrikes frågor
 • Utrikes frågor och internationella förbindelser
24.9.2015
Presskontakter

Jüri Laas
Pressekreterare
+32 2 281 55 23
+32 470 95 75 61

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ester Arauzo-Azofra
Pressekreterare
+32 2 281 53 61
+32 473 63 07 23

Vi har träffats i kväll för att ta itu med den exempellösa migrations- och flyktingkris som vi nu står inför. Vi har beslutat om ett antal omedelbara prioriteringar och har haft en ingående diskussion om hur långsiktigt hållbara lösningar kan uppnås. Vi är alla överens om att det inte finns några enkla lösningar och att vi bara kan klara denna utmaning om vi samarbetar, i en anda av solidaritet och ansvar. Under tiden måste vi alla upprätthålla, tillämpa och genomföra de regler vi redan har, bl.a. Dublinförordningen och Schengenregelverket. 

Vi uppmanar EU-institutionerna och våra regeringar att arbeta skyndsamt med de prioriterade åtgärder som kommissionen föreslagit. Vi vill få till stånd operativa beslut om de mest brådskande frågorna före Europeiska rådets möte i oktober, i enlighet med följande riktlinjer: 

 • Tillgodose de akuta behoven för flyktingarna i regionen genom att hjälpa FN:s flyktingkommissariat, Världslivsmedelsprogrammet och andra organ med åtminstone ytterligare en miljard euro.
 • Bistå Libanon, Jordanien, Turkiet och andra länder vid hanteringen av den syriska flyktingkrisen, bl.a. genom en betydande ökning av EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien (Madad-fonden).
 • Stärka dialogen med Turkiet på alla nivåer, även vid det förestående besöket av Turkiets president (den 5 oktober), i syfte att stärka vårt samarbete för att hejda och hantera migrationsströmmarna.
 • Bistå länderna på västra Balkan vid hanteringen av flyktingströmmarna, bl.a. genom föranslutningsinstrument, samt garantera snabba och gedigna förberedelser inför konferensen om den västra Balkanrutten (den 8 oktober).
 • Öka finansieringen av förvaltningsfonden för nödåtgärder för stabilitet och hantering av grundorsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer i Afrika, genom ytterligare bidrag från medlemsstaterna, och sörja för optimala förberedelser inför toppmötet i Valletta (den 11-12 november) för att uppnå så stora framsteg som möjligt.
 • Åtgärda den dramatiska situationen vid våra yttre gränser och förstärka kontrollen av dessa gränser, även genom ytterligare resurser för Frontex, Easo och Europol och med personal och utrustning från medlemsstaterna.
 • Tillmötesgå begäranden från medlemsstater i frontlinjen om bistånd från institutionerna, organen och övriga medlemsstater i syfte att säkerställa snabb identifiering, registrering och insamling av fingeravtryck av migranter (hotspots) och samtidigt sörja för omplacering och återvändande, senast i november 2015.
 • Öka finansieringen av nödfonden för asyl, integration och migration och fonden för inre säkerhet (gränser).

Vad Syrien beträffar, manar vi till en förnyad FN-ledd internationell ansträngning för att få slut på det krig som har orsakat så mycket lidande och tvingat uppskattningsvis 12 miljoner människor att lämna sina hem; i detta hänseende åtar sig EU att fullgöra sin del, liksom när det gäller bildandet av en samlingsregering i Libyen. 

De riktlinjer vi i dag har enats om måste kompletteras genom att medlemsstaterna införlivar och genomför reglerna i det gemensamma asylsystemet. I detta sammanhang är det viktigt att skapa sådana förutsättningar att alla medlemsstater kan delta fullt ut i Dublinsystemet. 

Vi uppmanar enträget institutionerna och medlemsstaterna att påskynda arbetet med alla aspekter av migrationskrisen. Kommissionen kommer att lägga fram förslag om hur EU:s budget ska utnyttjas till stöd för dessa riktlinjer. Dessa förslag kommer att kompletteras med bidrag från medlemsstaterna. 

Vi återkommer till den utmaning som migrationen innebär vid Europeiska rådets möte i oktober.