Rådets slutsatser om Syrien

Europeiska unionens råd
 • 12.10.2015
 • 13:30
 • Pressmeddelande
 • 721/15
 • Säkerhet och försvar
 • Utrikes frågor och internationella förbindelser
12.10.2015
Presskontakter

Virginie Battu
Pressekreterare
+32 22815316
+32 470182405

 1. Konflikten i Syrien och det syriska folkets lidande visar inga tecken på att minska. Omfattningen på tragedin, som har lett till att 250 000 män, kvinnor och barn har mist livet, 7,6 miljoner människor fördrivits inom landet och över 4 miljoner tvingats fly till grannländer och andra länder, är nu världens största humanitära katastrof och saknar paralleller i modern historia. EU har, som den största givaren, visat sin vilja och sitt engagemang att göra allt man kan för att lindra de humanitära konsekvenserna. Allteftersom krisen intensifieras blir behovet av att finna en varaktig lösning som leder till ett slut på konflikten allt mer akut. Endast en syriskledd politisk process som leder till en fredlig och inkluderande övergång på grundval av principerna i Genèvekommunikén av den 30 juni 2012 kan ge Syrien förnyad stabilitet och möjlighet till fred och försoning, skapa de nödvändiga förutsättningarna för en effektiv kamp mot terrorismen samt bibehålla den syriska statens suveränitet, oberoende, enhet och territoriella integritet. En varaktig fred i Syrien går inte att uppnå med den nuvarande ledningen och inte heller förrän alla delar av det syriska samhället får sina legitima klagomål och förhoppningar bemötta.

 2. EU:s mål är att få ett slut på konflikten och göra det möjligt för det syriska folket att leva i fred i sitt eget land. Världssamfundet måste sluta upp bakom två inbördes kompletterande och sammanvävda handlingslinjer: dels en politisk handlingslinje som syftar till att få till stånd ett slut på inbördeskriget genom att angripa alla de underliggande orsakerna till konflikten och till att få till stånd en inkluderande politisk övergångsprocess som återställer freden i landet, dels en säkerhetsrelaterad handlingslinje som är inriktad på kampen mot det regionala och globala hotet från Daish.

 3. EU upprepar att det fullt ut stöder de FN-ledda ansträngningarna och FN:s särskilda sändebud Staffan de Misturas arbete för att utveckla denna politiska handlingslinje. EU betonar behovet av att på det politiska planet påskynda arbetet inom hela det internationella samfundet inom ramen för den FN-ledda processen. EU bidrar redan aktivt till FN:s initiativ och kommer att öka sitt diplomatiska arbete till stöd för de FN-ledda ansträngningarna, inklusive förslaget till arbetsgrupper mellan de syriska parterna från FN:s särskilda sändebud.

 4. Vi uppmanar alla parter i Syrien att på ett tydligt och konkret sätt engagera sig för den FN-ledda processen och att aktivt delta i arbetsgrupperna. EU betonar att den moderata politiska oppositionen och de därmed sammanhörande beväpnade grupperna skyndsamt måste enas bakom en gemensam strategi för att ge det syriska folket ett alternativ. I dessa insatser måste kvinnor och civilsamhället inkluderas. EU kommer även i fortsättningen att lämna stöd till den moderata oppositionen, inbegripet Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor, och erinrar om att den är mycket viktig i kampen mot extremism samt att den har en nyckelroll i den politiska övergången.

 5. EU kommer att fortsätta att aktivt och effektivt lägga hela sin politiska tyngd bakom de internationella FN-ledda ansträngningarna för att finna en politisk lösning på konflikten och uppmanar sina regionala och internationella partner att göra likadant. Vi uppmanar alla dem som har inflytande på parterna, inklusive på den syriska regimen, att använda detta inflytande för att uppmuntra till en konstruktiv roll i den process som ska leda fram till en politisk övergång och för att få ett slut på våldsspiralen. EU kommer att samarbeta proaktivt med de regionala nyckelaktörerna, såsom Saudiarabien, Turkiet, Iran, Irak och internationella partner inom FN:s ram, för att skapa förutsättningar för en fredlig och inkluderande övergång. I detta sammanhang erinrar rådet om sitt beslut att uppdra åt den höga representanten att undersöka hur EU aktivt kan främja mer konstruktivt regionalt samarbete.

 6. Det internationella samfundet måste prioritera skyddet av civila i Syrien. EU fördömer de överdrivna, oproportionerliga och urskillningslösa anfall som den syriska regimen fortsätter att utsätta sin egen befolkning för. al-Asad-regimen bär det yttersta ansvaret för de 250 000 dödsoffren i konflikten och för de miljontals personer som är fördrivna. EU erinrar om att internationell humanitär rätt gäller för samtliga parter och att de mänskliga rättigheterna måste respekteras fullt ut. Vi uppmanar alla parter att stoppa alla former av urskillningslösa beskjutningar och bombningar mot civila områden och strukturer, t.ex. sjukhus och skolor, och uppmanar framför allt den syriska regimen att upphöra med alla flygbombningar, bland annat användningen av tunnbomber i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2139 och användningen av kemiska vapen i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2209. Regimens systematiska inriktning på civila har medfört massfördrivningar och främjat rekrytering till terroristgrupper i Syrien och dessa gruppers blomstring. Detta kräver med det snaraste uppmärksamhet och insatser.

  EU kommer att sträva efter att stärka genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2139, 2165 och 2191 för att leverera bistånd över gränser och över skiljelinjer och hjälpa de syrier som är i mest akut behov av hjälp.

 7. EU fördömer med eftertryck de urskillningslösa attacker, grymheter, mord, konfliktrelaterade sexuella våldshandlingar, kränkningar av mänskliga rättigheter och allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt som begås av Daish och andra terroristgrupper mot alla civila, däribland kristna och andra religiösa och etniska grupper. EU stöder internationella insatser och initiativ för att ta itu med dessa problem. EU fördömer Daishs avsiktliga förstörelse av kulturarvet i Syrien och Irak, vilket är en krigsförbrytelse enligt internationell rätt.

 8. De som är ansvariga för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Syrien måste ställas till svars. EU uttrycker sin djupaste oro över rönen i rapporten från den oberoende internationella undersökningskommissionen för Syrien. Påståendena om tortyr och avrättningar utifrån de bevis som läggs fram i Caesar-rapporten är också mycket oroväckande. EU upprepar sin uppmaning till FN:s säkerhetsråd att hänskjuta situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen.

 9. EU stöder den globala koalitionens insatser för att motverka Daish i Syrien och Irak. Till följd av sin politik och sina åtgärder kan inte al-Asad-regimen vara en partner i kampen mot Daish. Insatserna mot Daish behöver samordnas nära mellan alla partner och vara tydligt riktade mot Daish, Jabhat Al-Nusra och andra terroristgrupper som är uppförda på FN-förteckningen.

 10. Den senaste tidens militära attacker från Rysslands sida som inte bara gäller Daish och andra terroristgrupper som är uppförda på FN-förteckningen utan även den moderata oppositionen är mycket oroväckande och måste omedelbart upphöra. Det måste även de ryska kränkningarna av grannländernas suveräna luftrum.

  Den militära eskaleringen riskerar att förlänga konflikten, undergräva den politiska processen, förvärra den humanitära situationen och öka radikaliseringen. Vårt mål bör vara att deeskalera konflikten. EU uppmanar Ryssland att inrikta sina insatser på det gemensamma målet att nå en politisk lösning på konflikten. I detta sammanhang vädjar EU enträget till Ryssland att verka för att den syriska regimen minskar våldet och vidtar förtroendeskapande åtgärder enligt bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolution 2139.

 11. EU kommer att intensifiera sin humanitära diplomati och försöka finna sätt att förbättra tillträde och skydd samt främja de humanitära principerna och lokalt samförstånd om riktlinjer för biståndsgivning.

 12. EU har påtagligt ökat sina finansiella insatser för att stödja dem som har flytt konflikten, inom och utanför Syrien, genom nya åtaganden om humanitärt bistånd och om långsiktigare arbete till stöd för motståndskraften hos flyktingar i grannskapet. EU och EU-medlemsstaterna har redan gett 4 miljarder euro som nödhjälp och hjälp till återhämtning till dem som drabbats av konflikten i Syrien samt till flyktingar och värdsamhällen i grannländerna. EU och dess medlemsstater kommer att fortsätta att ge humanitärt bistånd genom FN, Internationella rödakorskommittén (ICRC) och internationella icke-statliga organisationer. Samtidigt kommer EU att öka sitt mer långfristiga utvecklings- och stabiliseringsbistånd till dessa och andra partner, bland annat genom EU:s regionala förvaltningsfond, som nyligen inrättades med anledning av krisen i Syrien (den s.k. Madad-fonden) och som nu förfogar över mer än 500 miljoner euro i EU-finansiering – en summa som ska kompletteras med insatser från EU:s medlemsstater och andra länder. EU uppmanar andra länder att bibehålla och öka sina bidrag med anledning av Syrienkrisen. Rådet enades särskilt om att man måste öka samarbetet och partnerskapet med Libanon, Jordanien och Turkiet för att säkerställa likvärdig tillgång till skydd, utbildning, hälsovård och försörjningsmöjligheter för flyktingarna och deras värdsamhällen.