Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Kosovo undertecknat

Europeiska unionens råd
  • 27.10.2015
  • 14:00
  • Pressmeddelande
  • 762/15
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
27.10.2015
Presskontakter

Maja Kocijančič
Europeiska utrikestjänstens talesperson
+32 22986570
+32 498984425

Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo undertecknades i dag i Strasbourg. Från EU:s sida undertecknades avtalet av Federica Mogherini, den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik och av Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar och från Kosovos sida av premiärminister Isa Mustafa och Bekim Çollaku, minister för europeisk integration, tillika huvudförhandlare.

"Det här avtalet är inledningen på en ny etapp i förbindelserna mellan EU och Kosovo. Det utgör ett viktigt bidrag till stabiliteten och välståndet i Kosovo och regionen i stort. Jag ser fram emot ikraftträdandet", sade Federica Mogherini vid undertecknandet.

"Det här avtalet är en milstolpe i förbindelserna mellan EU och Kosovo. Det kommer att bidra till att Kosovo kan genomföra välbehövliga reformer och kommer att skapa handels- och investeringsmöjligheter. Det kommer att leda in Kosovo på vägen mot hållbar ekonomisk tillväxt och kan ge upphov till välbehövliga arbetstillfällen för landets invånare, särskilt för unga", tillade Johannes Hahn.

Stabiliserings- och associeringsavtalet förhandlades fram mellan oktober 2013 och maj 2014. Det paraferades i juli 2014 och rådet enades om undertecknandet den 22 oktober 2015. Efter Europaparlamentets godkännande planeras avtalet träda i kraft under första halvåret nästa år.

När avtalet väl har trätt i kraft kommer det att inrätta ett avtalsförhållande som medför ömsesidiga rättigheter och skyldigheter och omfattar en rad olika sektorer. Avtalets fokus ligger på respekt för viktiga demokratiska principer och centrala inslag som utgör kärnan i EU:s inre marknad. Genom avtalet kommer ett område att inrättas där frihandel kan råda och europeiska standarder tillämpas på andra områden, som konkurrens, statligt stöd och immaterialrätt. Det kommer även att bidra till genomförande av reformer som syftar till antagandet av europeiska standarder i Kosovo. Andra bestämmelser gäller politisk dialog, samarbete inom en rad olika sektorer, från utbildning och sysselsättning till energi, miljö och rättsliga och inrikes frågor. 

Europeiska unionen kommer att fortsätta stödja Kosovos framsteg på vägen mot EU genom stabiliserings- och associeringsprocessen, den politiska strategi som EU utformat för att främja samarbete med länderna på västra Balkan liksom regionalt samarbete. Stabiliserings-och associeringsavtal är grundläggande inslag i denna process. Till stöd för de nödvändiga reformerna anslår EU stöd inför anslutningen till västra Balkan och Turkiet på cirka 11,7 miljarder euro under perioden 2014–2020, varav 645,5 miljoner euro anslås för Kosovo.

Kosovo*

Hänvisningar till Kosovo påverkar inte ståndpunkter om status. De är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.