Möte mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet, 29.11.2015 - Uttalande från EU och Turkiet

internationellt toppmöte
 • 29.11.2015
 • 20:30
 • Bryssel
 • Uttalanden och kommentarer
 • 870/15
 • Inrikes frågor
 • Utrikes frågor och internationella förbindelser
 • EU:s utvidgning
29.11.2015
Presskontakter

Jüri Laas
Pressekreterare
+32 2 281 55 23
+32 470 95 75 61

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ester Arauzo-Azofra
Pressekreterare
+32 2 281 53 61
+32 473 63 07 23

 1. Europeiska unionens ledare har i dag haft ett möte i Bryssel med sin turkiska motpart. Turkiet har varit ett kandidatland sedan 1999 och förhandlar om anslutning sedan 2005.

 2. Turkiet och EU diskuterade vikten av att övervinna de gemensamma utmaningar som vi står inför. I linje med Europeiska rådets slutsatser av den 15 oktober enades de om att det måste blåsas nytt liv i anslutningsprocessen. De är fast beslutna att vidareutveckla sina befintliga förbindelser och sin solidaritet och att vidta resultatinriktade åtgärder för att förbereda en gemensam framtid. De är fast beslutna att bemöta och övervinna de befintliga riskerna och hoten på ett samordnat sätt för att stärka det europeiska projektet. Turkiet och EU, som erinrar om slutdeklarationen från det senaste G20-toppmötet i Antalya samt FN:s säkerhetsråds resolution 2249, bekräftar att kampen mot terrorism alltjämt är ett prioriterat område.

 3. I detta syfte enades man om att det behövs en strukturerad och tätare högnivådialog för att utforska den stora potentialen hos förbindelserna mellan Turkiet och EU, vilken ännu inte har förverkligats fullt ut. Inom denna ram enades båda sidor om att ha regelbundna toppmöten två gånger per år i ett lämpligt format. De regelbundna toppmötena kommer att utgöra en plattform för att bedöma hur förbindelserna mellan Turkiet och EU utvecklas och för att diskutera internationella frågor. De regelbundna diskussionerna om och samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitiken bör intensifieras, bland annat när det gäller terrorismbekämpning, mot bakgrund av de allvarliga säkerhetsproblemen, särskilt det ökande hotet från terrorism i alla dess former och yttringar. I detta sammanhang enades de båda sidorna om att hålla regelbundna möten inom ramen för den övergripande politiska dialogen på ministernivå/den höga representantens nivå/kommissionärsnivå. Dessa möten kommer att hållas utöver associeringsrådets regelbundna möten. Man bör även föra högnivådialoger om centrala tematiska frågor.

 4. Båda sidor välkomnade meddelandet om att regeringskonferensen för öppnande av kapitel 17 kommer att äga rum den 14 december 2015. Dessutom noterade de Europeiska kommissionens åtagande om att under det första kvartalet 2016 slutföra det förberedande arbetet för öppnande av ett antal kapitel utan att detta föregriper medlemsstaternas ståndpunkter. Det förberedande arbetet kan därefter påbörjas även för andra kapitel.

 5. EU välkomnade Turkiets åtagande att påskynda uppfyllandet av viseringsfärdplanens riktmärken gentemot alla deltagande medlemsstater. Europeiska kommissionen kommer senast i början av mars 2016 att lägga fram den andra lägesrapporten om Turkiets genomförande av färdplanen för viseringsliberalisering. Båda sidor är eniga om att återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet kommer att bli fullt tillämpligt från och med juni 2016, så att kommissionen kan lägga fram sin tredje lägesrapport under hösten 2016 inför slutförandet av viseringsliberaliseringsprocessen, dvs. upphävandet av viseringskraven för turkiska medborgare inom Schengenområdet senast i oktober 2016, så snart färdplanens krav är uppfyllda.

 6. EU kommer att tillhandahålla omedelbart och kontinuerligt humanitärt bistånd i Turkiet. EU kommer också att utöka sitt totala finansiella stöd betydligt. En flyktingfacilitet för Turkiet har inrättats av kommissionen för att samordna och rationalisera de finansierade åtgärderna så att det ges ett effektivt och kompletterande stöd till syrier med tillfälligt skydd samt värdsamhällen i Turkiet. EU har åtagit sig att inledningsvis tillhandahålla 3 miljarder euro i extra resurser. Behovet av denna finansiering och dess karaktär kommer att ses över mot bakgrund av hur situationen utvecklas. Eftersom Turkiet är värd för mer än 2,2 miljoner syrier och landet har spenderat 8 miljarder US-dollar, betonade EU vikten av bördefördelning inom ramen för samarbetet mellan Turkiet och EU. I detta sammanhang framhöll de bidraget från medlemsstaternas och EU:s nuvarande vidarebosättningssystem och vidarebosättningsprogram.

 7. Turkiet och EU har beslutat att aktivera den gemensamma handlingsplan som hittills hade överenskommits ad referendum den 15 oktober 2015 för att intensifiera samarbetet till stöd för syrier med tillfälligt skydd och migrationshanteringen i syfte att ta itu med den kris som har uppstått på grund av situationen i Syrien. Resultat måste uppnås särskilt när det gäller att hejda inflödet av irreguljära migranter. EU och Turkiet enades om att genomföra den gemensamma handlingsplanen, som kommer att få ordning på migrationsströmmarna och bidra till att stoppa irreguljär migration. Följaktligen kommer båda sidor enligt överenskommelse och med omedelbar verkan att intensifiera sitt aktiva samarbete i fråga om migranter som inte är i behov av internationellt skydd, varvid man kommer att förhindra inresa till Turkiet och EU, se till att fastställda bilaterala återtagandebestämmelser tillämpas och snabbt återsända migranter som inte är i behov av internationellt skydd till deras ursprungsländer. Likaså välkomnade de Turkiets avsikt att omedelbart vidta åtgärder för att ytterligare förbättra den socioekonomiska situationen för de syrier som står under tillfälligt skydd. Båda sidor underströk sitt gemensamma åtagande att vidta beslutsamma och snabba åtgärder för att stärka kampen mot kriminella smugglingsnätverk.

 8. Såsom fastställdes i Europeiska rådets slutsatser om utvidgningen från december 2014 har Turkiet och EU arbetat med inrättandet av en mekanism för en ekonomisk dialog på hög nivå, som kommer att bidra till en ytterligare förstärkning av de ekonomiska förbindelserna och skapa en företagsplattform som ska sammanföra olika företagskretsar. De enades om att lansera denna mekanism under det första kvartalet 2016.

 9. De välkomnade inrättandet av en energidialog på hög nivå och ett strategiskt energisamarbete, som inleddes i Ankara den 16 mars 2015. Ett regelbundet utbyte av information om energisamarbetet på global och regional nivå ligger i båda sidors intresse. De kom överens om att hålla det andra mötet av detta slag under det första kvartalet 2016.

 10. De noterade inledandet av förberedelserna inför en uppgradering av tullunionen. Efter det att båda sidor har avslutat detta förberedande arbete kan formella förhandlingar inledas mot slutet av 2016.

 11. Alla dessa delar måste föras framåt parallellt och övervakas noga. Turkiet och EU är fast beslutna att tillsammans föra framåt sin nuvarande agenda på alla dess områden för att se till att denna nya satsning ger konkreta resultat.