Europeiska rådet den 18–19 februari 2016 – slutsatser om migration

Europeiska rådet
  • 19.2.2016
  • 5:30
  • Bryssel
  • Pressmeddelande
  • 72/16
  • Rättsliga frågor
  • Inrikes frågor
19.2.2016
Presskontakter

Jüri Laas
Pressekreterare
+32 2 281 55 23
+32 470 95 75 61

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Ester Arauzo-Azofra
Pressekreterare
+32 2 281 53 61
+32 473 63 07 23

II. MIGRATION

4. Som svar på den migrationskris som EU står inför måste målet vara att snabbt hejda strömmarna, skydda våra yttre gränser, minska den olagliga invandringen och skydda Schengenområdets integritet. Som en del i denna övergripande strategi utvärderade Europeiska rådet, på grundval av detaljerade rapporter från ordförandeskapet och kommissionen, genomförandet av de riktlinjer som man enades om i december.

5. Europeiska rådet välkomnar Natos beslut att bistå vid spaning, övervakning och kontroll av olagliga passager i Egeiska havet och uppmanar samtliga Natomedlemmar att aktivt stödja denna åtgärd. EU, framför allt Frontex, bör samarbeta nära med Nato.
 
6. Ett fullständigt och snabbt genomförande av EU:s och Turkiets handlingsplan är alltjämt en prioriterad fråga för att hejda migrationsströmmarna och ta itu med nätverk av människohandlare och människosmugglare. Turkiet har vidtagit åtgärder för att genomföra handlingsplanen, framför allt vad avser syriska flyktingars tillträde till Turkiets arbetsmarknad och datadelning med EU. Strömmarna av migranter från Turkiet till Grekland är dock fortfarande alldeles för stort. Vi behöver se en väsentlig och hållbar minskning av antalet olagliga inresor från Turkiet in i EU. Detta visar att ytterligare, resoluta insatser krävs även från Turkiets sida för att säkerställa att handlingsplanen faktiskt genomförs. Europeiska rådet välkomnar överenskommelsen om faciliteten för flyktingar i Turkiet och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att snabbt genomföra de prioriterade projekten. Det välkomnar också framstegen med förberedelserna inför ett trovärdigt, frivilligt humanitärt mottagandeprogram tillsammans med Turkiet.

7. Vidare framhålls följande:

a) När det gäller förbindelserna med berörda tredjeländer: de paket med heltäckande och skräddarsydda incitament som för närvarande tas fram för specifika länder och som ska säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande kräver fullständig uppslutning från EU:s och medlemsstaternas sida. Europeiska rådet uppmanar också kommissionen, den höga representanten och medlemsstaterna att övervaka och komma till rätta med faktorer som kan orsaka migrationsströmmar.

b) Genomförandet och den operativa uppföljningen av toppmötet i Valletta, särskilt den överenskomna förteckningen med 16 prioriterade åtgärder, bör fortsätta och intensifieras.

c) Humanitärt bistånd bör även fortsättningsvis ges till syriska flyktingar och Syriens grannländer. Detta är ett angeläget globalt ansvar. I detta sammanhang välkomnar Europeiska rådet resultatet av givarkonferensen för Syrien och regionen i London 
den 4 februari och uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och alla andra bidragande länder att snabbt infria sina åtaganden.
 
d) De fortsatta och oförminskade irreguljära migrationsströmmarna längs västra Balkanrutten fortsätter att vara ett allvarligt problem som kräver att man vidtar ytterligare samordnade åtgärder och slutar att systematiskt "vinka igenom" människor samt slutar att vidta icke samordnade åtgärder längs rutten, med beaktande av de humanitära konsekvenserna för de drabbade medlemsstaterna. Det är också viktigt att man förblir vaksam på potentiella förändringar med avseende på andra rutter för att snabbt kunna vidta samordnade åtgärder.

e) Rådet antog en rekommendation den 12 februari 2016. Det är viktigt att återställa ett normalt fungerande Schengenområde, med fullt stöd för de medlemsstater som står inför en svår situation. Vi behöver återgå till en situation där alla Schengenområdets medlemmar fullt ut tillämpar kodexen om Schengengränserna och nekar inresa vid de yttre gränserna för tredjelandsmedborgare som inte uppfyller inresevillkoren eller som inte har lämnat in en asylansökan trots att de har haft möjlighet att göra detta, med beaktande av de särdrag som sjögränser innebär, inbegripet genom att agendan mellan EU och Turkiet genomförs.

f) Med hjälp av EU har inrättandet och driften av hotspots successivt förbättrats med avseende på identifiering, registrering, fingeravtryckstagning samt säkerhetskontroller av personer och resehandlingar. Mycket återstår dock att göra, i synnerhet för att åstadkomma fullt fungerande hotspots, för att garantera hundraprocentig identifiering och registrering av alla inresor (inbegripet systematiska säkerhetskontroller mot europeiska databaser, framför allt Schengens informationssystem, i enlighet med kraven i EU-lagstiftningen), för att fullt ut genomföra omplaceringsprocessen, för att hejda sekundära strömmar med irreguljära migranter och asylsökande samt för att tillhandahålla de omfattande mottagningsanläggningar som behövs för att ta emot migranterna under humana förhållanden medan deras situation klargörs. Asylsökande har inte rätt att välja i vilken medlemsstat de ska söka asyl.
 
g) För att förbättra migranternas humanitära situation längs västra Balkanrutten krävs det akuta åtgärder med användning av alla tillgängliga medel från EU och medlemsstaterna. Europeiska rådet anser därför att det nu är nödvändigt att sörja för att EU har kapacitet att i samarbete med sådana organisationer som FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) ge humanitärt bistånd internt, till stöd för länder med ett stort inflöde av flyktingar och migranter, med utgångspunkt i erfarenheterna från EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd. Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram konkreta förslag så snart som möjligt.

h) Allt som beslutades i december 2015 bör snabbt genomföras, inbegripet besluten om omplacering och åtgärder för att säkerställa återvändande och återtagande. Arbetet med förslaget om en europeisk gräns- och kustbevakning bör påskyndas, så att en politisk överenskommelse kan nås under det nederländska ordförandeskapet och det nya systemet kan tas i drift så snart som möjligt.

i) Europeiska rådet uppmanar Europeiska investeringsbanken att i samarbete med kommissionen snabbt utarbeta idéer om hur man kan bidra till EU:s åtgärder.

8. Den övergripande strategi som man enades om i december kommer endast att leda till resultat om alla dess inslag eftersträvas gemensamt och om institutionerna och medlemsstaterna agerar tillsammans och i fullständig samordning. Samtidigt måste framsteg ske i riktning mot en reformering av EU:s befintliga regelverk så att en human och effektiv asylpolitik kan säkerställas. I detta syfte kommer förberedelserna att intensifieras efter dagens ingående diskussioner för att möjliggöra en omfattande debatt vid Europeiska rådets nästa möte där ytterligare riktlinjer behöver fastställas och val göras med utgångspunkt i en mer slutgiltig utvärdering.