Gemensamt uttalande från EU:s ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor och företrädare för EU-institutionerna om terrorattackerna i Bryssel den 22 mars 2016

Europeiska unionens råd
  • 24.3.2016
  • 19:10
  • Uttalanden och kommentarer
  • 158/16
  • Rättsliga frågor
  • Inrikes frågor
24.3.2016
Presskontakter

Romain Sadet
Pressekreterare (rättsliga frågor, kommunikation/PR)
+32 2 281 89 14
+32 473 86 54 37

Vi är skakade över attentaten i Bryssel den 22 mars 2016. Vi är bestörta över dessa fasansfulla terroristdåd och fördömer dem kraftfullt. Vi uttrycker djupaste medkänsla och deltagande med offren för dessa attentat och med deras familjer och vänner. Vi ger uttryck för vårt stöd och vår solidaritet med Belgien och dess folk, och särskilt Bryssel. Vi står fast beslutna i vår gemensamma kamp mot terrorismen. Såsom stats- och regeringscheferna och EU-institutionernas ledare har konstaterat är detta en attack mot vårt öppna och demokratiska samhälle. Vi kommer att försvara dessa värden också i kampen mot terrorismen.

I dag har vi hört de belgiska myndigheterna redogöra för hur de tacklar denna kris, och vi har diskuterat vilka lärdomar som kan dras av de återkommande mönstren hos terrorattacker och stödnätverk.

Mot bakgrund av dessa händelser och medvetna om de påtagliga framsteg som redan gjorts i medlemsstaterna och på EU-nivå för att förbättra får kollektiva förmåga att bekämpa terrorismen är ministrarna övertygade om behovet av att

1.             bygga vidare på de förenade nationella insatserna för att snarast utreda de nätverk som var inblandade i attentaten i Paris och Bryssel liksom andra liknande nätverk,

2.             anta direktivet om passageraruppgifter i april 2016 och genomföra det skyndsamt, för att därigenom se till att enheterna för passagerarinformation så snart som möjligt börjar att utbyta uppgifter med varandra,

3.             fortsätta det pågående arbetet på ett beslutsamt sätt - ett snabbt färdigställande av lagstiftning om bekämpning av terrorism, om systematiska kontroller vid Schengens yttre gränser, om kontroll av inköp och innehav av skjutvapen och om utvidgning av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) till att även gälla tredjelandsmedborgare, genomförande av handlingsplanen för bekämpning av finansiering av terrorism, bekämpning av dokumentbedrägeri och fullständigt genomförande av nuvarande EU-bestämmelser om sprängämnesprekursorer, samt ytterligare samarbete på terrorismbekämpningsområdet mellan Europeiska unionen och Turkiet samt länderna i Nordafrika, i Mellanöstern och på västra Balkan,

4.             utbyta information med transportmyndigheter och transportföretag när så är lämpligt, så att riskbedömningar kan utföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och motåtgärder på lämpligt sätt kan anpassas till potentiella hot riktade mot transporter,

5.             snarast öka den systematiska datamatningen och konsekventa användningen av samt driftskompatibiliteten mellan europeiska och internationella databaser på områdena för säkerhet, resor och migration genom att utnyttja den tekniska utvecklingen till fullo och redan från start inkludera garantier för uppgiftsskydd; detta är särskilt relevant för tillförlitlig identitetskontroll; kommissionen kommer inom de närmaste veckorna att lägga fram ett meddelande om smarta gränser och driftskompatibilitet; i detta sammanhang bör arbetet med att utveckla ett Europaomfattande automatiserat system för igenkänning av fingeravtryck som är integrerat i Schengens informationssystem (SIS) påskyndas; EU:s samordnare för kampen mot terrorism, ordförandeskapet, kommissionen, relevanta organ och experter kommer att samarbeta för att senast i juni 2016 kunna presentera konkreta resultat, särskilt i fråga om förbättrad insamling, kontroll och sammankoppling av information på området för terrorismbekämpning,

6.             som en prioritering finna sätt att snabbare och effektivare säkra och inhämta digital bevisning genom att intensifiera samarbetet med tredjeländer och med tjänsteleverantörer som är verksamma på europeiskt territorium, för att förbättra efterlevnaden av EU:s och medlemsstaternas lagstiftning och direktkontakterna med de brottsbekämpande myndigheterna; vid rådets möte i juni kommer konkreta åtgärder att fastställas för att ta itu med denna komplicerade fråga,

7.             fortsätta ta fram effektiva förebyggande åtgärder, framför allt genom att förbättra den tidiga upptäckten av tecken på radikalisering på lokal nivå och genom att motverka Daishs retorik, framför allt genom kommunikationsstrategier och utarbetande av gedigna rehabiliteringsprogram; EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering och nätverket för strategisk kommunikation kommer i detta avseende att ytterligare förstärka sitt stöd till rättstillämpare, civilsamhället och medlemsstaterna; kommissionen kommer att intensifiera arbetet med it-företag, framför allt vid EU:s internetforum, för att motverka terroristpropaganda och för att senast i juni 2016 kunna ta fram en uppförandekod mot hatpropaganda på nätet;

8.             fullt ut stödja arbetet inom gruppen för kamp mot terrorism, i synnerhet genom att ytterligare påskynda inrättandet av en plattform för multilateralt informationsutbyte i realtid,

9.             mer regelbundet använda sig av gemensamma utredningsgrupper, som har visat sig vara användbara efter attackerna i Paris, för att samordna utredningarna samt samla in och utbyta bevismaterial,

10.         vid Europols europeiska centrum mot terrorism inrätta en gemensam sambandsgrupp bestående av nationella experter på terrorismbekämpning - som medlemsstaterna uppmanas utsända experter till - för att stödja medlemsstaternas brottsbekämpningsmyndigheter vid utredning av det föreliggande terrorhotets bredare europeiska och internationella dimensioner. Gruppen ska bygga vidare på Europols brottsbekämpningskapacitet och övervaka hotet från utländska stridande, flödet av terrorismfinansiering och olagliga skjutvapen samt nätpropaganda.