Rådets slutsatser om Turkiet

Europeiska unionens råd
  • 18.7.2016
  • 16:17
  • Pressmeddelande
  • 463/16
  • Säkerhet och försvar
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
18.7.2016
Presskontakter

Virginie Battu
Pressekreterare
+32 22815316
+32 470182405

EU fördömer med kraft kuppförsöket i Turkiet och upprepar sitt fulla stöd för landets legitima institutioner. EU beklagar det stora antalet offer och är solidariskt med det turkiska folket. EU välkomnar de politiska partiernas gemensamma ståndpunkt till stöd för demokratin i Turkiet.

EU uppmanar de turkiska myndigheterna, inklusive polisen och säkerhetsstyrkorna, att visa återhållsamhet. Allt måste göras för att undvika ytterligare våld, skydda liv och återställa lugnet.

EU manar till full respekt för Turkiets konstitutionella ordning och betonar vikten av att rättsstatsprincipen råder. Det är viktigt att säkerställa full respekt för de demokratiska institutionerna i landet, inbegripet den valda regeringen och turkiska nationalförsamlingen. EU betonar behovet av att respektera demokrati, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och var och ens rätt till en rättvis rättegång, i full överensstämmelse med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, inklusive protokoll 13 om avskaffande av dödsstraffet. I detta sammanhang erinrar EU om att ett avgörande inslag i EU:s regelverk är det tydliga avvisandet av dödsstraffet.

Turkiet är ett kandidatland och en viktig partner för Europeiska unionen. EU är fortsatt fast beslutet att arbeta tillsammans med ett demokratiskt, inkluderande och stabilt Turkiet för att möta våra gemensamma utmaningar.