Investeringsplanen för Europa – rådet godkänner utökat och förlängt Efsi

Europeiska unionens råd
 • 6.12.2016
 • 12:15
 • Pressmeddelande
 • 720/16
 • Transport
 • Telekommunikationer
 • Forskning och teknisk utveckling
 • Hälsofrågor
 • Fiske
 • Regional utveckling
 • Näringsliv och industri
 • Energi
 • Ekonomi och finans
 • Jordbruk
6.12.2016
Presskontakter

François Head
Pressekreterare
+32 2 281 60 83
+32 475 95 38 07

Den 6 december 2016 enades rådet om en ståndpunkt om ett förslag om att förlänga Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) – EU:s flaggskeppsinitiativ inom ramen för ”En investeringsplan för Europa”.

Den kompromiss man enats om innebär att Efsi utökas vad gäller såväl varaktighet som finansiell kapacitet, och att minst en halv biljon euro i investeringar mobiliseras fram till 2020. Förslaget medför också ett antal praktiska förbättringar som tar hänsyn till erfarenheter som gjorts under genomförandets första år.

”Behovet att öka investeringarna är en av de många utmaningar som Europa ställs inför idag. Vi måste ta vårt ansvar”, sade Peter Kažimír, Slovakiens finansminister och rådets ordförande.

”Dagens överenskommelse innebär att vi når resultat i fråga om en av våra viktigaste prioriteringar, i linje med den färdplan som godkändes i september i Bratislava. Det är också ett viktigt steg i rätt riktning”, sade han. ”Jag är övertygad om att ett större, bättre och effektivare Efsi som stöds av en välfungerande kapitalmarknadsunion är rätt väg framåt.”

Samtalen med Europaparlamentet inleds så snart parlamentet har enats om sin förhandlingsståndpunkt.

Kommissionen anser att Efsi uppfyller sina mål och att det därför är befogat att behålla en särskild ordning som stöder investeringar. Den noterar att tre utvärderingar av Efsi, varav en extern oberoende utvärdering, bekräftar dess framgångar hittills liksom behovet av att förstärka initiativet.

Investeringsklimatet har förbättrats i EU sedan investeringsplanen lanserades. Förtroendet för ekonomin återvänder och planen har redan gett resultat. Efsi inrättades i mitten av 2015 och är på väg att uppnå sitt mål på 315 miljarder euro i ytterligare investeringar senast i mitten av 2018.

För små och medelstora företag är resultaten över förväntan. De projekt som godkänts senast i november 2016, och som omfattar 27 medlemsländer, förväntas mobilisera 154 miljarder euro i totala investeringar och ska stödja över 376 000 små och medelstora företag.

Viktiga förändringar

Rådet var enigt om att arbetet bör fortsätta och privata investeringar uppmuntras så långt det är möjligt.

Kompromissen omfattar

 • en förlängning av Efsi fram till 2020
 • en utökning av investeringsmålet till 500 miljarder euro
 • en ökning av EU:s budgetgaranti till 26 miljarder euro (av vilka 16 miljarder euro kommer att finnas tillgängliga för garantianspråk fram till mitten av 2018)
 • en ökning av Europeiska investeringsbankens bidrag till 7,5 miljarder euro (från nuvarande 5 miljarder euro).

Kompromissen omfattar också tekniska förbättringar utifrån de erfarenheter som gjorts under genomförandets första år.

Förbättringarna avser framför allt

 • ökad geografisk täckning
 • ytterligare sektorer som ska omfattas: jordbruk, skogsbruk, fiske, vattenbruk och andra delar av bioekonomin samt sektorer som är berättigade till stöd från EIB i mindre utvecklade regioner och övergångsregioner
 • stärkta klimatrelaterade åtgärder med målet att minst 40 % av Efsis finansiering ska bidra till klimatåtgärder
 • investeringarnas kompletterande art: det framstår ännu tydligare att projekten inom ramen för Efsi ska hantera suboptimala investeringssituationer och marknadsmissar
 • bestämmelser om öppenhet
 • det europeiska centrumet för investeringsrådgivning som ger mer riktat stöd till medlemsländer som har svårigheter med att utveckla projekt.

Efsi verkar inom EIB genom ett avtal mellan EIB och kommissionen. Alla Efsi-stödda projekt måste godkännas av EIB.

Att uppmuntra privata investeringar

Fonden syftar till att stimulera privata investerares deltagande i många olika nya investeringsprojekt. För att göra detta åtar den sig projektrisken genom att ansvara för en inledande förlust. För närvarande är syftet att säkerställa en multiplikatoreffekt på 1:15 förutsatt att det finns 16 miljarder euro i garantier från EU:s budget och 5 miljarder euro från EIB.

Projekten omfattar för närvarande transport, energi- och bredbandsinfrastruktur, utbildning, hälso- och sjukvård, forskning och riskfinansiering för små och medelstora företag. Efsi är inriktat på socialt och ekonomiskt hållbara projekt utan sektorsspecifik eller regional förhandstilldelning.

Styrning

Fonden har en tudelad förvaltningsstruktur:

 • en styrelse bestående av ledamöter från kommissionen och EIB, som fastställer en övergripande strategi, investeringspolitik och riskprofil för fonden
 • en investeringskommitté, bestående av 8 oberoende experter och en verkställande direktör, som väljer ut projekt som ska få stöd från Efsi.

Förfarande

Överenskommelsen uppnåddes vid ett möte i Ekofinrådet.

För att förordningen ska antas krävs kvalificerad majoritet i rådet, och samtycke från Europaparlamentets. (Rättslig grund: artiklarna 172, 173, 175.3 och 182.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).