Samarbetet mellan EU och Nato: Rådet antar slutsatser för att genomföra gemensam förklaring

Europeiska unionens råd
  • 6.12.2016
  • 16:10
  • Pressmeddelande
  • 728/16
  • Säkerhet och försvar
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
6.12.2016
Presskontakter

Virginie Battu
Pressekreterare
+32 22815316
+32 470182405

1. Rådet erinrar om Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016, i vilka man efterlyste ytterligare förstärkning av förbindelserna mellan EU och Nato genom samarbete med och till förmån för samtliga medlemsstater mot bakgrund av våra gemensamma mål och värderingar och de exempellösa utmaningar som båda organisationerna står inför. Vår säkerhet är inbördes förbunden, och tillsammans kan vi mobilisera många olika verktyg och utnyttja resurser så effektivt som möjligt för att bemöta dessa utmaningar och öka säkerheten för våra medborgare. I detta avseende krävs det nya och förbättrade sätt för pragmatiskt och ambitiöst samarbete i syfte att bygga upp en genuin förbindelse mellan de båda organisationerna.

2. Samarbetet mellan EU och Nato kommer att fortsätta med fullständig öppenhet och insyn och med full respekt för båda organisationernas självständighet och förfaranden vad gäller beslutsfattande. Samarbetet kommer att grunda sig på principerna om delaktighet och ömsesidighet, utan att det påverkar någon av medlemstaternas säkerhets- och försvarspolitik.

3. Rådet välkomnar den gemensamma förklaring som undertecknades av Europeiska rådets ordförande, Europeiska kommissionens ordförande och Natos generalsekreterare i Warszawa den 8 juli 2016. Den ger ny kraft och nytt innehåll åt samarbetet mellan EU och Nato inom områdena för motverkande av hybridhot, operativt samarbete, även till sjöss, och, i enlighet med rådets slutsatser från november 2016, rörande migration, it-säkerhet och it-försvar, försvarskapacitet, försvarsindustri och forskning på försvarsområdet, övningar samt stöd till partnerländers insatser för kapacitetsuppbyggnad på västra Balkan och i det östra och södra grannskapet och förstärkning av deras motståndskraft.

4. Genomförandet av den gemensamma förklaringen är en central politisk prioritering för EU. Det utgör en avgörande del av de bredare insatserna för att stärka unionens kapacitet att verka som en säkerhetsgarant i linje med rådets slutsatser om genomförande av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och den europeiska handlingsplanen på försvarsområdet.

5. Rådet välkomnar de framsteg som gjorts när det gäller att främja förbindelserna mellan EU och Nato, i synnerhet sedan undertecknandet av den gemensamma förklaringen, däribland inom genomförande och operationalisering av parallella förfaranden och uppsättningar av taktik och metoder för samspel vid motverkande av hybridhot, förbättring av operativt samarbete och samordning i maritima frågor, inbegripet mellan insatsen Eunavfor MED Sophia och Nato-insatsen Sea Guardian i Medelhavet vad gäller genomförandet av dessa insatsers uppdrag, varvid man byggt vidare på det framgångsrika samarbetet mellan EU och Nato i Egeiska havet, samt utveckling av parallella och samordnade övningar även inom området för strategisk kommunikation, i syfte att bygga upp motståndskraft. Samarbetet mellan EU och Nato på området för övningar kommer att genomföras helt i enlighet med EU:s politiska ram för övningar.

6. I syfte att befästa sådana framsteg och säkra ytterligare framsteg inom alla de områden som anges i den gemensamma förklaringen godkänner rådet den gemensamma uppsättning förslag som återges i bilagan. Dessa utgör konkreta åtgärder för genomförandet av den gemensamma förklaringen och har utarbetats gemensamt av EU (Europeiska utrikestjänsten och kommissionens avdelningar tillsammans med Europeiska försvarsbyrån) och Nato. Den gemensamma uppsättningen förslag är inte ett fristående dokument och ska läsas tillsammans med dessa rådsslutsatser. Båda dessa dokument kommer att genomföras i enlighet med de principer som anges ovan.

7. Den gemensamma uppsättningen förslag håller för närvarande på att godkännas av Nato inom ramen för en parallell process i Nordatlantiska rådet.

8. Rådet betonar att medlemsstaterna har en enda uppsättning styrkor som de kan använda sig av inom olika ramverk. Den sammanhållna utvecklingen av medlemstaternas kapacitet genom EU:s och Natos respektive processer kommer följaktligen även att bidra till att stärka kapaciteter som potentiellt finns tillgängliga för båda organisationerna, samtidigt som organisationernas olika karaktär och ansvarsområden erkänns. Rådet välkomnar i detta avseende det fortsatta nära och ömsesidigt förstärkande samarbetet med Nato inom områden av gemensamt intresse, såväl strategiskt som operativt, inom krishantering till stöd för internationell fred och säkerhet samt gällande utveckling av försvarsförmågan där kraven överlappar varandra.

9. Rådet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden/chefen för Europeiska försvarsbyrån att i nära samarbete med medlemsstaterna och utan dröjsmål inleda arbetet med genomförandet av den gemensamma uppsättningen förslag för att på så sätt säkerställa full delaktighet och insyn. Lägesrapporter om genomförandet, inbegripet eventuella förslag om framtida samarbete, bör lämnas halvårsvis från och med slutet av juni 2017.