Kodexen om Schengengränserna: enighet om förstärkt yttre gränskontroll

Europeiska unionens råd
  • 7.12.2016
  • 10:30
  • Pressmeddelande
  • 731/16
  • Inrikes frågor
7.12.2016

Den 7 december 2016 godkände Coreper ett kompromissförslag som även Europaparlamentet står bakom om ändring av kodexen om Schengengränserna för att förstärka kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna.

"Detta kunde uppnås endast med hårt arbete och engagemang från alla inblandade", sade Robert Kaliňák, Slovakiens inrikesminister och rådets ordförande. "Det är en viktig åtgärd för att möta det ökande terroristhotet i Europa och särskilt viktigt med tanke på problemet med utländska stridande."

Ändringen gör det obligatoriskt för medlemsstaterna att genomföra systematiska kontroller av alla personer, även personer som omfattas av rätten till fri rörlighet enligt EU:s lagstiftning (dvs. EU-medborgare och deras familjemedlemmar som inte är EU-medborgare) när de korsar den yttre gränsen, mot databaser över stulna och förkomna handlingar, och för att kontrollera att dessa personer inte utgör ett hot mot allmän ordning och inre säkerhet. Skyldigheten ska gälla vid alla yttre gränser (luft-, sjö- och landgränser) både vid in- och utresa.

Om en systematisk kontroll mot databaser av alla personer som omfattas av fri rörlighet enligt unionsrätten emellertid skulle leda till oproportionerliga effekter för trafikflödet vid sjö- och landgränser, får medlemsstaterna utföra enbart målinriktade kontroller mot databaser förutsatt att en riskbedömning visar att detta inte leder till risker för den inre säkerheten, den allmänna ordningen, medlemsstaternas internationella förbindelser eller hot mot folkhälsan.

När det gäller luftgränser enades institutionerna om att medlemsstaterna kan utnyttja denna möjlighet men endast under en övergångsperiod på 6 månader från och med att den ändrade förordningen trätt i kraft. Perioden kan förlängas med högst 18 månader i undantagsfall, om det krävs en längre tid för anpassning vid en särskild flygplats med infrastrukturproblem, så att systematiska kontroller mot databaser kan göras utan oproportionerliga effekter för trafikflödet.

Bakgrund

Denna förordning, som gäller ändring av kodexen om Schengengränserna, lades fram av kommissionen i december 2015. Förslaget är ett svar på de ökade terroristhoten och på rådets begäran i slutsatserna av den 9 och 20 november 2015 om en riktad översyn av kodexen med tanke på åtgärder mot utländska terroriststridande. Överenskommelsen är också ett konkret resultat av Bratislavaförklaringen och Bratislavafärdplanen, som de 27 medlemsstaternas ledare enades om den 16 september 2016.

Medlemsstaterna är skyldiga att systematiskt kontrollera medborgare från länder utanför EU vid inresa mot alla databaser med anledning av den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Däremot innebär de nuvarande bestämmelserna inte något krav på sådan kontroll vid utresa. Inte heller krävs systematisk kontroll av personer som omfattas av rätten till fri rörlighet enligt EU:s lagstiftning. I och med ändringen införs en skyldighet att utföra systematiska kontroller vid utresa för att kontrollera att varken medborgare från länder utanför EU eller EU-medborgare och deras familjemedlemmar utgör något hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Schengens informationssystem och andra relevanta unionsdatabaser kommer att användas mer flitigt, och möjlighet ges också att använda andra Interpoldatabaser. Sökning i Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar är obligatorisk för kontroller av medborgare i länder utanför EU och personer som omfattas av fri rörlighet enligt unionsrätten, både vid in- och utresa.

Vad händer nu?

Nu när överenskommelsen har bekräftats av Coreper, på rådets vägnar, kommer förordningen att överlämnas till Europaparlamentet för en omröstning vid första behandlingen och till rådet för antagande.