Handelspolitiska skyddsinstrument: rådet enas om förhandlingsposition

Europeiska unionens råd
  • 13.12.2016
  • 09:45
  • Pressmeddelande
  • 740/16
  • Internationell handel och tullar
13.12.2016
Presskontakter

Veronica Huertas Cerdeira
Pressekreterare (inrikes frågor, samordning av terrorismbekämpning)
+32 2 281 45 48
+32 470 88 21 99

Den 13 december 2016 enades Ständiga representanternas kommitté (Coreper) om rådets förhandlingsposition avseende ett förslag om att modernisera EU:s handelspolitiska skyddsinstrument.

”Detta är ett stort genombrott”, sade Peter Žiga, Slovakiens minister med ansvar för handel och rådets ordförande. ”EU:s handelspolitiska skyddsinstrument har varit i stort sett oförändrade i över 15 år, men situationen på världsmarknaderna har förändrats dramatiskt. Europa får inte vara naivt och måste försvara sina intressen, särskilt i fråga om dumpning. Detta är ett avgörande steg mot en stabil lösning som skulle hjälpa EU-producenterna att hantera illojal konkurrens och illojala handelsmetoder.”

Den föreslagna förordningen ändrar de gällande antidumpnings- och antisubventionsförordningarna så att de bättre kan motverka illojala handelsmetoder. Syftet är att skydda EU:s producenter mot skada som uppstår till följd av illojal konkurrens och att garantera en fri och rättvis handel.

Förslaget till förordning har som mål att:

  • Öka öppenheten och förutsägbarheten när det gäller införande av preliminära antidumpnings- och utjämningsåtgärder. Detta omfattar en period på fyra veckor efter det att informationen offentliggörs under vilken preliminära tullar ännu inte kommer att tillämpas.
  • Göra det möjligt att inleda utredningar utan någon officiell begäran från industrin när det föreligger risk för vedergällningsåtgärder från tredjeland.
  • Förkorta utredningsperioden
  • Göra det möjligt att införa högre tullar i fall där det finns råvarurelaterade snedvridningar och dessa råvaror, bl.a. energi, står för mer än 27 % av den totala produktionskostnaden och mer än 7 % var för sig. Detta skulle medge begränsade avvikelser från EU:s regel om lägsta tull enligt vilken tullar inte får vara högre än vad som är nödvändigt för att förebygga skada för en industri i EU. Införandet av högre tullar kommer att grundas på ett vinstmål och även bli föremål för en prövning av unionens intresse.
  • Göra det möjligt för importörer att få återbetalning för tullar som tas ut under en översyn vid giltighetstidens utgång om de handelspolitiska åtgärderna inte bibehålls.

Detta är den första grundläggande översynen av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument sedan 1995. I april 2013 lade kommissionen fram ett förslag om att modernisera de befintliga instrumenten och få dem att fungera bättre för EU:s producenter, importörer och användare. Vid sitt möte den 20–21 oktober 2016 efterlyste Europeiska rådet en balanserad överenskommelse om rådets ståndpunkt före slutet av 2016.