Kodexen om Schengengränserna: Rådet antar förordning för att förstärka kontrollerna vid de yttre gränserna

Europeiska unionens råd
  • 7.3.2017
  • 10:40
  • Pressmeddelande
  • 113/17
  • Inrikes frågor
7.3.2017
Presskontakter

Veronica Huertas Cerdeira
Pressekreterare (inrikes frågor, samordning av terrorismbekämpning)
+32 2 281 45 48
+32 470 88 21 99

Den 7 mars 2017 antog rådet en förordning om ändring av kodexen om Schengengränserna för att förstärka kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna.

”Förstärkta kontroller vid de yttre gränserna är ett viktigt medel för att bekämpa terroristhotet i Europa och öka säkerheten för våra medborgare. Systematiska kontroller vid de yttre gränserna kommer att ge oss möjlighet att ta itu med potentiella hot mot den inre säkerheten, bland annat det hot som återvändande utländska terroriststridande utgör.”

Carmelo Abela, Maltas inrikesminister och minister för nationell säkerhet

Genom ändringen är medlemsstaterna skyldiga att genomföra systematiska kontroller mot relevanta databaser av alla personer, även personer som omfattas av rätten till fri rörlighet enligt EU:s lagstiftning (dvs. EU-medborgare och deras familjemedlemmar som inte är EU-medborgare), när de passerar de yttre gränserna. Kontrollerna kommer att göras mot bland annat Schengens informationssystem (SIS) och Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar. Genom kontrollerna kan medlemsstaterna också verifiera att dessa personer inte utgör något hot mot den allmänna ordningen, den inre säkerheten eller folkhälsan. Skyldigheten ska gälla vid alla yttre gränser (luft-, sjö- och landgränser) vid både in- och utresa.

När systematiska kontroller mot databaser kan få oproportionella konsekvenser för trafikflödet vid en sjö- eller landgräns har medlemsstaterna dock rätt att enbart genomföra målinriktade kontroller mot databaser, förutsatt att det inte leder till risker för den inre säkerheten, allmänna ordning, eller medlemsstaternas internationella förbindelser, eller utgör ett hot mot folkhälsan.

Vad gäller luftgränser får medlemsstaterna bara genomföra målinriktade kontroller mot databaser under en övergångsperiod på 6 månader från och med att den ändrade förordningen trätt i kraft. Perioden kan förlängas med högst 18 månader i särskilda undantagsfall om det föreligger infrastrukturproblem som gör att de nödvändiga ändringarna tar längre tid i anspråk.

Nästa steg

Rådet och Europaparlamentet måste nu underteckna den antagna förordningen. Efter undertecknandet offentliggörs rättsakten i EU:s officiella tidning och 20 dagar senare träder den i kraft.

Bakgrund

Förordningen om ändring av kodexen om Schengengränserna lades fram av Europeiska kommissionen i december 2015. Den är ett svar på de ökade terroristhoten och på rådets begäran i dess slutsatser av den 9 och 20 november 2015 om en riktad översyn av kodexen med tanke på åtgärder mot utländska terroriststridande.

Medlemsstaterna är redan skyldiga att genomföra systematiska kontroller mot alla databaser av medborgare från länder utanför EU vid inresa, av skäl som gäller allmän ordning och inre säkerhet. Däremot innebär de nuvarande bestämmelserna inte något krav på sådan systematisk kontroll vid utresa. Dessutom är personer som åtnjuter rätten till fri rörlighet underställda en minimikontroll för att fastställa deras identitet. Ändringen innebär att skyldigheten att genomföra systematiska kontroller omfattar medborgare från länder utanför EU vid både in- och utresa, och detsamma gäller personer som åtnjuter fri rörlighet.

I och med ändringen kommer Schengens informationssystem, Interpols databas över stulna och förkomna resehandlingar och nationella databaser att användas i större utsträckning för att öka säkerheten för EU och dess medborgare.