Konfliktmineraler: rådet antar nya regler för att begränsa väpnade gruppers finansiering

  • 3.4.2017
  • 10:15
  • Pressmeddelande
  • 181/17
  • Internationell handel och tullar
3.4.2017
Presskontakter

Maria Tomasik
Pressekreterare
+32 2 281 24 63
+32 470 88 23 83

Den 3 april 2017 antog rådet en förordning för att stoppa väpnade gruppers finansiering genom handel med konfliktmineraler.

Enligt förordningen är EU-företag skyldiga att se till att deras import av tenn, tantal, volfram och guld är ansvarsfull och att deras leveranskedjor inte bidrar till att finansiera väpnade konflikter. Dessa regler om tillbörlig aktsamhet kommer att bli bindande från och med den 1 januari 2021, men importörerna uppmanas att tillämpa dem så snart som möjligt.

Tenn, tantal, volfram och guld kan användas i vardagsprodukter som mobiltelefoner, bilar och smycken. I konfliktdrabbade områden och högriskområden utvinns dessa mineraler ofta genom tvångsarbete, och väpnade grupper säljer sedan mineralerna för att finansiera sin verksamhet. Förordningen ska säkerställa spårning av produkter och därigenom strypa en viktig inkomstkälla för dessa grupper.

Förordningen innehåller tydliga skyldigheter avseende ansvarsfull anskaffning i tidigare led av produktionsprocessen, vilket omfattar utvinning och raffinering av dessa mineraler. Minst 95 % av EU:s metall- och mineralimport kommer att omfattas, men importörer av små volymer kommer att undantas. De behöriga myndigheterna kommer att genomföra kontroller för att se till att de som importerar mineraler och metaller till EU uppfyller sin skyldighet att visa tillbörlig aktsamhet.

Kommissionen kommer dessutom att vidta ett antal andra åtgärder för att ytterligare verka för att både stora och små företag i EU i senare led – de som använder dessa mineraler som komponenter för att producera varor – visar tillbörlig aktsamhet. Kommissionen kommer också att utarbeta en handbok med icke-bindande riktlinjer för att hjälpa företagen, särskilt små och medelstora företag, att identifiera konfliktdrabbade områden och högriskområden.

Förordningen bygger på OECD:s riktlinjer från 2011, med internationella riktmärken för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan. Den text som rådet antagit är resultatet av en överenskommelse med Europaparlamentet i november 2016 som därefter godkändes av parlamentet vid en omröstning i plenum den 16 mars 2017.