Inbjudan från Donald Tusk till Europeiska rådets medlemmar

Europeiska rådet
  • 21.6.2017
  • 09:30
  • Pressmeddelande
  • 391/17
  • Brexit
  • Säkerhet och försvar
  • Inrikes frågor
  • Utrikes frågor och internationella förbindelser
  • Ekonomi och finans
21.6.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

Det är rimligt att säga att vi kommer att träffas i ett annat politiskt sammanhang än för några månader sedan då EU-fientliga krafter var på uppgång. Den aktuella utvecklingen på kontinenten verkar visa att vi långsamt håller på att lägga detta bakom oss. I många av våra länder börjar de politiska partier som har byggt upp sin styrka kring negativa uppfattningar om EU att minska. Vi upplever en återgång till ett EU som inte ses som ett problem utan snarare som en lösning. Paradoxalt nog har de senaste månadernas svåra utmaningar gjort oss mer enade än tidigare. Men det är också tack vare er beslutsamhet som vi har bevarat denna enighet. Jag tackar er för detta och jag ber om mer. Det är just vår enhet som är skälet till att vi befinner oss i ett mycket bättre läge i dag, med nyvunnen optimism inför framtiden.

Men vi får inte vara självbelåtna eller naiva. Vi måste visa människor att vi kan återta kontrollen över händelser som överväldigar och ibland till och med skrämmer oss. Förra året enades vi om att EU kommer att skydda vårt folk mot säkerhetshot, irreguljär migration och okontrollerad globalisering, och vi måste fortsätta att uppnå resultat. Under det kommande mötet i Europeiska rådet vill jag därför att vi kommer vidare med vårt politiska svar på dessa tre områden.

För det första säkerhet. Terrorismen är alltjämt ett stort hot. Den senaste tidens attacker är ett tydligt tecken på den nya vågen av inhemsk radikalisering. Jag ska vara uppriktig: EU kommer inte att ersätta nationalstaterna i denna kamp eftersom det politiska svaret främst beror på regeringarna. Men EU kan hjälpa till att vinna denna kamp. Hittills har vi gjort framsteg med utländska stridande och återvändande. Nu är det dags att intensifiera samarbetet med online-sektorn. Terroristpropaganda har som störst effekt under de första timmarna efter att den har lagts ut. Därför bör vi uppmana sektorn att utveckla verktyg som automatiskt upptäcker och raderar innehåll som sprider terroristmaterial eller uppviglar till våld.

Eftersom Europas säkerhet är vårt gemensamma ansvar vill jag också att vi enas om behovet av att inleda ett permanent strukturerat samarbete på försvarsområdet. För att det ska bli framgångsrikt behöver vi ambitiösa åtaganden från er sida: från projekt som utvecklar vår försvarskapacitet till mer krävande uppgifter som militära insatser. Beslut i detta sammanhang kommer inte bara att visa vår beslutsamhet att investera mer i Europas säkerhet och försvar utan också vårt ansvar för transatlantiska förbindelser, vid en tidpunkt då det behövs mer än någonsin på vår sida av Atlanten. Varje medlemsstat bör uppmanas att delta i det nya framväxande försvarssamarbetet och ingen bör lämnas utanför. Detta samarbete kan bli det bästa exemplet på att vi inte främjar ”olika” hastigheter utan inrättar en arbetsmetod som bör göra det möjligt för hela EU att ha ”rätt” hastighet.

För det andra behöver vi när det gäller irreguljär migration se över situationen längs den centrala Medelhavsrutten. Antalet olagliga ankomster av huvudsakligen ekonomiska migranter i Italien har ökat med 26 % jämfört med förra året, omkring 1 900 personer har omkommit till sjöss och smugglingsindustrin börjar anta en ny dimension. Några operativa resultat av våra beslut har uppnåtts, nämligen utbildningen av den libyska kustbevakningen, gripandet av över 100 smugglare och neutraliseringen av över 400 av deras fartyg. Men detta är uppenbart för lite, och jag inser inte varför vi inte kan bära ett större ekonomiskt ansvar för den libyska kustbevakningens verksamhet. De är våra allierade i kampen mot smugglare. Anledningen till att jag uppmärksammar er på detta är att en del av era företrädare på arbetsgruppsnivå inte fattar de beslut som krävs i detta hänseende.

Slutligen, vad beträffar okontrollerad globalisering. För att skydda vår frihandelsagenda hemma måste vi bevisa att vi kan försvara Europa mot dem som vill missbruka vår öppenhet. I detta syfte måste vi säkerställa att våra handelspolitiska skyddsinstrument är effektiva. Vi behöver hålla en seriös debatt om hur vi kan förstärka ömsesidigheten och kontrollera investeringar från länder som har infört orättvisa restriktioner. Människor behöver veta att vi kan skydda dem mot illojala handelsmetoder.

Vad beträffar dagordningen för mötet inleder vi våra överläggningar med den traditionella diskussionen med Europaparlamentets talman Antonio Tajani, kl 15.00 på torsdagen. Efter denna diskussion kommer premiärminister Joseph Muscat att uppdatera oss om läget vad beträffar genomförandet av våra tidigare slutsatser. Vår första arbetssession kommer att ägnas åt inre säkerhet, terrorismbekämpning och försvar. När vi har antagit våra slutsatser på dessa punkter kommer vi att avbryta arbetet för att träffa pressen. Sedan samlas vi igen för en arbetsmiddag som ägnas åt de yttre förbindelserna. Förbundskansler Angela Merkel och president Emmanuel Macron kommer först att avge en lägesrapport om genomförandet av Minskavtalen. Sedan kommer jag att delge er mina reflektioner efter de internationella toppmöten och möten som nyligen ägt rum, bland annat med president Donald Trump och president Tayyip Erdoğan. I detta sammanhang ser jag gärna att vi erinrar om att vi står enade bakom Parisavtalet om klimatförändringar. Vid slutet av middagen kommer premiärminister Theresa May att informera oss om sina avsikter avseende förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen. Efter middagen kommer jag att be de 27 ledarna stanna kvar för en kort uppdatering angående förhandlingarna och för att de ska godkänna förfarandet för omlokalisering av de organ som är baserade i Förenade kungariket.

På fredagen inleder vi arbetet kl. 10.00, då Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi håller ett föredragande om den aktuella ekonomiska situationen. Efter det övergår vi till handelsfrågor och antar de relevanta slutsatserna. Vi tar sedan itu med slutsatserna om migration, och premiärminister Joseph Muscat informerar oss om uppföljningen av Maltaförklaringen. Innan vi avslutar mötet kommer vi att kort behandla konceptet om ett digitalt Europa med premiärminister Jüri Ratas, med tanke på det kommande ordförandeskapets arbetsprogram. Vårt möte torde avslutas vid lunchtid. Jag ser fram emot att få träffa er alla i Bryssel.