Kommentarer av Donald Tusk efter Europeiska rådets möte den 22–23 juni 2017

Europeiska rådet
  • 23.6.2017
  • 15:30
  • Uttalanden och kommentarer
  • 409/17
  • Brexit
  • Internationell handel och tullar
  • Inrikes frågor
  • Sysselsättning
  • Ekonomi och finans
23.6.2017
Presskontakter

Preben Aamann
Talesperson för Europeiska rådets ordförande
+32 2 281 51 50
+32 476 85 05 43

I går kväll fattade ledarna tre viktiga beslut. För det första enades vi om att förlänga sanktionerna mot Ryssland med ytterligare sex månader. För det andra kommer EU att fortsätta arbetet med att genomföra Parisavtalet om klimatförändringar i samarbete med sina internationella partner, och för det tredje enades ledarna i EU27 om förfarandet för omlokalisering av de två EU-myndigheter som är placerade i Storbritannien. Därmed kan ministrarna fatta ett slutligt beslut genom omröstning senast i november. Det faktum att vi snabbt kom överens i denna fråga var ännu en bekräftelse på vår enighet och fasta föresats att minska den osäkerhet som brexit för med sig.

Vidare meddelade premiärminister Theresa May att hon på måndagen skulle lägga fram sitt förslag om rättigheterna för EU-medborgare i Storbritannien. Medborgarnas rättigheter är den främsta prioriteringen för EU27, och vi har uttryckt vår ståndpunkt klart och tydligt. Vi vill säkra att EU-medborgare och brittiska medborgare åtnjuter fullständiga rättigheter efter brexit. Mitt första intryck är att Storbritanniens erbjudande ligger under våra förväntningar och att det riskerar att försämra människors situation, men vårt förhandlingsteam kommer att analysera erbjudandet rad för rad då vi har fått det på pränt.

I själva verket upptog brexit mycket lite tid vid Europeiska rådets möte. Största delen av vårt arbete ägnades åt att möta folks oro över säkerhetsfrågor, den olagliga migrationen och den okontrollerade globaliseringen.

I morse träffade vi ECB:s ordförande Mario Draghi, som bekräftade att saker och ting har förändrats till det bättre i EU. Det finns ett nytt förtroende för det europeiska projektet, vilket har haft en positiv inverkan på vår ekonomi. Detta förtroende har omsatts i stark tillväxt, ökad konsumtion, ökade investeringar och framför allt fler jobb. I själva verket har vi ett rekordstort antal arbetstillfällen. Jag ville förmedla Mario Drahgis optimistiska bedömning, eftersom vi inte på många år har fått höra så här goda nyheter.

Ledarna höll också en lång diskussion om handel och balansen mellan öppenhet och skydd. EU är och kommer att förbli öppet för affärsverksamhet, men vi var också eniga om att EU måste bli bättre på att skydda människor mot illojala handelsmetoder, till exempel genom att införa mer ömsesidighet. Vi enades om att kommissionen ska analysera investeringar från tredjeländer inom strategiska sektorer.

I dag har ledarna fört diskussioner om Libyen och den centrala Medelhavsrutten, där situationen fortfarande är kritisk vad gäller tillströmningen av irreguljära migranter. Även om vi har vidtagit många riktiga åtgärder är det enda viktiga för oss att få ett definitivt slut på denna tragiska situation. Ledarna var ense om att alla ska öka sina ansträngningar under de kommande veckorna för att bättre samordna våra insatser och bättre stödja Italien.

Slutligen vill jag tacka Joseph Muscat och hans team för Maltas mycket effektiva ordförandeskap. Joseph, jag har verkligen uppskattat dina stora arbetsinsatser, och det här är inte bara en vanlig kliché. Jag kan intyga att vårt samarbete har varit en av de bästa erfarenheter jag haft under min karriär. Tack för din hjälp med att förbereda brexitförhandlingarna och för att ha fört arbetet framåt när det gäller den inre säkerhetsagendan och migration och för att ha övervakat det slutliga avskaffandet av roamingavgifterna. Joseph, du är värd allt beröm! Tack!