Gå till innehåll
E-postabonnemang
 • 26.6.2017
 • 19:10
 • Pressmeddelande
 • 415/17
 • Energi
 • Miljö

Rådet enades i dag om sin ståndpunkt om ett förslag till ändring av direktivet om energieffektivitet. Tack vare denna överenskommelse kan förhandlingarna med Europaparlamentet inledas under det estniska ordförandeskapet.

Det främsta syftet med förslaget till direktiv är att förbättra de befintliga bestämmelserna och öka energieffektiviteten för att säkerställa att EU:s överordnade mål till 2020 och klimat- och energimål till 2030 uppfylls.

Energieffektivitet betraktas som en energikälla i sig. Ökad energieffektivitet gynnar miljön, minskar utsläppen av växthusgaser, ökar energitryggheten, sänker energikostnaderna för hushåll och företag, bidrar till att lindra energifattigdomen och bidrar till tillväxt och sysselsättning.

De viktigaste delarna i det reviderade direktivet är följande:

 • övergripande energisffektivitetsmål för EU på 30 %
 • energisparplikt på 1,5 %, som sänks till 1,0 % för perioden 2026–2030, om inte kommissionen i sin halvtidsöversyn 2024 konstaterar att EU inte är på rätt väg för att uppnå målen
 • Långsiktiga enskilda åtgärder kan räknas in i energisparplikten
 • Alternativa åtgärder erkänns som likvärdiga med kvotpliktsystem för energieffektivitet
 • Möjlighet att delvis räkna in förnybar energi som producerats på plats i besparingar under perioden 2020–2030
 • Skyldighet att beakta energifattigdom vid utformning av nya åtgärder
 • Förbättrade mät- och faktureringsbestämmelser till förmån för slutanvändare av uppvärmning och kylning

”Vi är mycket glada över att vi har nått en överenskommelse om denna viktiga lagstiftning, som var en prioriteringar för vårt ordförandeskap. Energieffektivitet är central för en framgångsrik övergång till andra energislag i Europa. Det gör det möjligt för oss att gå vidare med genomförandet av paketet om ren energi.

Joe Mizzi, Maltas minister för energi och vattenförvaltning

Bakgrund

Kommissionens förslag om energieffektivitet uppdaterar nuvarande direktiv 2012/27/EU och lades fram av kommissionen i november 2016. Det är en del av det omfattande paketet om ren energi, verktyget för genomförandet av strategin för energiunionen.

Det övergripande målet med strategin är en utfasning av fossila bränslen i EU:s ekonomi fram till 2030 och tiden därefter, samtidigt som man stärker den ekonomiska tillväxten, konsumentskyddet, innovationen och konkurrenskraften.

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i oktober 2014 fastställdes ett vägledande mål på minst 27 % vad gäller ökad energieffektivitet på EU-nivå fram till 2030. Detta mål bör ses över senast 2020, med siktet inställt på ett mål på unionsnivå på 30 %.